שמו

כי תכלת דומה לים וים דומה לרקיע כו' והיינו שעי"ז המקיף נמשך אוי"ר בבחי' פנימי' כו'.

ומעתה י"ל מה שע"י ראיית מצות ציצית עי"ז וזכרתם את כל מצות הוי' ולא תתורו כו' מה שייך זה לראיית מצות ציצית, והענין הוא דהנה מצות ציצית הוא דוקא לקשור חוטין אחרים בטלית, משא"כ אם החוטין יוצאין מהטלית עצמה פסולים וכמ"ש תעשה ולא מן העשוי כו', וצ"ל מפני מה צריך שיהי' דוקא חוטין אחרים נפרדים ואח"כ לקשור אותם בטלית ולא שיצאו מהטלית עצמו, והענין הוא דהנה ארז"ל תלת קשרין מתקשרין דא בדא, ישראל באורייתא ואורייתא בקוב"ה, והענין הוא דהנה ישראל אע"פ שחביבין ישראל שנק' בנים למקום אעפי"כ אינם בערך ודוגמא לאורייתא לפי שהנשמות הם בעלי גבול, משא"כ אורייתא היא בלי גבול ממש וכמ"ש ארוכה מארץ מדה כו' כי אורייתא מח"ע נפקת שהוא וחכמתו א' ממש חכים ולא בחכ' ידיעא, ואהי' אצלו שעשועי' יום יום שהוא שעשועי' עצמי' לאא"ס כו' וא"כ אינן בערך לאורייתא, וזהו שנש"י מתקשרין באורייתא היינו כמו שהקשר מחבר שני דברים נפרדי' זמ"ז ונעשים ע"י הקשר א' ממש כמ"כ נש"י ותורה אע"פ שהם שני דברים נפרדי' זמ"ז שאורייתא היא בלי גבול ונש"י הם בחי' גבול ומ"מ מתקשרין זב"ז ונעשי' א' ממש, והיינו ע"י שמדבר בדברי תורה ומניח שכלו ועיונו בדבר הלכה ומשיג אותה בטוב ונתאחד ההלכה זו בשכלו ממש עד שנעשו לאחדים כו', וזהו ענין הקשר שמקשרין שני דברים