להבין ענין אכילת מצה כו' אך מה שיש

צט

וא"ו) אך168 מה שיש להקשות על מש"א שבבית ראשון לא הי' מברכין, שהרי ארז"ל ע"פ ונאום הגבר הוקם על169 שדוד הע"ה תיקן מאה ברכות, כמבואר ברבות פ' קרח170, ואפ"ל כי הנה מבואר בלק"ת171 בד"ה למנצח על השמינית ענין שלע"ל דוקא יהי' כינור של שמונת נימין, אבל בבית ראשון הי' הכינור של שבעה נימין לבד, והובא במגדל עוז סוף ה' תשובה172 בשם הרמב"ן


168) אך: ברשימת המאמרים שמופיע בריש הבוך 1089 נרשם כאן מאמר (ג' מההמשך והוא) ד"ה: להבין ענין אכילת מצה — ליל ב' של חה"פ (הכולל פרקים ו — ח). היינו שבעת אמירת הדרוש היתה פתיחא זו [ראה גם בהמפתח שנדפס בריש ההמשך הערה ב: ”זו היא התחלת המאמר בעת שנאמר, כפי שמצאתי ברשימת ר"ש סופר" ע"ש], ולע"ע אין ידוע אם גם פתיחה זו נרשמה בפ"ע ע"י כ"ק אדמו"ר מהר"ש. וראה לקמן — בחלק ההנחות — הנחה מדרוש זה מכ"ק אדמו"ר מהורש"ב.

למאמר זה לפ"ו — ראה אוה"ת בראשית כרך ג' תקנב, א-ב [והוא לשונו בשינויים והוספות]. לפ"ז — ראה אוה"ת הנ"ל. סידור שחה"מ רפד, א ואילך. לפ"ח — ראה אוה"ת הנ"ל ע' 1104 ואילך [והוא לשונו בשינויים והוספות]. קיצור פ"ח הוא לשון אוה"ת כאן ע' תקנה.

169) ונאום הגבר הוקם על: שמו"ב כג, א.

170) ברבות פ' קרח: פי"ח, כא.

171) בלק"ת: תזריע כא, ד. ראה גם סה"מ תרכ"ט ע' יד. תר"ל ס"ע קו.

172) במגדל עוז סוף ה' תשובה: פ"ח, ה"ב.