מונה מספר כו'

סב

ענין השם כו' ספר ד' שרשים כו' גויל ואותיות - (ד-וא"ו) (ד-ח)

ד) ולהבין96 בתוס' ביאור ענין בחי' השם, אם97 היות כי השם98 אשר יקראו לאדם עד"מ אברהם אין ערוך כלל לגבי עצמותו ומהותו של האדם ולכאורה אינו נוגע לו כלל, שהרי בפ"ע א"צ להשם כלל, עכ"ז מתלבש החיות באותיות השם, וכמ"ש בכלליות ענין השמות גבי אדה"ר, ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו וכל אשר יקרא לו האדם נפש חי' הוא שמו, ויקרא האדם שמות כו', (בראשית ב' י"ט ך') הרי יש שייכות להשם עם עצם הדבר ואינו הסכמה בעלמא, וכמארז"ל במד"ר בראשית פי"ז99, אני הוי' הוא שמי100 הוא שמי שקרא לי אדם הראשון, וכמשנ"ת מזה בכ"ד באורך101. והוא ע"ד מ"ש בסש"ב שער היחוד והאמונה ספ"א, וזה שמו אשר יקראו לו בלה"ק הוא כלי לחיות המצומצם באותיות שם זה שנשתלשל מעשרה מאמרות כו', ע"ש. ועד"ז בשם האדם הנה הנשמה עצמה קודם בואה בגוף אינה נקראת בשם כלל וכמ"ש מזה בלק"ת פ' בלק102 בד"ה מי מנה בפי'


96) ולהבין: ברשימת המאמרים שמופיע בריש הבוך נרשם כאן מאמר (ב' מההמשך) והוא ד"ה: מונה מספר לכוכבי' (פרקים ד—ח. או כפי הנרשם לעיל במפתח המאמרים שבריש הספר (כנראה ע"פ ב) פרקים ד—ו).

למאמר זה לפ"ד — ראה לקו"ת בהר מא, ג. וראה גם מאמרי אדה"ז על פרשיות התורה ח"א ע' רכב. אוה"ת שמות ע' קג. לפ"ה — ראה לקו"ת שם מג, ב. לפ"ו — ראה אוה"ת תשא ע' א'תתכג. ע' א'תתלא. לקו"ת שה"ש מו, ג. לפ"ז — ראה אוה"ת תשא ע' א'תתכד. תו"א מקץ לא, ד. לקו"ת שה"ש מ, סע"ב ואילך. אחרי כז, א. אוה"ת בשלח ע' תלג.

97) אם: כ"ה בכ"מ — ראה לעיל המשך וידבר וגו' ויצוום פ"ג ובהערה 50.

98) השם: מכאן ועד התיבות: ”ועצמותה כו'" שבסיום הפרק הוא לשון לקו"ת בהר מא, ג בשינויים.

99) במד"ר בראשית פי"ז: ס"ד.

100) אני הוי' הוא שמי: ישעי' מב, ח.

101) וכמשנ"ת מזה בכ"ד באורך: ראה גם של"ה בהקדמה בית אחרון יד, א. לקוטי אמרים להה"מ סרמ"ד־ או"ת בראשית ב, כ (ד סע"ב ואילך). מאמרי אדה"ז על פרשיות התורה ח"א ע' של ובהנסמן במ"מ לשם. תו"ח בא ח"א קיג, ג ובהנסמן שם. סה"מ תרכ"ט ע' קלו ואילך. וש"נ. תר"ל ס"ע סז ואילך. ע' צז. ע' רלו. תרל"ו ע' כט. לקמן המשך חייב אדם לברך פכ"ח. וש"נ.

102) בלק"ת פ' בלק: סז, ג.