הודו להוי' קראו כו'

מ

ך"ז. בס"ד, ש"פ ויצא.

הודו להוי' קראו בשמו הודיעו בעמים עלילותיו, הנה פסוקים אלו הם בדה"י א' ט"ז, ועד ולנביאי אל תרעו ישנם בתלים סי' ק"ה רק יש שינויים בקצת תיבות, ובנוסח התפלה הם כמו שהם כתובים בדה"י. ואיתא בילקוט מלכים א' רמז