ויצב שם מזבח

מט

נשמה דאצי' מ"מ לא הי' רק מרכבה לז"א דאצי' ולא ז"א ממש, וכמ"ש רבינו באגה"ק סי' ך' בענין נשמות דאצי' וז"ל, אך אינן אלקות ממש לברוא יש מאין מאחר שכבר יצאו ונפרדו מהכלים דע"ס שבהן מלובש הקו מאור א"ס שהאור הוא כעין המאור כו', עכ"ל, וא"כ צ"ל האיך ארז"ל אף אביכם בורא עולמות, וארז"ל יעקב בראך. ויותר צ"ל על מארז"ל הנ"ל דמגילה שהקב"ה קרא ליעקב אל, הלא שם אל הוא מז' שמות שאינם נמחקי', וידוע שגם הע"ס דאצי' ממש מה שנקראים בשמות שאינם נמחקים כמו אל אלקי' ששם אל הוא בחסד וש' אלקי' בגבורה, אין הכוונה על הע"ס ממש כ"א רק על אור א"ס שמלובש בהן שאוא"ס כשמלובש בחסד נק' אל וכמ"ש מזה במ"א, וא"כ הנשמות דאצי' כיון שכבר נפרדו מהכלים דאצי' כמ"ש באגה"ק סי' ך' הנ"ל, ונמצא אין הקו וחוט מאוא"ס מלובש בהן, א"כ אין שייך לקרותם בשמות הבורא, דהא אפי' הע"ס עצמן לא נקראים בשמות הבורא רק מפני שהקו מאוא"ס מלובש בהן כו' והאיך אמרו בפ"ב דמגילה שהקב"ה קראו ליעקב אל שהוא מז' שמות שאינם נמחקים כו'.

ולהבין כ"ז נקדים תחלה מ"ש רבינו על מ"ש רבינו בזהר פ' בא דל"ח ע"א מאן פני האדון ה' דא רשב"י, שלכאו' יפלא האיך אומרי' על רשב"י פני האדון ה', דאף שהי' נשמה דאצי' מ"מ הלא נשמות דאצי' נת"ל שכבר נפרדו גם מכלי' דע"ס, והאיך נקראו בשם מז' שמות, וכ"ש שם הוי' שהוא שם המיוחד. והענין הוא דהנה כתי' למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך, ופי' שלום הוא השפעות דיסוד ז"א במל' בחי' השפעה הפנימיות, ואומר שלמען אחי ימשיך בחי' המשכה זו, וצ"ל מי הם הנק' אחי. אך הענין הוא, דבראשית האצילות הע"ס באורות וכלים נאצלו ג"כ עמהם בחי' נשמות דאצי' ונקראים אחים ורעים לז"א. דהנה יש הפרש גדול בין אצי' כמו שהוא נמשך ומלובש