אריב"ל כל כהן שמברך מתברך כו' א
א"ר זירא פתילות ושמנים כו' ו
ויגש כו' טז
א"ר יוסי יהא חלקי מגומרי הלל כו' ל
יפה שעה א' בתשובה כו' מא
החדש הזה כו' נא
אר"א כו' צדקת פרזונו כו' נט
אם כסף תלוה כו' סט
ועשית ציץ כו' עו
מגילה נקראת כו' פג
ויבז בעיניו כו' פז
וידבר כו' זאת חקת כו' צג
שה תמים זכר כו' קה
וזאת תורת זבח השלמים כו' קכב
מצה זו כו' קלב
אז ישיר קמד
מי כמוכה קנה
ויחד לבבנו לאהבה כו' קסה
ואיש כי ימרט כו' קעא
דבר כו' קדושים כו' קעח
ולאחותו הבתולה כו' קפו
והתהלכתי בתוככם כו' קצד
בשעה שהקדימו כו' רב
וידבר כו' אנכי כו' ריב
וכל העם רואים כו' ריז
ביום השני הקריב כו' רכד
וידבר כו' בהעלותך כו' רלד
בהעלתך רמא
ראשית עריסותיכם כו' רמב
ויקח קרח כו' רנ
וידבר כו' זאת חקת כו' רנח
וירא בלק כו' רסו
וידבר כו' פנחס כו' עדר
ומקנה רב כו' רפא
בכה תבכה כו' רפז
בונה ירושלים ה' כו' רצד
וכתבתם על מזוזות כו' שה
אחרי ה"א תלכו כו' שיא
שופטים כו' שיח
אני לדודי כו' שכה
שיר המעלות ממעמקים כו' שלג
תקעו בחדש כו' שמא
ובחדש השביעי כו' שנ
שובה ישראל כו' שנז
מנין שקושרין לשון כו' אם יהיו חטאיכם כו' שסד
להבין כו' שסט
ויקהלו אל המלך כו' באתי לגני כו' שעה
ביום השמיני כו' שפג
ויגש אליו יהודה שצג
ברוך תהי' מכל העמים תג