כל העובר כו' ונתנו איש כופר כו'

פד

טו) וזהו370 שארז"ל בירושלמי פ"ק דשקלים ה"ו371 ע"פ כל העובר על הפקודים372 מאן דעבר על ימא כו', כי בעברם בים זכו לבחי' ייראו373 את כו' כנ"ל, והנה בנשמה יש ג"כ ב' בחי' חלק המלובש בגוף הוא מעלמא דאתגליא, והמקיף מעלמא דאתכסיא וזהו כי תשא את ראש כו' להעלות לקשרם בבחי' מזליה כמ"ש בקרי"ס עד יעבור עמך ה'374, ואזי הם בבחי' התכללות כו' והמספר דבוק בבחי' חד ולא בחושבן כו', והנה כדי להעלות הנשמה שבגוף צריך לשית כופר נפשו, לפדות נפשו האלקית מתוך מאסר הגוף ונפשו הבהמית והפדיון הוא ע"י צדקה כר"א דיהיב פרוטי לעני375 והדר מצלי כו' כמ"ש בלק"ת סד"ה וארשתיך כו' בצדק376. וכמ"ש באגה"ק בד"ה אין ישראל נגאלין אלא בצדקה377 ע"ש באריכות. וכתיב וצדקה תרומם גוי378 כמ"ש בת"א ר"פ בראשית בענין והארץ הדום רגלי379.

ועוד זאת דעיקר הטעם שבדבר המנוי אינו שורה הברכה מחמת ששם יש יניקה לבחי' רע עין כו' שהוא הס"ם כמ"ש במאו"א אות ע' ססעי'380 י"ד, ועיין ברבות באסתר ע"פ וירא המן381 כו' ויראו בני האלקים382 את בנות האדם כו' וירא חם אבי כנען383 כו', ועז"נ תחשכנה עיניהם מראות384 לפי שמראות עיניהם מורידות אותם לגיהנם, ושרש בחי' ראי' זו ז"ע רע עין הנ"ל, וז"ס היזק ראי', והרמ"ז ס"פ385 פקודי דף רך"ה ע"ב פי' שב' סגולות הן אל העינים א' הוא386

פה

הראי' וההכרה387 שהדבר הנראה388 מצטייר באשון בת עין של הרואה והמביט390, ב' היא שהרואה שולח391 ניצוצי אורו שיש בהם עצמיות גמור כמ"ש הרב ממשל בת היענה כו', וע' מענין רע עין בזהר פ' אחרי דס"ג ע"ב, ובמד"ש פ"ה דאבות במשנה עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה מתלמידיו של א"א פי' כי עין טובה נמשך מבחי' ואהבת לרעיך כמוך392, ועין רעה בהיפך זה, והרי ואהבת לרעיך כמוך זהו כלל התורה כולה כו' ואידך פירושא היא393, ולכן איתא פ"ב דאבות394 איזהו דרך ישרה שידבק בה האדם ר' אליעזר אומר עין טוב, וכן אמרו395 עין הרע ויצה"ר מוציאין את האדם מן העולם, וז"ש בגמ' פ"ט דב"מ דק"ז ע"ב ע"פ והסיר ה' ממך כל חולי396 אמר רב זו עין כו' צ"ט בעין הרע כו', דיש לפרש היינו קטרוג הס"מ שנק' עין הרע כנ"ל, ובלעם נק' עין רעה י"ל עין זהו הנבואה כמ"ש במד"ר תצוה פל"ח397 ע"פ בדד עין יעקב398, וכתיב ולא קם עוד בישראל נביא כמשה399 וארז"ל במד"ר נשא ס"פ י"ד400 בישראל לא קם אבל באומות קם ומנו זה בלעם, א"כ לכן נק' עין המורה על הנבואה, אבל עכ"ז כיון שהי' רשע ואע"פ שראה מה שראה לא נתבטל מהיש והתאוה שלו ע"כ נק' עין רעה כו'.

והנה איתא בזרעא דיוסף לא שלטי בהו עינא בישא401 שנמשלו לדגים שבים, ופי' הטעם בזח"ג נשא דק"ל ע"ב402 מפני שזכה לאשתגחא בעינא עילאה דע"ק עינא פקיחא דלא נאים כו' וזהו בן פורת עלי עין403 המאיר בעלמא דאתכסיא בחי' ים וביוסף הי' מאיר בחי' זו גם בעלמא דאתגליא וזהו עיני הוי' אל צדיקים כמ"ש סד"ה כי תשמע בקול בפי' לעשות הישר בעיני ה'404, וכיון שמאיר עליו עיני ה' בב' סגולות שכ' הרמ"ז כו', ממילא לא יוכל כלל הראי' של עין הרע לנגוע בו כלל, כי האור ההוא מסמא עיניו, במכ"ש מאור השמש שמכהה הראות כו', והנה יוסף זכה לזה ע"י הצדקה, וזהו ג"כ ונתנו איש כופר נפשו כו' שע"י

פו

מחצית השקל ימשיך בחי' עיני הוי' אל צדיקים וממילא לא ישלוט בהם עינא בישא ח"ו, וזהו והסיר ה' ממך כל חולי זו עין, והיינו ע"י השגחתו ית' בבחי' עיני הוי' אל צדיקים, ועמך כולם צדיקים405, ועמ"ש מזה ע"פ יונתי בחגוי הסלע כו' הראיני406 כו'.

קיצור. כל העובר, בים, ויראו407 את, עד יעבור עמך ה', וצדקה תרומם גוי, ענין טוב עין, ורע עין, הנבואה נק' ראי' ועין, וביוסף עלי עין, ע"כ וידגו לרוב בקרב הארץ408, ועמ"ש ע"פ עין בעין409 נראה אתה ה' ושזה יש בתפלה ב' בחי' עין המתחברים יחד ע' סידור בד"ה ששת ימים410 תאכל מצות דרוש הראשון ובהביאורים.


370) וזהו: ברשימת המאמרים שמופיע בריש הבוך נרשם כאן מאמר (ה' מההמשך והוא) ד"ה: כל העובר על הפקודי' (פט"ו. או כפי הנרשם לעיל במפתח המאמרים שבריש הספר (כנראה ע"פ ב) פרקים יג—טו).

למאמר זה ראה אוה"ת תשא ע' א'תתלא ואילך.

371) ה"ו: וכ"ה באוה"ת כאן וע' א'תתקד. ולפנינו סה"ג.

372) כל העובר על הפקודים: תשא ל, יג.

373) ייראו: באוה"ת כאן: יראו.

374) עד יעבור עמך ה': בשלח טו, טז.

375) כר"א דיהיב פרוטי לעני: ב"ב י, א. באוה"ת כאן: אלעזר. ובלקו"ת שבהערה הבאה: אליעזר.

376) בלק"ת. . בצדק: במדבר ח, סע"ד ואילך.

377) באגה""ק. . בצדקה: ס"ד ע' קו.

378) וצדקה תרומם גוי: משלי יד, לד [ושם צדקה — אבל כ"ה בכ"מ ומהם: תו"א וישב כט, ג. לקו"ת יו"כ סט, ג. שה"ש ו, ד. מאמרי אדה"ז תקס"ה ח"ב ע' תשיב וע' תשכג. תק"ע ע' קכח וע' קנב. מאמרי אדה"א בראשית ע' שצט. ויקרא ח"ב ע' תשא. וש"נ. במדבר ח"ג ע' א'מז. אוה"ת כאן. תרומה ע' א'שפ. לקמן מאמר ד"ה בנים אתם על יד הערה 21. שם בין הערות 125-126. 80-81. 70-71. 65-66. ד"ה שלש רגלים (בהוספה) על יד הערה 16. המשך תער"ב ח"א ע' תקו].

379) בת"א. . רגלי: בראשית א, ב. (הובא) לקמן מאמר ד"ה ומקנה רב על יד הערה 86. ובחלק ההנחות על יד הערה 126.

380) ססעי': סוף סעיף.

381) ברבות אסתר ע"פ וירא המן: פ"ז, ט. אסתר ג, ה.

382) ויראו בני האלקים: בראשית ו, ב.

383) וירא חם אבי כנען: נח ט, כב.

384) תחשכנה עיניהם מראות: תהלים סט, כד.

385) ס"פ: כ"ה גם באוה"ת כאן. וראה אוה"ת שה"ש ע' שלא.

386) הוא: ב־ רמ"ז ובאוה"ת כאן: היא. אבל באוה"ת שה"ש ע' שלח וע' שלט כבפנים.

387) וההכרה: ברמ"ז ובאוה"ת: והכרה. אבל באוה"ת שה"ש ע' שלא. ע' שלח וע' שלט כבפנים.

388) שהדבר הנראה: וכ"ה באוה"ת. וברמ"ז: שהמובט. וכ"ה באוה"ת שה"ש שם.

389)באשון: ב־ ברמ"ז ובאוה"ת כאן: באישון.

390) של הרואה והמביט: וכ"ה באוה"ת. וברמ"ז: ליתא.

391) שהרואה שולח: וכ"ה באוה"ת. וברמ"ז: הסגולה ששולח. ועד"ז באוה"ת שה"ש ע' שלח.

392) ואהבת לרעיך [ב ובאוה"ת: לרעך] כמוך: קדושים יט, יח.

393) ואהבת. . פירושא היא: ראה שבת לא, א.

394) פ"ב דאבות: ראה שם מ"ט. ולגי' אדה"ז בסידורו מ"י.

395) וכן אמרו: ראה שם מי"א.

396) והסיר ה' ממך כל חולי: עקב ז, טו.

397) פל"ח: ס"ד.

398) בדד עין יעקב: ברכה לג, כח.

399) ולא קם. . כמשה: וכ"ה באוה"ת כאן. ברכה לד, י [ושם: נביא עוד בישראל — וכ"ה בב].

400) ס"פ י"ד: ס"כ.

401) בזרעא דיוסף. . עינא בישא: ברכות כ, א.

402) ע"ב: באוה"ת כאן: ע"א.

403) בן פורת עלי עין: ויחי מט, כב.

404) כמ"ש סד"ה. . בעיני ה': לק"ת תצא כד, ג.

405) ועמך כולם צדיקים: ישעי' ס, כא.

406) ע"פ יונתי. . הראיני: ראה אוה"ת שה"ש ח"א ע' שיד. ע' שלא ואילך. ע' שלז ואילך. ע' שמג ואילך. כרך ג' ס"ע תתפו ואילך.

407) ויראו: באוה"ת כאן: וייראו.

408) וידגו לרוב בקרב הארץ: ויחי מח, טז.

409) ע"פ עין בעין: שלח יד, יד.

410) בסידור בד"ה ששת ימים: שער חה"מ רפז, סע"ד ואילך.