כל העובר כו' ונתנו איש כופר כו'

פד

טו) וזהו370 שארז"ל בירושלמי פ"ק דשקלים ה"ו371 ע"פ כל העובר על הפקודים372 מאן דעבר על ימא כו', כי בעברם בים זכו לבחי' ייראו373 את כו' כנ"ל, והנה בנשמה יש ג"כ ב' בחי' חלק המלובש בגוף הוא מעלמא דאתגליא, והמקיף מעלמא דאתכסיא וזהו כי תשא את ראש כו' להעלות לקשרם בבחי' מזליה כמ"ש בקרי"ס עד יעבור עמך ה'374, ואזי הם בבחי' התכללות כו' והמספר דבוק בבחי' חד ולא בחושבן כו', והנה כדי להעלות הנשמה שבגוף צריך לשית כופר נפשו, לפדות נפשו האלקית מתוך מאסר הגוף ונפשו הבהמית והפדיון הוא ע"י צדקה כר"א דיהיב פרוטי לעני375 והדר מצלי כו' כמ"ש בלק"ת סד"ה וארשתיך כו' בצדק376. וכמ"ש באגה"ק בד"ה אין ישראל נגאלין אלא בצדקה377 ע"ש באריכות. וכתיב וצדקה תרומם גוי378 כמ"ש בת"א ר"פ בראשית בענין והארץ הדום רגלי379.

ועוד זאת דעיקר הטעם שבדבר המנוי אינו שורה הברכה מחמת ששם יש יניקה לבחי' רע עין כו' שהוא הס"ם כמ"ש במאו"א אות ע' ססעי'380 י"ד, ועיין ברבות באסתר ע"פ וירא המן381 כו' ויראו בני האלקים382 את בנות האדם כו' וירא חם אבי כנען383 כו', ועז"נ תחשכנה עיניהם מראות384 לפי שמראות עיניהם מורידות אותם לגיהנם, ושרש בחי' ראי' זו ז"ע רע עין הנ"ל, וז"ס היזק ראי', והרמ"ז ס"פ385 פקודי דף רך"ה ע"ב פי' שב' סגולות הן אל העינים א' הוא386


370) וזהו: ברשימת המאמרים שמופיע בריש הבוך נרשם כאן מאמר (ה' מההמשך והוא) ד"ה: כל העובר על הפקודי' (פט"ו. או כפי הנרשם לעיל במפתח המאמרים שבריש הספר (כנראה ע"פ ב) פרקים יג—טו).

למאמר זה ראה אוה"ת תשא ע' א'תתלא ואילך.

371) ה"ו: וכ"ה באוה"ת כאן וע' א'תתקד. ולפנינו סה"ג.

372) כל העובר על הפקודים: תשא ל, יג.

373) ייראו: באוה"ת כאן: יראו.

374) עד יעבור עמך ה': בשלח טו, טז.

375) כר"א דיהיב פרוטי לעני: ב"ב י, א. באוה"ת כאן: אלעזר. ובלקו"ת שבהערה הבאה: אליעזר.

376) בלק"ת. . בצדק: במדבר ח, סע"ד ואילך.

377) באגה""ק. . בצדקה: ס"ד ע' קו.

378) וצדקה תרומם גוי: משלי יד, לד [ושם צדקה — אבל כ"ה בכ"מ ומהם: תו"א וישב כט, ג. לקו"ת יו"כ סט, ג. שה"ש ו, ד. מאמרי אדה"ז תקס"ה ח"ב ע' תשיב וע' תשכג. תק"ע ע' קכח וע' קנב. מאמרי אדה"א בראשית ע' שצט. ויקרא ח"ב ע' תשא. וש"נ. במדבר ח"ג ע' א'מז. אוה"ת כאן. תרומה ע' א'שפ. לקמן מאמר ד"ה בנים אתם על יד הערה 21. שם בין הערות 125-126. 80-81. 70-71. 65-66. ד"ה שלש רגלים (בהוספה) על יד הערה 16. המשך תער"ב ח"א ע' תקו].

379) בת"א. . רגלי: בראשית א, ב. (הובא) לקמן מאמר ד"ה ומקנה רב על יד הערה 86. ובחלק ההנחות על יד הערה 126.

380) ססעי': סוף סעיף.

381) ברבות אסתר ע"פ וירא המן: פ"ז, ט. אסתר ג, ה.

382) ויראו בני האלקים: בראשית ו, ב.

383) וירא חם אבי כנען: נח ט, כב.

384) תחשכנה עיניהם מראות: תהלים סט, כד.

385) ס"פ: כ"ה גם באוה"ת כאן. וראה אוה"ת שה"ש ע' שלא.

386) הוא: ב־ רמ"ז ובאוה"ת כאן: היא. אבל באוה"ת שה"ש ע' שלח וע' שלט כבפנים.