אז ישיר כו' ומעתה יובן משנת"ל

קי

ד) ומעתה304 יובן מה שנת' לעיל305 שעל המלאכים נאמר ומשם יפרד, ד' נהרות ד' מחנות שכינה מחנה מיכאל כו', ע' בלק"ת גבי שבועות בד"ה וספרתם לכם306 בענין וכנפיהם פרודות307, כל אחד מדרגתו מובדלת מחבירו, שהוא לפי שמקבלים מבחי' הדבור, אשר ה' מוצאות הפה ג"כ כל אחד מובדל מחבירו, ובזח"ג ואתחנן דרס"ו סע"א ההוא308 נהרא דנגיד ונפיק אשקי לכל גינתא כו' ומתמן אתזנו עילאין ותתאין כמד"א ומשם יפרד, וע"ש במק"מ והרמ"ז, ובזח"א ויצא דקנ"ח ע"א גבי מכאן ולתתא אקרון הרי בתר דכתיב ומשם יפרד והיו309 לארבעה ראשים טורי דפרודא, וע' עוד מענין הרי בתר טורי דפרודא בזהר בראשית דך"ט ע"ב, ובמא"א אות ה' ס"ז הרי בתר נק' ההיכלות טורי דפרודא כי בבריאה לאו איהו וגרמוהי חד בהון עכ"ל.

ורבינו אדמו"ר ז"ל310 בד"ה היושבת בגנים311 פי' הרי בתר טורי דפרודא הם בק"נ, והיינו שמבחי' ד' מחנות שכינה בהשתלשלות וירידות המדריגות מדריגה אחר מדריגה נמשך ג"כ בק"נ, וכמו שנה"ב נמשכת מפני שור312, וע' בזהר בשלח דמ"ט ע"א אעבר וסליק לההוא313 אתר קדישא עילאה, והיינו משום ששרש יניקתם מש' ב"ן כו', אכן ע"י נשמות ששרשם מש' מ"ה דז"א, הנה בהם וע"י דוקא נמשך הביטול למטה לברר ק"נ, וכמ"ש מי כעמך כישראל314 גוי אחד בארץ כי הם עושים וממשיכים בחי' אחד גם בארץ, כמ"ש בת"א פ' וישב315 בד"ה והנה אנחנו מאלמים אלומים, ויובן זה עוד ע"פ מ"ש בזהר פ' ויצא דקנ"ה ע"א ר' חזקי' אמר אי הכי הא אתמר כל מה דאוליד עלמא תתאה פרודא איהי316


304) ומעתה: ברשימת המאמרים שמופיע בריש הבוך 1089 נרשם כאן מאמר (ה' מההמשך והוא) ד"ה: אז ישיר משה ובנ"י — אחרון ש"פ (הכולל פרקים י' — י"א). היינו שבעת אמירת הדרוש היתה פתיחא זו, ולע"ע אין ידוע אם גם פתיחה זו נרשמה בפ"ע ע"י כ"ק אדמו"ר מהר"ש. וראה לקמן (בחלק ההנחות) התחלת הנחה מדרוש זה מכ"ק אדמו"ר מהורש"ב.

למאמר זה לפ"י — ראה אוה"ת בראשית כאן ע' 1108 פ"ג־ ע' תקנה פ"ג הב' והוא לשונו בשינויים והוספות. הקיצור אוה"ת שם ע' תקנו בשינוי קל. לפי"א — ראה תו"א בראשית כאן ו, ב. אוה"ת שם ע' תקנו — תקנז בשינוי קל. הקיצור שם ע' 1114 בשינוי קל.

305) שנת' לעיל: פ"ב.

306) בלק"ת. . וספרתם לכם: במדבר י, א.

307) וכנפיהם פרודות: יחזקאל א, יא.

308) ההוא: כגי' ס"א בזהר שם. ותיבת ת"ח — בזהר שם — מיותרת. וכ"ה במק"מ וברמ"ז שם.

309) והיו: ב: והי'.

310) ורבינו אדמו"ר ז"ל: ראה אוה"ת כאן ע' תקנה פ"ג הב'.

311) בד"ה היושבת בגנים: בהגהת הצ"צ במאמרי אדה"ז תקס"ג ח"ב ע' תשלו מזכיר [וכן צ"ל שם]: ”ע' היושבת בגנים דברדיצוב". דרוש בפתיחה זו נמצא בבוך 269 ע' קנ. ובבוך 1097 ע' עא. והוא נוסח אחר מד"ה ברח דודי במאמרי אדה"ז תק"ע ע' נד [והמובא בפנים הכוונה להנחה הנ"ל, וראה גם מאמרי אדה"ז שם ע' נט]. אוה"ת שה"ש ח"ב ע' תשפד. ע' תשפב. ע' תשע. כרך ג' ע' א'יז. ע' א'כב.

312) שנה"ב נמשכת מפני שור: ראה סידור שער האלול רל, א. ש"א יז, א הערה 11. סה"מ תרכ"ט ע' קכז. וש"נ.

313) לההוא: וכ"ה גם בלקו"ת לג"פ ואוה"ת. בזהר: ההוא.

314) מי כעמך כישראל: שמו"ב ז, כג. באוה"ת ובלקו"ת לג"פ כאן: ישראל — דהי"א יז, כא. ובהשמטות ותיקונים בלקו"ת לג"פ שם כבפנים.

315) בת"א פ' וישב: כז, סע"ד.

316) איהי: בזהר־ לקו"ת לג"פ ואוה"ת: איהו.