ויאמר אלקים יקוו המים א
ויאמר כו' לך לך כו' ט
לך לך יד
כי ידעתיו טז
ואברהם זקן כו' כב
ואברהם זקן כו' לא
הודו להוי' קראו כו' מ
והוא עבר לפניהם כו' מח
[קיצור מד"ה והוא עבר] נז
[פדה בשלום] נט
ויגש אליו כו' סא
[נפתלי אילה שלוחה] עא
ויאמר כו' מי שם פה כו' פד
וידבר כו' ויצוום אל בנ"י כו' צה
והי' לך לאות כו' קה
[קיצור מד"ה והי' לך לאות] קטו
ויהי בשלח כו' קטז
[ולא נחם אלקים] קכא
זכור את יום השבת כו' קכה
אם כסף תלוה כו' קלג
והבריח התיכון כו' קמד
ועשית ציץ כו' קנב
ויתן אל משה ככלותו כו' קס
הללוי' הללו כו' מן השמים קסט
מגילה נקראת בי"א כו' קעח
ויהי אומן את הדסה כו' קפז
ויהי אומן את הדסה קפט
[ע' בלק"ת מהאריז"ל] קצו
יביאו לבוש מלכות כו' קצז
ביום השני הקריב כו' רה
ולקחתם אגודת אזוב כו' רטו
דודי לי ואני לו כו' רכב
ששת ימים תאכל מצות כו' רלב
מצות יאכל כו' רלג
קיצור מד"ה מצות יאכל הנ"ל רמג
וירא ישראל את היד כו' רמז
להבין ענין ספה"ע כו' רנט
[שיר השירים] רסג
שיר השירים כו' רסד
[קיצור מד"ה שיר השירים] ערב
ולאחותו הבתולה כו' רעג
כי תבואו כו' ושבתה כו' רפא
בזהר זימנא חדא הוי עלמא צריכא למיטרא כו' רצא
וידבר כו' אנכי כו' ש
[ובזה יובן כו' הלכה כדברי המכריע (ו-ט)] שז
[איך אלו ואלו דא"ח] שיב
ביום השני הקריב כו' שיד
רני ושמחי בת כו' שכא
קיצור מד"ה רני הנ"ל שכט
ראשית עריסותיכם כו' שלב
ראשית עריסותיכם שלח
כל פטר רחם כו' שמא
קרוב ה' לכל קוראיו כו' שמז
מי מנה עפר יעקב שנג
ואמרת להם זה האשה כו' שנט
[להבין ענין המסעות] שסג
אלה מסעי כו' שסד
אריב"ל כו' כמה גדולים נמוכי הרוח כו' שעג
כה כו' קול ברמה כו' שעז
מהיכן זכו ישראל לק"ש כו' שפג
להבין ההפרש שבין תורה לתפלה כו' שפח
ראה אנכי נותן כו' שצד
לא תחרוש בשור ובחמור כו' שצח
[והי' כי תבוא] תז
שבחי ירושלים כו' תיד
שבחי ירושלים כו' תטו
תקעו בחודש כו' תכח
מי אל כמוך כו' תלט
שיר השירים כו' תמז
להבין ענין אוא"ס כו' תנב
להבין ענין שאוא"ס ב"ה הוא למעלה עד אין קץ... תנו
[קיצור מד"ה לה"ע שאוא"ס] תסא
ביאור על סיום המאמר שלפנ"ז כו' תסב
אד' שפתי תפתח כו' תסט
במד"ר מעשה בגוי כו' תעח