ר"א יהיב פרוטה א
ויאמר כו' לך י
עד שיפוח היום וכו' אלך לי אל הר המור כא
ויצא יעקב כט
וילך ראובן לו
ויצב שם מזבח מח
ארשב"ח כו' כלי מחזיק ברכה נו
ולא זכר שר המשקים סא
מצותה משתשקע סז
בכ"ה בכסלו עה
ויגש אליו פח
אוסרי לגפן צד
באתי לגני קא
ויצום אל בנ"י קיב
וידבר כו' ויצוום קיג
ענין תשובה ומעש"ט קכב
יפה שעה א' בתשומע"ט קכד
ופרעה הקריב קכה
וידבר כו' אנכי קלג
ק"ש רצוא, והשוב תורה קמג
שלש רגלים תחוג קמד
שתי ידות לקרש קנ
ששה משמותם קנז
חייב אינש לבסומי קסח
וידבר כו' זאת חקת קעה
אדם כי יקריב קפב
כמה מעלות טובות קצז
כי ישאלך (א) רה
כי ישאלך (ב) רכד
כי במקלי עברתי רלב
ויאמר כו' מחר חדש (א) רלז
ויאמר כו' מחר חדש (ב) רמז
לענין נהר פלגיו רנד
להבין בתוס' בי' שורש ענין יחוד שמשא וסיהרא רנה
כל שמעשיו מרובים רסב
כל שיראת חטאו קודמת לחכ' רסג
רחב"ד אומר כל שיראת חטאו רסה
כל שמעשיו רסז
וספרתם לכם רעו
וכי תאמרו מה נאכל רפג
בחדש השלישי רצג
ועשית חג שבועות (א) רצט
ועשית חג שבועות (ב) שו