והוא עבר לפניהם כו'

מח

בס"ד, ש"פ וישלח.

והוא עבר לפניהם וישתחו ז"פ עד גשתו עד אחיו, הנה לעיל מיניה כתיב וישלח יעקב מלאכים כו' כה תאמרון לאדוני לעשו כה אמר עבדך כו' ויקח מן הבא בידו מנחה כו', וארז"ל במד"ר וישלח ס"פ ע"ה באותה שעה שקרא יעקב לעשו אדוני א"ל הקב"ה אתה השפלת עצמך וקראת לעשו אדוני ח' פעמים, חייך אני מעמיד מבניו ח' מלכים קודם לבניך שנאמר ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלך מלך לבנ"י. ועוד ארז"ל במד"ר פ' אמור פכ"ט ע"פ ויחלום והנה סולם מוצב ארצה, מלמד שהראה הקב"ה ליעקב שרה של בבל עולה ע' עווקי' (פי'