[קיצור מד"ה והוא עבר]

נח

עולה אין לך ירידה עולמית לא האמין כו' בכל זאת חטאו כו', א"ל הקב"ה אלו האמנת כו' עכשיו עתידין בניך שיהיו משתעבדין בד' מלכיות בעוה"ז במסים כו' נתיירא יעקב אמר רבש"ע שמא לעולם א"ל ואל תחת ישראל כי הנני מושיעך מרחוק כו', וצ"ל מפני מה לא רצה יעקב לעלות בסולם, ויובן בהקדם המנחה, הנה כל הקרבנות נק' בשם מנחה כמ"ש וישע ה' אל הבל ולא מנחתו כו', ויש קרבן מנחה בפרט, וכמו"כ תפלה בכלל נק' מנחה, ויש תפלת מנחה בפרט, וארז"ל לעולם יהא אדם זהיר בתפלת המנחה כו', ולהבין מפני מה לא נענה אלי' אלא בתפלת המנחה, הנה כתיב אני הוי' לא שניתי, וצ"ל הלא ממך הכל, כל ההשתלשלות הם רק מבחי' זיו והארה, וגם זה בהשתלשלות המדרגות שכל מה שמשתלשל מטה מטה הוא הארה והארה דהארה וגם כל העליות בשמיטין ויובלות ועוה"ב ותחה"מ ואלף הז' הכל הוא בבחי' זיו והארה זו, וזהו א"ת שמות אלא שמות שהכל הוא בבחי' שם והארה זו כו'.

ב) והנה בההשתלשלות מהארה זו יש ב' בחי' או"פ בחי' אורות בכלים ואו"מ שאינו מוגבל בכלי, ובעבודה הוא בחי' אהבה שמהתבוננות כי הוא חייך, זהו בחי' או"פ, ומחמת התבוננות אני ה' לא שניתי, איך שלית מח' תב"כ, עי"ז יוכל לבוא לבחי' אה"ר, וזוהי בחי' או"מ שאינה יכולה להתיישב בכלי, וזהו שרש ענין יעקב ועשו, או"פ ואו"מ, דהנה כתיב פני ארי' אל הימין, ולמטה ארי' חי' טמאה, להיות כי הארי' הוא בחי' תגבורת החיות גבור כארי א"א להיות שורה ומתגלה קדושתו למטה בכלי שנכלל בקדושה אלא ע"י נפילת האור ברפ"ח ניצוצין בגקה"ט מארי' דקדושה, ומ"מ מפני שחיות הארי שלמטה מבחי' ארי' שהוא אל הימין הגם שזהו בדרך שבה"כ, לכן הוא מלך שבחיות, משא"כ השור הגם כי חיותו הוא רק מבחי' שור שמהשמאל מ"מ לא נפל אורו כ"כ לכן הוא בהמה טהורה, וארז"ל במד"ר אמור פך"ז לא תקריבו לפני מן הרודפים אלא מן הנרדפים, כי השור בעצם יש לו קצת ביטול.

ג) ועפ"ז יובן שרש ענין יעקב ועשו מבחי' תהו שנפל בשבה"כ ולכן הי' בכור רק שמכרה, וז"ע מארז"ל דין אהני' לי' ודין לא אהני' לי' בחי' התהו כי מחמת רבוי האור א"א להיות החיות כ"א בדרך שבירה נעשה למטה רע, משא"כ בחי' התיקון יש וביטול היש, יעקב יו"ד עקב שהמשיך הביטול גם בעקביים, ולהבין מהו תופס מקום ענין ביטול היש, לא ביטול המלאכים הוא ביתר שאת, אך זהו כמו צפור המדברת הגם שבנ"א מדברים בטוב יותר מ"מ זה אינו דבר חדש, אבל מה שהצפור מדברת זהו דבר חדש ועי"ז פונה לב המלך לבקשת ההדיוט, כמו"כ יובן שענין ביטול היש זהו דבר חדש, משא"כ המלאכים כלום יצה"ר יש ביניכם, אבל האדם שיש הרבה מניעות בגשמיות ואעפ"כ יש לו ביטול היש זהו יקר מאד בעיני ה', ולכן זהו העלאת מ"ן דוקא ולא ביטול דמלאכים, ולכן נק' מנחה ר"ת מ"ן ח' ה' פי' העלאת מ"ן לבחי' ח' מזל השמיני שיומשך בה' בהבראם בה' בראם.