ביום ההוא יהי' כו' וסדר ההמשכה

ט) וסדר255 ההמשכה הוא תחילה בנש"י ואח"כ בעולם שזהו אלקינו מלך העולם ויובן זה ע"פ מ"ש בת"א256 בד"ה זכור ושמור בדבור אחד נאמרו, שהמלאכים שרשם מבחי' הדיבור כו', משא"כ ישראל עלו במח'257 כו', וזהו נק' איהו וגרמוהי258 חד <יג>

ּ בהון, ומזה יובן משנת"ל259 שעל המלאכים נאמר ומשם יפרד והיינו לפי שנמשכו מבחי' הדבור, אשר הדבור עד"מ יוצא ונעשה דבר נפרד


255) וסדר: ברשימת המאמרים שמופיע בריש הבוך 1089 נרשם כאן מאמר (ד' מההמשך והוא) ד"ה: ביום ההוא יהי' הוי' א' — ש' חוה"פ (פרק ט). היינו שבעת אמירת הדרוש היתה פתיחא זו, ולע"ע אין ידוע אם גם פתיחה זו נרשמה בפ"ע ע"י כ"ק אדמו"ר מהר"ש. וראה לקמן (בחלק ההנחות) הנחה מדרוש זה מכ"ק אדמו"ר מהורש"ב.

למאמר זה ראה אוה"ת בראשית כאן ע' 1106 פ"ג והוא לשונו בשינויים והוספות. הקיצור — אוה"ת כאן ע' תקנה בשינויים.

256) בת"א: יתרו עא, א ד"ה והנה.

257) ישראל עלו במח': ראה ב"ר פ"א, ד. לקו"ת בחוקותי מז, א. שע"ת קטו, ב. תו"ח שמות ח"א לב, ב ובהערה 248.

258) איהו וגרמוהי: ראה ת"ז בהקדמה (ג, ב).

259) משנת"ל: פ"ב.