להבין ענין אוא"ס כו'

תנב

בס"ד.

להבין ענין אור א"ס, אור א"ס נקרא השפעת הכח והחיות ממנו ית' (עיין בת"א פ' וירא בד"ה פתח אליהו), שיכול הכח הזה להחיות עולמות אין קץ וע"כ נק' אין סוף. ונקרא אור ולא שפע, לפי כי אני ה' לא שניתי, שאין במהותו ועצמותו ית' שום שינוי והתפעלות מהמשכת ההארה להחיות את כל העולמות, זהו כמשל אור השמש (וע' בלק"ת בשה"ש בד"ה קול דודי בענין כי הוא צוה ונבראו, ובת"א בד"ה וקבל היהודים). וכן כשהנשמה מתלבשת בהגוף ממילא הגוף נעשה חי, ואינה צריכה להתעסק להחיות את הגוף ע"ד שפע, ולכן זהו ג"כ משל לאור והארה (ועיין מזה בתוס' לק"ת בד"ה להבין מ"ש באוצ"ח ושם פ"ג), וגם כמו שהמתכות מתחמם מחום התנור או מהאש שזהו ממילא.

ב) ועוד טעם שנקרא בשם אור ולא בשם שפע, להיות כי בדבר רוחני אין שייך התפשטות והתכווצות דהיינו הסתלקות, כ"א גילוי והעלם, כמו כח הראי' שבעין כשאינו רואה מחמת שסותם העין או אפי' כשיש קלקול בהעין, אין שייך לומר שנסתלק כח הראי' אלא שהוא שם בהעלם, כי בדבר רוחני לא שייך הסתלקות והתפשטות מקום גשמי דאינו בגדר מקום רק שייך העלם וגילוי (וע' בלק"ת בהביאור ע"פ שוש אשיש פ"א, וע"ש מ"ש משא"כ הרוחני אין תופס מקום מצד עצמו