וידבר כו' ויצוום כו'

א

בס"ד פ' וארא ל"ח

מספר למעלה כו' שיטות אם אצילות הוא בלי מספר - (פרק: א-ג)

[וארא]

וידבר ה' אל משה ואל אהרן, ויצוום1 אל בני ישראל ואל פרעה כו' להוציא2 כו'. וצ"ל מה"ע הציוי לבנ"י שיצאו מאמ"צ, הלא סבלו כובד השעבוד, ובוודאי רצונם הי' לצאת וכמ"ש וישמעו כי פקד ה'3, וכי4 בלשון הזה הי' שמור אצלם מפי יוסף שיגאלו5 ממצרי' ולמה היו צריכים לציוי. וגם לא בדידם תלי' מילתא כלל, ומה יועיל הציוי להם. והאיך יועיל הציוי להמשועבד שיצא משעבודו, שלכאו' אינו שייך כלל כ"א להמשעבד אותם, ושנתנו לו להשתעבד, ומה גם כי הקדים הציוי להם מכמו לפרעה שהיו משעבדים6 תח"י, שכ"ז אינו מובן כלל. וגם מה שהשיב משה ק"ו הן בנ"י לא שמעו אלי7 ואיך ישמעני פרעה, הלא מה שלא שמעו בנ"י זהו מטעם שאומר שם מקוצר רוח ועבודה קשה שכ"ז אינו שייך כלל אצל פרעה מלך מצרים, ובאמת זהו מיו"ד ק"ו שבתורה8. וגם מנושא התירוץ שלא שמעו זהו מחמת הקוצר רוח ועבודה קשה הא בלתי זה היו שומעי' ושמיעתם הי'


1) וידבר. . ויצוום: מכאן מתחיל ההמשך הכולל ד מאמרים (י"ג פרקים), והם: א) ד"ה זה הכולל פרקים א — ג. ב) ד"ה גדול אדונינו הכולל פרקים ד — ו. ג) אז ישיר הכולל פרקים ז — י. ד) ועמדו רגליו הכולל פרקים יא — יג.

דרוש זה [הכולל פרקים א-ג] מיוסד על מאמר ד"ה זה מכ"ק אדמו"ר הזקן משנת תקס"ח שנדפס באוה"ת וארא ע' קצו בתוס' הגהות מכ"ק אדמו"ר הצ"צ, והערות נוספות שם ע' ריז ואילך, וקיצור מהדרוש באוה"ת פרשתינו כרך ח ע' ב'תתצד. וביאור על הדרוש (משנת תקס"ח) ע' קמו ואילך. (וראה) ע' רי ואילך. ראה סה"מ תרכ"ז ע' צה ואילך. וש"נ. תרכ"ח ס"ע קמד ואילך. וראה גם ספר המאמרים תרס"ד ע' ריא. תרס"ח ע' סג ואילך. תרפ"ד ע' רסה ואילך. פלח הרמון שמות ע' נג ואילך.

הנחת כ"ק אדמו"ר מהורש"ב מדרוש זה נדפסה לקמן בחלק ההנחות [ומשם נעתקה הכותרת שבריש המאמר פרט לתיבת בס"ד].

דרוש זה נזכר בסה"מ תר"ן ע' שז. ע' רפג. ע' שעח. ע' שעט. הגהות לד"ה פתח אלי' תרנ"ח ע' לו. המשך תער"ב ח"ג ע' א'תעא.

ההמשך נדפס מגוכתי"ק כ"ק אדמו"ר מהר"ש הנמצא בבוך 1089 בתחילתו. ונמצא גם בכת"י מעתיק הר"ש סופר בבוך 2083 בתחילתו ונרשם לקמן: ב.

2) וידבר ה'. . ויצוום. . להוציא: וארא ו, יג.

3) וישמעו כי פקד ה': שמות ד, לא.

4) וכי: כ"ה גם בב.

5) בלשון הזה. . שיגאלו: ראה פדר"א פמ"ח. תנחומא באבער כא ובהערה קז. רש"י שמות ג, יח.

6) משעבדים: כ"ה גם בב.

7) הן בנ"י לא שמעו אלי: וארא ו, יב.

8) מיו"ד ק"ו שבתורה: ראה ב"ר פצ"ב, ז. רש"י וארא ו, יב. שיחת ש"פ מקץ תשל"ו סכ"ח. ס"ל — סל"ד.