והי' מספר בנ"י כו'

עח

יב) אך305 עדיין צ"ל מה שהקשה השל"ה פ' במדבר דשמ"ז ע"א, וז"ל וענין המספר שגורם להשראות שכינה אף שלכאורה הוא להיפך, כי בדבר המדוד והמנוי אין הברכה שורה כמשארז"ל פ"ג דב"מ וכנ"ל306, דע כי יש שני עניני מספר, המספר של עניני עוה"ז כו', אמנם ענין המספר של307 השגת עוה"ב כו', ודשמ"ח ע"ב פי' שזהו מארז"ל פ"ק דביצה308 בענין את שדרכו למנות שנינו, או כל שדרכו למנות שנינו, דבחי' את שדרכו למנות ז"ע המספר של עוה"ב הנמשך מבחי' את היינו אותיות התורה מאלף ועד תיו כו'. ושרש309 ההפרש בין מספר דעוה"ז ובין מספר דעוה"ב ע"פ מארז"ל שתי' קושי' דוהי' מספר310, על אשר לא יספר כאן בזמן שערש"מ, וכאן בזמן שאערש"מ, והענין הוא דמספר עוה"ז הוא דבר המדוד ומנוי ויש לו קצבה כו' ויוכל להיות בו שליטת ע"ה, משא"כ מספר עוה"ב הגם כי הוא ע"ד מספר אבל אין לו קצבה ע"ד שארז"ל ת"ח אין להם מנוחה311 לא בעוה"ז ולא בעוה"ב שנאמר ילכו מחיל אל חיל312 שהוא בחי' עליות המדריגות עד אין שיעור כלל, וכן ארז"ל שכאו"א נכוה מחופתו של חבירו313 שהם מדריגות רבות עד אין שיעור כלל


305) אך: ברשימת המאמרים שמופיע בריש הבוך נרשם כאן מאמר (ד' מההמשך והוא) ד"ה: והי' מספר בנ"י (פרקים יב—יד). או כפי הנרשם לעיל במפתח המאמרים שבריש הספר (כנראה ע"פ ב) פי"ב).

למאמר זה ראה אוה"ת תשא ע' א'תתכח ואילך בשינויים. המשך תער"ב ח"א ע' קעא ואילך. לפי"ג ראה גם לק"ת שה"ש לט, א.

306) פ"ג דב"מ וכנ"ל: [תיבות אלו אינם בשל"ה] צויין לעיל בריש ההמשך על יד הערה 4.

307) ענין המספר של: וכ"ה באוה"ת כאן. ובשל"ה: המספר של ענין.

308) פ"ק דביצה: ראה לעיל פ"ט על יד הערה 240.

309) ושרש: מכאן ועד תיבת ואמנם שעל יד הערה 319 לא נמצא באוה"ת כאן. ראה גם המשך תער"ב שבהערה 305.

310) מרז"ל. . דוהי' מספר: הושע ב, א. יומא כב, ב. הובא בשל"ה כאן שמז, ב.

311) ת"ח אין להם מנוחה: ברכות בסופה (הובא בשל"ה שם). ראה גם תו"ח שמות ח"א ד, ג. וש"נ.

312) ילכו מחיל אל חיל: תהלים פד, ח.

313) שכאו"א נכוה מחופתו של חבירו: ב"ב עה, א (הובא בשל"ה שם).