שאו מרום עיניכם כו' נפלאותיך ומח' כו' עצמו מספר כו' מרוב אונים כו'

עג

ט) וסיום233 הפסוק מרוב אונים ואמיץ כח איש לא נעדר234, ופי' הראב"ע והרד"ק ר"ל איש מהכוכבים לא נעדר שכולם קיימים ועומדים ברום עולם משי"ב ולא כמו הנבראים בארץ שהם מתים כו', ומה שהם נצחים אין זה מפאת עצמן כ"א מפאת סבתם הוא הבורא ית' הבבע"ג שמכח235 בראם נצחיים וזהו מרוב אונים ואמיץ כח השי"ת איש לא נעדר כו', ותכלית כוונת הפסוקים האלה להודיע כח ויכולת אלקי לקיים כל הבטחותיו, ואע"פ שיפלא מהעם כו' כן פי' בפי' כלי פז236 במקראות גדולות237, והיינו מ"ש לע"ל והמשכילים יזהרו כזהר הרקיע ומצדיקי הרבים ככוכבים, ר"ל כמו שהם איש לא נעדר כמ"כ המשכילים יזהרו כו' לנצח, ובת"ז תיקון מ"ט פי' מרוב אונים דא כתר עילאה ואמיץ כח דא חכ' מאי כח דילי' אימא עילאה כו' כי כולם בחכ' עשית בבינה238, והנה כתר בחי' סוכ"ע כותרת239 ומקיף, וחו"ב שרש או"פ ממכ"ע כו', ולפ"ז ענין מרוב אונים ע"ד כל אשר חפץ ה' עשה, ולפ"ז פי' המוציא במספר צבאם כו' מקושר עם מ"ש אח"כ איש לא נעדר, שלכן נק' במספר שהדבר שהוא נספר ונמנה תמיד זהו מורה על חשיבותו, וכמ"ש ברבות ע"פ שררך כו' הנ"ל שהחיטי' אין יוצאין אלא במנין משא"כ התבן והקש אין משגיח עליהם כו' ע"ש. וז"ע המוציא במספר צבאם שהוא לגודל חשיבותם עד שאיש מהם לא נעדר וע"כ מונה מספר לכוכבים כו', וזהו ע"ד מארז"ל רפ"ק דביצה דף ד' ע"ב240 את שדרכו למנות הוא דבר חשוב ואינו בטל כו', ואף שבאמת השגחתו ית' הוא על כל פרטי האישים ממש עכ"ז ודאי יש כמה חילוקי מדריגות בענין ההשגחה וכמ"ש ברבות משפטים פל"ב241 ע"פ הנה אנכי שולח מלאך242 אלו זכיתם


233) וסיום: ברשימת המאמרים שמופיע בריש הבוך נרשם כאן מאמר (ג' מההמשך והוא) ד"ה: שאו מרום עיניכם (פרקים ט—יא. או כפי הנרשם לעיל במפתח המאמרים שבריש הספר (כנראה ע"פ ב) פרקים ז—יא).

למאמר זה ראה אוה"ת תשא ע' א'תתכה ואילך בשינויים. לפי"א ראה גם תו"א וירא יג, ג.

234) מרוב אונים. . איש לא נעדר: ישעי' מ, כו.

235) שמכח: באוה"ת כאן: שמכחו.

236) בכלי פז: לר' שמואל לאנייאדו. באוה"ת ישעי' ע' רפג: ”הוא בעהמ"ס עוללות אפרים" אבל ראה סדה"ד ושם הגדולים בערכו.

237) במקראות גדולות: [ועד"ז מובא באוה"ת נ"ך ע' קט במקראות. ע' רו במקראות] קהלת משה אמשטרדם תפ"ד — תפ"ח פז, ג תוך ד"ה הלא תדעו וגו' היושב וד"ה ולעד"ן (בשינוי קל).

238) כולם בחכ' עשית בבינה: תהלים קד, כד. זהר תזריע מג, א.

239) כתר. . כותרת: ראה ע"ח שער דרושי הצלם שכ"ה, פ"ה. מבוא שערים ש"ג, ח"ב פ"א. מאמרי אדה"א דברים ח"ד ע' א'שכז. וש"נ. וראה גם לקמן (בחלק ההנחות) הנחה ד"ה על חומותיך על יד הערה 40.

240) דף ד' ע"ב: וכ"ה באוה"ת כאן ע' א'תתכו. ראה שם ג, ב.

241) ברבות משפטים פל"ב: ס"ב.

242) הנה אנכי שולח מלאך: משפטים כג, כ.