אריב"ל כל כהן שמברך מתברך כו'
א"ר זירא פתילות ושמנים כו'
ויגש כו'
א"ר יוסי יהא חלקי מגומרי הלל כו'
יפה שעה א' בתשובה כו'
החדש הזה כו'
אר"א כו' צדקת פרזונו כו'
אם כסף תלוה כו'
ועשית ציץ כו'
מגילה נקראת כו'
ויבז בעיניו כו'
וידבר כו' זאת חקת כו'
שה תמים זכר כו'
וזאת תורת זבח השלמים כו'
מצה זו כו'
אז ישיר
מי כמוכה
ויחד לבבנו לאהבה כו'
ואיש כי ימרט כו'
דבר כו' קדושים כו'
ולאחותו הבתולה כו'
והתהלכתי בתוככם כו'
בשעה שהקדימו כו'
וידבר כו' אנכי כו'
וכל העם רואים כו'
ביום השני הקריב כו'
וידבר כו' בהעלותך כו'
בהעלתך
ראשית עריסותיכם כו'
ויקח קרח כו'
וידבר כו' זאת חקת כו'
וירא בלק כו'
וידבר כו' פנחס כו'
ומקנה רב כו'
בכה תבכה כו'
בונה ירושלים ה' כו'
וכתבתם על מזוזות כו'
אחרי ה"א תלכו כו'
שופטים כו'
אני לדודי כו'
שיר המעלות ממעמקים כו'
תקעו בחדש כו'
ובחדש השביעי כו'
שובה ישראל כו'
מנין שקושרין לשון כו' אם יהיו חטאיכם כו'
להבין כו'
ויקהלו אל המלך כו' באתי לגני כו'
ביום השמיני כו'
ויגש אליו יהודה
ברוך תהי' מכל העמים