ולהבין כו' ברוך ה' אלקי ישראל

צד

ד) ולהבין83 בתוס' ביאור מה שתקנו הברכות בב"ש, אבל בזמן בית ראשון לא היו מברכין, כן אמר רבינו אדמו"ר ז"ל, בד"ה להבין ענין הברכות שבפ' בראשית84, כי הנה נת' לעיל85 בשם הזהר ויצא דקנ"ח ע"ב כי ענין הברכה לש' הוי' היא ע"ד מ"ש ברוך ה' אלקי ישראל מן העולם עד86 העולם היינו מעלמא דאתכסיא שהיא בינה87 לעלמא דאתגלייא מל'88, ושם מבואר89 ג"כ אשר ב' שמות הוי' תרין עלמין נינהו, וכמ"ש בזהר נשא קל"ח ע"א בענין הוי' הוי' פסיק טעמא בגווייהו, וכמ"ש מזה בלק"ת פ' חקת90 בביאור ע"פ זאת חקת התורה אשר ציוה הוי' ע"ש, שהם בחי' ממכ"ע וסוכ"ע, ועמ"ש בת"א פ' בשלח בד"ה וירא ישראל91 את היד הגדולה, ובד"ה כי אתה נרי92, דהנה פעם כתי' ה' רחום וחנון93, ופעם כתיב חנון ורחום הוי'94, והענין הוא כי פי' הוי' רחום וחנון שכדי להיות התגלות מדת רחום וחנון מאוא"ס דלאו מכל אינון מדות95 איהו כלל הוצרך להיות בחי' הוי' שהוא צמצום והתפשטות המשכה והתפשטות96, אך פי' חנון ורחום הוי', היינו שמבחי' חנון


83) ולהבין: ברשימת המאמרים שמופיע בריש הבוך 1089 נרשם כאן מאמר (ב' מההמשך והוא) ד"ה: ברוך ה' אלקי ישראל — ש"פ מצורע (הכולל פרקים ד — ה). היינו שבעת אמירת הדרוש היתה פתיחא זו, ולע"ע אין ידוע אם גם פתיחה זו נרשמה בפ"ע ע"י כ"ק אדמו"ר מהר"ש. וראה לקמן (בחלק ההנחות) הנחה מדרוש זה מכ"ק אדמו"ר מהורש"ב.

למאמר זה לפ"ד — ראה אוה"ת בראשית כרך ג' ע' תקנא [והוא לשונו בשינויים והוספות]. תו"א מקץ מא, א. ג. מאמר ד"ה ועתה ישראל ש"מ אלול תשכ"ח (קונ' כ' מנ"א תנש"א — סה"מ מלוקט ה ע' שמב). הקיצור הוא לשון אוה"ת שם ע' 1104. לפ"ה — ראה אוה"ת שם ואילך. לקו"ת ר"ה נז, ג. הקיצור — ראה אוה"ת שם ע' 1104 בשינויים.

84) בד"ה להבין ענין הברכות שבפ' בראשית: תו"א ו, א.

85) נת' לעיל: על יד הערות 41-2.

86) עד: ב וכן לעיל רפ"ב על יד הערה 40 ובהקיצור כאן: ועד — אבל כ"ה גם בהנחה כאן (שנדפס לקמן בחלק ההנחות) ובהערה 2 שם.

87) מעלמא דאתכסיא שהיא בינה: ראה גם לקו"ת שמע"צ פח, ד.

88) מעלמא דאתכסיא שהיא בינה. . מל': כ"ה גם באוה"ת כאן ע' תקנא.

89) ושם מבואר: בזהר.

90) בלק"ת פ' חקת: נז, ג.

91) בת"א. . וירא ישראל: סא, ד ואילך.

92) בת"א. . כי אתה נרי: מקץ מא, א. ג — נעתק כאן (והוא עד לקמן על יד הערות 98 ו 102) בשינויים והוספות.

93) ה' רחום וחנון: תשא לד, ו [בדילוג]. ראה גם בהבא לקמן מאמרי אדה"ז תקס"ה ח"ב ע' תתקטו וע' תתקכב. תקס"ח ח"ב ע' תרמט וע' תרנז. ש"א ע' מג. מאמרי אדה"א נ"ך ע' תקעא וע' תקפז.

94) חנון ורחום הוי': תהלים קיא, ד. קמה, ח. דהי"ב ל, טו.

95) דלאו מכל אינון מדות: ת"ז בהקדמה יז, ב.

96) הוי' שהוא צמצום. . והתפשטות: ראה אגה"ת פ"ד. לקמן פ"ח הערה 251.