ויקח ה"א את האדם א
והי' הנשאר בציון כו' יא
ויאמר גו' לך לך (א) כ
ויאמר גו' לך לך (ב) לד
וד' פקד את שרה כו' מו
חיי שרה (א) נג
ויהיו חיי שרה כו' (ב) נז
ואלה תולדות (א) סה
ואלה תולדות כו' (ב) סט
צעקו וד' שומע כו' עט
כי ישרים דרכי ה' פח
וישב יעקב כו' צז
ת"ר נר חנוכה כו' קה
בתולה נישאת ליום רביעי קיג
מי יתנך כו' קיד
ויחי יעקב גו' קכב
אני ישינה קכח
ויאמר כו' ראה נתתיך כו' קלז
גדולה מילה קמג
ולקחתם אגודת אזוב קמה
אז ישיר כו' קנב
וכל העם רואים קסב
ויראו את אלקי ישראל קעא
קדש ישראל קעח
ועשו ארון קעט
שמח תשמח קפז
זכור, שכן קרוב קפט
זכור כו' עמלק כו' קצא
אר"ע מה זכתה אסתר למלוך על קכ"ז מדינה קצט
זכרוניכם משלי עפר רא
כי הנה יוצר הרים רה
וידבר כו' זאת חקת כו' רח
לא תבערו אש כו' רכ
וסמך ידו רכח
אור לי"ד בודקין כו' רלה
כי ישאלך בנך רמג
ואני תפלתי כו' רנ
והחרים ד' כו' רנט
[כמה גדולים יורדי הים] רסז
[הים ראה וינוס] רעז
[ואתה הרם את מטך] רפז
[מטה עוזך] רצו
[כל הנחלים הולכים] שה
[משכיל לאיתן האזרחי] שטו
[אם בחוקותי] שכו
[ויאמר גו' מחר חודש] שלו
[כמראה הקשת] שדמ
ומעתה יובן כו' בעטרה שעטרה] שנ
[וביום הביכורים] שנו
הבל הבלים שסד
אחור וקדם צרתני שסו
ולהבין כו' ענין כל הנחלים שסז
והנה כמו כו' המשכת החכ' הנק' איתן שסט
וביאור ענין פקדת הארץ שעא
עדות ביהוסיף שעב
בענין והניף ידו על הנהר שעד