חייב אדם לברך ק' ברכות

בס"ד

<א>

ּחייב אדם לברך1 מאה ברכות בכ"י2, שנאמר ועתה ישראל3 מה ה' אלקיך שואל, א"ת מ"ה אלא מאה4, ולכאורה צ"ל הלא כתיב מ"ה ולא מאה והאיך אומר5 א"ת מה אלא מאה כו'. הנה במספר ברכות אלו נכללים ברכת הנהנין וברכת המצות וברכת התפילה, ולכן בשבת שאין מתפללים שמונה עשרה כ"א ז' ברכות


1) חייב אדם לברך: ”מכאן ועד סד"ה הי' ר"מ אומר הוא המשך הנודע בשם ”חייב אדם לברך תרל"ח" ונדפס בשם: לקו"ת תורת שמואל ש"ה. ובו מתבארים בארוכה עניני ד"ה להבין ענין הברכות שבתו"א ובלקו"ת לג"פ (לקו"ת תורת שמואל ש"א)" — רשימת מאמרי דא"ח של כ"ק אדמו"ר מהר"ש ע' 46 הערה 5.

ההמשך כולל י"ט מאמרים (מ"ב פרקים), להלן באים שמות הדרושים כפי שנרשמו במפתח הבוך 1089 שכולל דרושים של שנה זו תרל"ח (כשלידם נרשם הדף מקומו של המאמר בהבוך). והתאריכים שנסמנו לקמן הם (פרט במקום שנרשם אחרת) כפי שהם מופיעים בהנחת כ"ק אדמו"ר מהורש"ב. לע"ע לא נתברר אם רשימה זו היא גוכתי"ק של כ"ק אדמו"ר מהר"ש, או שזהו כת"י של המעתיק (הפרקים שצויינו לקמן לא נרשמו במפתח הבוך).

א) חייב אדם לברך — ש"פ תזריע (פרקים א-ג).

ב) ברוך ה' אלקי ישראל — ש"פ מצורע (פרקים ד-ה). ברשימה דלקמן: שה"ג — פ' מצורע חל בשה"ג.

ג) להבין ענין אכילת מצה — ליל ב' של חה"פ (פרקים ו-ח).

ד) ביום ההוא יהי' הוי' א' — ש' חוה"פ (פ"ט).

ה) אז ישיר משה ובנ"י — אחרון ש"פ (פרקים י-יא). ברשימה דלקמן: שש"פ.

ו) אר"א אר"ח ת"ח מרבי' שלום (פי"ב). ברשימת כת"י מבוך מאסקבא מס' 248: אחרון ש"פ.

ז) ושמרתם את חוקותי ואת משפטי — ש"פ אחרי (פרקים יג-טו).

ח) כל הנהנה מעוה"ז בלא ברכה — ש"פ קדושים (פרקים טז-יז).

ט) מקום שאמרו להאריך — ש"פ אמור (פרקים יח-יט).

י) היושבת בגנים (פרקים כ-כב).

יא) גל עיני ואביטה נפלאות — ל"ג בעומר (פרקים כג-כה).

יב) אם בחוקותי תלכו — ש"פ בחוקותי (פרקים כו-כח).

יג) כי ממך הכל (פרקים כט-ל). ברשימה הנ"ל: במדבר.

יד) בשחר מברך שתים (פרקים לא-לב).

טו) גדול העונה אמן (פרקים לג-לד). ברשימה הנ"ל: בהעלותך.

טז) שלח לך אנשים (פרקים לה-לו).

יז) פיה פתחה בחכ' (פרק לז). ברשימה הנ"ל: קרח.

יח) צור תעודה חתום תו' — פ' חו"ב ע"פ בוך 145 ע' מא — (פרקים לח-לט).

יט) הי' רמ"א חייב אדם לברך מ"ב — פ' פינחס ע"פ בוך 145 ע' מה — (פרקים מ-מב). ברשימה הנ"ל: חקת — ראה הנרשם במאמר שלפנ"ז.

למאמר זה לפ"א — ראה ביאוה"ז עקב קיח, א-ב. לפ"ב — ראה ביאוה"ז שם קיח, ב. ולהצ"צ כרך א ע' תקעא [נדפס גם באוה"ת עקב ע' תקמח]. תו"א בראשית ו, א-ב. לפ"ג — ראה תו"א שמות נג, ריש ע"ב.

הנחת כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נדפסה לקמן בחלק ההנחות.

ההמשך נדפס מבוך 1089 גוכתי"ק כ"ק אדמו"ר מהר"ש־ ומפכ"א ואילך כת"י מעתיק וגוכתי"ק כמצויין לקמן במקומו. המשך זה הנדפס (כנ"ל) נסמן לקמן בהערות: ב.

2) חייב. . מאה ברכות בכ"י: מנחות מג, ב.

3) ועתה ישראל: עקב י, יב.

4) א"ת מה אלא מאה: ראה לקמן פמ"ב. שו"ע אדה"ז הל' ברכות השחר רסמ"ו. הנסמן במאמרי אדה"א דברים ח"א ע' קכז.

5) והאיך אומר: ראה גם לקמן פמ"ב. המשך מים רבים תרל"ו פקצ"ח ע' רכח. מאמר ד"ה ועתה ישראל תשכ"ח בתחלתו [קונט' כ' מנ"א תנש"א — סה"מ מלוקט ח"ה ע' שמא].