[קיצור מד"ה והוא עבר]

נז

בס"ד. קיצור מד"ה והוא עבר לפניהם.

והוא עבר לפניהם, לעיל מיני' כתי' כה אמר עבדך יעקב, וארז"ל במד"ר וישלח ס"פ ע"ה חייך אני מעמיד מבניו ח' מלכים קודם לבניך, ובמד"ר אמור פכ"ט ע"פ ויחלום, מלמד שהראה הקב"ה ליעקב שרו של בבל כו', עולה ויורד כו', א' הקב"ה ליעקב אף אתה עלה, נתיירא כו', א"ל הקב"ה אל תירא עבדי יעקב אם אתה