אז ישיר כו' ומעתה יובן משנת"ל

קי

ד) ומעתה304 יובן מה שנת' לעיל305 שעל המלאכים נאמר ומשם יפרד, ד' נהרות ד' מחנות שכינה מחנה מיכאל כו', ע' בלק"ת גבי שבועות בד"ה וספרתם לכם306 בענין וכנפיהם פרודות307, כל אחד מדרגתו מובדלת מחבירו, שהוא לפי שמקבלים מבחי' הדבור, אשר ה' מוצאות הפה ג"כ כל אחד מובדל מחבירו, ובזח"ג ואתחנן דרס"ו סע"א ההוא308 נהרא דנגיד ונפיק אשקי לכל גינתא כו' ומתמן אתזנו עילאין ותתאין כמד"א ומשם יפרד, וע"ש במק"מ והרמ"ז, ובזח"א ויצא דקנ"ח ע"א גבי מכאן ולתתא אקרון הרי בתר דכתיב ומשם יפרד והיו309 לארבעה ראשים טורי דפרודא, וע' עוד מענין הרי בתר טורי דפרודא בזהר בראשית דך"ט ע"ב, ובמא"א אות ה' ס"ז הרי בתר נק' ההיכלות טורי דפרודא כי בבריאה לאו איהו וגרמוהי חד בהון עכ"ל.

ורבינו אדמו"ר ז"ל310 בד"ה היושבת בגנים311 פי' הרי בתר טורי דפרודא הם בק"נ, והיינו שמבחי' ד' מחנות שכינה בהשתלשלות וירידות המדריגות מדריגה אחר מדריגה נמשך ג"כ בק"נ, וכמו שנה"ב נמשכת מפני שור312, וע' בזהר בשלח דמ"ט ע"א אעבר וסליק לההוא313 אתר קדישא עילאה, והיינו משום ששרש יניקתם מש' ב"ן כו', אכן ע"י נשמות ששרשם מש' מ"ה דז"א, הנה בהם וע"י דוקא נמשך הביטול למטה לברר ק"נ, וכמ"ש מי כעמך כישראל314 גוי אחד בארץ כי הם עושים וממשיכים בחי' אחד גם בארץ, כמ"ש בת"א פ' וישב315 בד"ה והנה אנחנו מאלמים אלומים, ויובן זה עוד ע"פ מ"ש בזהר פ' ויצא דקנ"ה ע"א ר' חזקי' אמר אי הכי הא אתמר כל מה דאוליד עלמא תתאה פרודא איהי316

קיא

דהכתיב317 ומשם יפרד, מה תימא ביוסף ובנימין כו', אבל ת"ח רזא דמלה בכל זמנא צדיק מעלמא תתאה נפק318 ועייל בי' עייל ומניה נפיק עכ"ל, ואינו מובן עדיין התירוץ כיון שנמשכו מעלמא תתאה שהיא מל' אמאי אינן בכלל ומשם יפרד כמו ד' מחנות שכינה, ובספר זהרי חמה פי' כיון שע"י מ"ן דבנימין ומ"ד דיוסף מתייחדת עם319 הת"ת, וכנודע בענין אלה תולדות יעקב יוסף320, ולכן יוסף ובנימין אינם בכלל ומשם יפרד, וכן מצאתי בסה"מ סי' י"ז321 בשם הע"ח וז"ל והסוד כי הלא תחלה הנקבה משפעת בעת הזיווג בת"ת מן322 בסוד אור חוזר בסוד יסוד אחד <טז>

ּ (ולכן המזבח הי' בחלקו של טורף323 שהוא בנימין, וכמ"ש בזח"א בהשמטות סי' ך"ה ד"ט סע"א324 וז"ל בגין כך תנינן היסוד הי' מהלך ע"פ כל הצפון וע"פ כל המערב ואוכל בדרום אמה אחת325, בגין דחולקא326 דבנימין הוה327 בג"כ אית לי' יסוד, דהא הוא שליט הוה לגבי ההוא צדיק יסוד עולם, אבל בחלקו328 דיהודה דאיהו מזרח לא ה"ל יסוד דהא איהו רחקיה מיניה כו', ור"ל שעיקר צדיק יסוד עולם הוא יוסף329 יסוד ז"א330 המשפיע מ"ד אלא שבנימין מכוין כנגדו דהיינו שהוא המעלה מ"ן בחי' יסוד דנוק'331, וכמ"ש מענין פי' יסודות דזו"נ בדרוש הנותן לשכוי בינה332 ששניהם בחי' ביטול עצמותו, ההתקשרות להשפיע, וכן ההתקשרות לקבל333, וזה הי' טענת יהודה עם יוסף בענין ויגש אליו יהודה334 כו' כי אחיו מת335 ויותר הוא לבדו336 שהוא בנימין

קיב

משמש במקום היסוד כו' ולכן היסוד של המזבח הי' בחלקו של בנימין דוקא, ועמ"ש מענין העלאת מ"ן דנוק' שהוא מה שמבררת מעולם התהו בביאור ע"פ אז ישיר337 ישראל עלי באר כו'), וע"כ338 התחיל ואמר צדיק מעלמא תתאה נפיק בסוד אור חוזר, ואח"כ בי'339 עייל בסוד אור ישר מ"ד, הרי יוסף עם היותו בעלמא דנוק' עכ"ז עלמא דדכורא הוא ולא בעלמא דפרודא תחת המ' כו' עכ"ל, וכן בבנימין, ועיקר הטעם היינו מפני שע"י יוסף ובנימין נעשה היחוד עליון דמ"ה וב"ן שיומשך הביטול עליון דאצי' דמ"ה גם למטה בב"ן, וז"ע שהמ"ד מברר הב"ן כמ"ש סד"ה והנה אנחנו מאלמים אלומים340, א"כ ממילא זהו היפך בחי' ומשם יפרד כ"א אדרבה למהוי אחד באחד341 כו', וכמ"ש מזה בד"ה בן פרת יוסף342, אשר ענין יוסף הוא מ"ש יוסף ה' לי בן אחר343, דהיינו שמבחי' אחר שהוא מה שנפל בשה"כ מעולם התהו בק"נ, נכלל ע"י הבירור בבחי' בן היינו מה שם בנו344, שם מ"ה דאצי', והיינו ע"י מ"ן דבנימין ומ"ד דיוסף, הרי עי"ז נתקן עולם הפירוד ליכלל ביחוד העליון כו', ומכ"ז מובן ענין הנ"ל מה שבנוסח הברכה אומרים הוי' אלקינו שנמשך האור בנש"י, ועי"ז אח"כ נמשך בהעולמות, והוא שיתוקן עולם הפירוד כו', והיינו שנש"י ממשיכים בחי' מדריגה עליונה יותר שבבחי' ונהר יוצא מעדן345 ממה שנמשך ע"י המלאכים, כמ"ש בת"א פ' יתרו בביאור ע"פ זכור ושמור בדבור אחד נאמרו346, שהמלאכים ממשיכים יחוד חיצוני' דאו"א, ונק' ג"כ ונהר יוצא מעדן ומ"מ ומשם יפרד, אבל נש"י ממשיכים בחי' יחוד פנימיות חו"ב, וב' בחי' אלו הם ה' של שם ויו"ד של שם, ועמ"ש מזה בביאור ע"פ ויצום347 אל בנ"י ואל פרעה כו', וגם כמ"ש בלק"ת פ' בחקתי348 בענין פי' בעבר הנהר ישבו אבותיכם, ומ"ש ע"פ ששים המה מלכות349 כו' אחת היא יונתי ע"ש, וצ"ע בהרמ"ז ר"פ עקב בענין הברכות, גם ע"ד מ"ש בד"ה ואלה המשפטים350 בענין כי תקנה עבד עברי351, שאף הנשמות דבי"ע שהם בחי' ומשם יפרד מ"מ שרשם למעלה כו' <יז>

ּ גם למעלה מבחי' נהר היוצא מעדן ולכן נק' עברי ע"ש בעבר הנהר כו' ע"ש, רק שצריך קנין והמשכה מהעלם לגילוי, ועוד דהא פי' בלק"ת בד"ה וספרתם לכם דגבי חה"ש דגם במלאכים רק וכנפיהם פרודות, משא"כ ופניהם הפנימיות

קיג

שלהם אינם בבחי' פירוד, א"כ כ"ש נש"י שהם מבחי' פנימיות ממש, וע' בבה"ז פ' בלק352 על המאמר שם דק"צ ע"ב ע"פ ברכו ה' מלאכיו353, ע"כ הם מתקנים בחי' ומשם יפרד כו'.

קיצור. טורי דפרודא הם ק"נ ושרש שרשם מש' ב"ן מ' ע"ד עה"ד חטה היתה354, ונש"י שרשם מש' מ"ה, ולכן בשבטים לא הי' אותיו' ח"ט355, ולכן יוסף ובנימין אף שנולדו מרחל שהיא מ' אינם בכלל ומשם יפרד, כי אדרבה בהם וע"י נעשה יחוד מ"ה וב"ן והם עצמם הכלי ליחוד זה, וא"כ הענין שהנשמות ממשיכות בחי' העליונה יותר בנהר היוצא מעדן ועמ"ש בענין ומעיין מבית ה' יצא356, וז"ע מה שבנוסח הברכה אומרים ה' אלקינו ואח"כ מלך העולם.

יא) וזהו*357 שארז"ל פ"ק דברכות דף ד' ע"ב מיכאל באחת, ולא אמרו איזה שיעור על נשמות ישראל לפי שענין טיסה שטסים את העולם לא שייך לגבי נשמות כלל שהעולם ומלואה אינם תופסים מקום כלל נגדם, משא"כ לגבי המלאכים תופס העולם איזה מקום, אלא שמיכאל די לו בטיסה א' וגבריאל בשתים כו' ואלי' בארבע עם גופו שהי' תחלה גשמי ונהפך358 כו'357, וכה"ג נת' בלק"ת ס"פ הברכה בד"ה מזמור שיר חנוכת הבית דרוש הראשון פ"א כי הנה מצינו שהמלאכים אומרים שירה כו', ובאמת גם הנשמות אומרים שירה359 כו' אלא שלא מצינו מפורש כן במקרא, והטעם מפני ששירת המלאכים נשמעת באזני הנביא360 כו', והיינו מפני362 שיש להם גופים361 כו' מיסוד הרוח הפשוט, ומיסוד האש הפשוט, ולכן המלאכים תופסים מקום שיש מלאך גדול מהלך ת"ק שנה363, ויש

קיד

מלאך בשליש העולם364, והיינו שהגוף365 שלהם גדול כ"כ כו', משא"כ שירת הנשמות אינן נשמעות לפי שאינם בבחי' התלבשות הגוף366 כלל כו' עכ"ל יעו"ש. וכן נתבאר עוד בסידור שער הק"ש בד"ה להבין ההפרש בין ק"ש לשמו"ע367, כי כל מלאך יש לו חומר וצורה כמו נפש וגוף, וגם נת' ששרש התהוותן הוא מבחי' כלים דזו"נ דאצי' שנעשים נשמה לע"ס דבי"ע, יו"ד כלים הפנימי' נעשים נשמה לע"ס דבריאה והתיכונים לע"ס דיצירה, ויו"ד כלים החיצוני' נעשים נשמה לע"ס דעשייה, ונז' ג"כ באגה"ק סי' ה' בד"ה ויעש דוד שם בשם האריז"ל שבחי' חיצוני' הכלים דמ' דאצי' המרומזות בה' של ש' הוי' ירדו368 ונעשה369 נשמה לעולם העשייה כו' ע"ש. ולכן מלאכים דבריאה גבוהים ממלאכים דיצי' לפי ששרשם מכלים הפנימיים, ע"ש בסידור. ומצד שבהכלים דאצי' יש הארת האור ע"כ מזה נמשך שיש בהמלאך נשמה וגוף ששרשן מאורות וכלים, אמנם נראה לבאר הענין <יח>

ּ עפמ"ש במ"א370 ע"פ מאה"ז ר"פ ויצא דקמ"ח ע"פ קומה ה' למנוחתיך371, אפי' במאנין דילי לא אשתמש אלא במאני' דילך, פי' מאנין דילי הם כלים דאצי' שנק' מאנין דילי כי גם הכלים דאצי' הם אלקות דאיהו וגרמוהי חד, והם נעשים נשמה לע"ס דבי"ע, ומאנין דילך הם כלים דע"ס דבי"ע שאינן אלקות רק נבראים ממש, וכן אפי' האורות נפש רוח דבי"ע הם נבראים, רק הנשמה דע"ס דבי"ע שנמשכה מכלים דאצי' הוא372 אלקות והנה המלאך נברא ע"י ע"ס דבי"ע, ונשמתו י"ל נמשך מהנשמה דע"ס דבי"ע שהוא373 אלקות וגופו נמשך מהכלים דבי"ע שהן נבראים, וע"כ הגוף שלו תופס איזהו מקום כו', אכן נש"י שנאמר בה טהורה היא374 שנמשכה מאצי', רק אח"כ אתה בראת שנמשכה דרך בי"ע כו' ע"כ הם הם למעלה ממדריגת גוף כו'.

והנה שרש בחי' מקום וזמן נמשך מבחי' מלכותו ית' כמ"ש בסש"ב ח"ב פ"ז שהוא שם אדנות, אבל ש' הוי' הוא למעלה מבחי' זמן ולמעלה מבחי' מקום כו' ע"ש. ומבואר באגה"ת פ"ד, בענין פי' כי חלק הוי' עמו375 שהמלאכים שרש התהוותן מבחי' הדבור עליון כנ"ל שהוא בחי' מל', ונק' ש' אלקים וש' אד'376,

קטו

אבל נשמות נמשכים מפנימיות החיות שהוא ש' הוי', וזהו כי חלק הוי' עמו כו' ועמ"ש מזה בת"א פ' מקץ בד"ה רני ושמחי, דרוש השני, ובהביאור377 גבי ולכן עבודת המלאכים ג"כ ברינה שהרי נמשכים ג"כ378 מבחי' מל', ומל' דבריאה הוא מקור וחיות המלאכים דבריאה ומל' דיצי' הוא מקור ושרש המלאכים דיצי'379 כו'380, אך המלאכים אין להם אלא בחי' רינה לפי שאין מקורם אלא מבחי' מל' בלבד, משא"כ נש"י הם כלולי' מכל הפרצופים, נעשה אדם בצלמינו381 או"א וזו"נ382, ולכן יש להם ג"כ בחי' שמחה, היא בחי' המשכה מלמעלה למטה בתומ"צ רמ"ח איברין דמלכא ט"ס דז"א כו' עכ"ל. ועיין במק"מ פ' בשלח דנ"ה383 מענין שרש האדם, ומזה מובן משנת"ל דלגבי המלאכים תופס העולם איזה מקום, והיינו לפי ששרש המלאכים הוא מבחי' מל' בלבד אשר משם שרש הזמן ומקום כנ"ל, וכמ"ש בד"ה רני ושמחי הנ"ל384 בפי' מלכותך מל' כל עולמים385 וממשלתך בכל דור ודור, עולמים הם386 בחי' מקום ודור ודור הם בחי' זמן הכל נמשך מבחי' מלכותך שהרי הזמן והמקום הם נבראים ומחודשים מאין ליש שקודם בריאת העולם לא הי' בחי' זמן ומקום כלל ולא היו יכולים להיות נבראים שהם בעלי גבול בבחי' זמן ומקום, אלא ע"י בחי' מל' ית' שבה שייך בחי' זמן מלך מלך וימלוך387 כו', משא"כ באור א"ס ב"ה עצמו שכשמו כן הוא אין לו סוף כו' עכ"ל. ולכן כיון ששרש הזמן ומקום אינו אלא מבחי' המל' לבד וגם המלאכים שרשם מבחי' המל', ע"כ העולם תופס איזה מקום לגבי המלאכים, משא"כ לגבי הנשמות ששרשם מש' הוי' ממש שלמעלה מבחי' המל' אשר הוא למעלה מעלה מבחי' מקום וזמן ע"כ העולם ומלואה אינו תופס מקום כלל <יט>

ּ אצלם כו', כיון שאינו בגדר מקום כלל, וכ"כ הרמב"ן בשער הגמול388 הובא בהרמב"ם ה' תשובה פ"ח389 בהפירוש, וז"ל אלא כך הוא390 קבלת רבותינו ז"ל, הקב"ה ברא נפשות הצדיקים391 והן בלי392 ספק רוח זכה ודקה ביותר שאינה גוף נגבלת393 ונקשרת394 בשום מקום395 כו', והכתוב

קטז

מעיד בו396 ויפח באפיו נשמת חיים397 יאמר398 כי מנשמת399 אל ניתנה, לא מהשתלשלות הסיבות400 כו', וא"ת האיך נגבלת הנפש במקום הנק' גיהנם401 י"ל כמו שאנו יודעים שנפש כל אדם שוכנת בו ומחוברת בגופו כו', ועד"ז צ"ל ענין הנשמות שבג"ע התחתון שהוא בגדר מקום קצת, זהו ע"י שהנשמה מתלבשת בלבוש רוחני מה שהוא בגדר מקום קצת כענין גופות המלאכים כו' ונק' חלוקא דרבנן402 כו', אבל ג"ע העליון אינו בגדר מקום כלל כו'.

קיצור. ולכן אמרו מיכאל באחת כו', משא"כ לגבי הנשמות אין העולם תופס מקום כלל, ולכן ג"כ בשירת המלאכים נאמר כקול מים רבים403, משא"כ בנשמות, המלאכים יש להם גוף ונפש ושרשן מאורות וכלים דע"ס דבי"ע, גם המלאכים שרשם מש' אלקים והנשמות מש' הוי', ושרש המקום וזמן נמשך מבחי' מל' ש' אלקים ואד', משא"כ ש' הוי' ולכן לגבי הנשמות אין העולם תופס מקום כו'.


304) ומעתה: ברשימת המאמרים שמופיע בריש הבוך 1089 נרשם כאן מאמר (ה' מההמשך והוא) ד"ה: אז ישיר משה ובנ"י — אחרון ש"פ (הכולל פרקים י' — י"א). היינו שבעת אמירת הדרוש היתה פתיחא זו, ולע"ע אין ידוע אם גם פתיחה זו נרשמה בפ"ע ע"י כ"ק אדמו"ר מהר"ש. וראה לקמן (בחלק ההנחות) התחלת הנחה מדרוש זה מכ"ק אדמו"ר מהורש"ב.

למאמר זה לפ"י — ראה אוה"ת בראשית כאן ע' 1108 פ"ג־ ע' תקנה פ"ג הב' והוא לשונו בשינויים והוספות. הקיצור אוה"ת שם ע' תקנו בשינוי קל. לפי"א — ראה תו"א בראשית כאן ו, ב. אוה"ת שם ע' תקנו — תקנז בשינוי קל. הקיצור שם ע' 1114 בשינוי קל.

305) שנת' לעיל: פ"ב.

306) בלק"ת. . וספרתם לכם: במדבר י, א.

307) וכנפיהם פרודות: יחזקאל א, יא.

308) ההוא: כגי' ס"א בזהר שם. ותיבת ת"ח — בזהר שם — מיותרת. וכ"ה במק"מ וברמ"ז שם.

309) והיו: ב: והי'.

310) ורבינו אדמו"ר ז"ל: ראה אוה"ת כאן ע' תקנה פ"ג הב'.

311) בד"ה היושבת בגנים: בהגהת הצ"צ במאמרי אדה"ז תקס"ג ח"ב ע' תשלו מזכיר [וכן צ"ל שם]: ”ע' היושבת בגנים דברדיצוב". דרוש בפתיחה זו נמצא בבוך 269 ע' קנ. ובבוך 1097 ע' עא. והוא נוסח אחר מד"ה ברח דודי במאמרי אדה"ז תק"ע ע' נד [והמובא בפנים הכוונה להנחה הנ"ל, וראה גם מאמרי אדה"ז שם ע' נט]. אוה"ת שה"ש ח"ב ע' תשפד. ע' תשפב. ע' תשע. כרך ג' ע' א'יז. ע' א'כב.

312) שנה"ב נמשכת מפני שור: ראה סידור שער האלול רל, א. ש"א יז, א הערה 11. סה"מ תרכ"ט ע' קכז. וש"נ.

313) לההוא: וכ"ה גם בלקו"ת לג"פ ואוה"ת. בזהר: ההוא.

314) מי כעמך כישראל: שמו"ב ז, כג. באוה"ת ובלקו"ת לג"פ כאן: ישראל — דהי"א יז, כא. ובהשמטות ותיקונים בלקו"ת לג"פ שם כבפנים.

315) בת"א פ' וישב: כז, סע"ד.

316) איהי: בזהר־ לקו"ת לג"פ ואוה"ת: איהו.

317) דהכתיב: בזהר: דהא כתיב. באוה"ת: דכתיב. בלקו"ת לג"פ: כבפנים.

318) נפק: ב ובלקו"ת לג"פ ואוה"ת: נפיק. בזהר מהדורת קאפוסט תקס"ט: נפק.

319) עם: בלקו"ת לג"פ ואוה"ת כאן ע' 1110: כנס"י עם.

320) אלה תולדות יעקב יוסף: ראה גם לעיל המשך אם כסף תלוה פ"ב ד"ה ועוי"ל. ובהנסמן שם. תו"ח תצוה ח"ב שנה, ד. וש"נ.

321) סי' י"ז: וכ"ה גם בלקו"ת לג"פ ואוה"ת כאן. ראה שם סי' ז' (ד, א).

322) מן: שם ובלקו"ת לג"פ ואוה"ת: מ"ן.

323) המזבח הי' בחלקו של טורף: ראה זבחים נג, ב.

324) ד"ט סע"א: במהדורת קאפוסט תקס"ט. לפנינו רנט, א.

325) הצפון. . אחת: וכ"ה גם בלקו"ת לג"פ ואוה"ת [ושם ניתוסף: ובמזרח אמה אחת]. בזהר: המערב ועל פני כל הצפון אוכל במזרח חצי אמה ובדרום חצי אמה. וראה ניצוצי זהר שם.

326) דחולקא: בזהר ובלקו"ת לג"פ ואוה"ת: דחולקי'.

327) הוה: וכ"ה גם בלקו"ת לג"פ ואוה"ת. ובזהר: הוה מערב.

328) בחלקו: שם: בחולקי'.

329) צדיק יסוד עולם הוא יוסף : ראה גם לעיל מאמר ד"ה אם כסף תלוה על יד הערה 31.

330) יוסף יסוד ז"א: ראה ע"ח שער הצלם שכ"ו, פ"ג. ביאוה"ז ויחי כט, ב. ד. מאמרי אדה"ז על פרשיות התורה ח"ב ע' תקיז ובהנסמן במ"מ לשם.

331) שבנימין. . יסוד דנוק': ראה זהר ויצא קנג, ב. מק"מ שם. מאמרי אדה"ז תקס"ב כרך ב ע' שלה ואילך. אוה"ת בהר כרך ב ע' תרב. מקץ כרך ו ע' 2206 ואילך. סה"מ תרכ"ח ע' מד ואילך.

332) בדרוש הנותן לשכוי בינה: מאמרי אדה"ז תקס"ב כרך ב ע' שצה. אוה"ת מסעי ס"ע א'ת ואילך.

333) ההתקשרות להשפיע. . לקבל: ראה סידור שער התפלה כו, ב.

334) ויגש אליו יהודה: ויגש מד, יח.

335) כי אחיו מת: לשון הכתוב מקץ מב, לח. ראה ויגש מד, כ.

336) ויותר הוא לבדו: ויגש שם. ראה זהר ויצא קנג, סע"ב ואילך. ראה גם מאמרי אדה"ז־ אוה"ת מקץ וסה"מ שבהערה 331.

337) ע"פ אז ישיר: לקו"ת חוקת סג, סע"ב ואילך.

338) וע"כ: וכ"ה גם בלקו"ת לג"פ ואוה"ת כאן. בהדרת מלך שם: ולכן.

339) בי': וכ"ה גם בלקו"ת לג"פ ואוה"ת. שם: ליתא.

340) סד"ה והנה. . אלומים: תו"א וישב כח, ג.

341) למהוי אחד באחד: זהר תרומה קלה, סע"א.

342) בד"ה בן פרת יוסף: אוה"ת ויחי שפו סע"א ואילך.

343) יוסף ה' לי בן אחר: ויצא ל, כד.

344) מה שם בנו: משלי ל, ד.

345) ונהר יוצא מעדן: בראשית ב, י.

346) בת"א. . נאמרו: ראה שם עא, א. עב, ג. ד.

347) בביאור ע"פ ויצום: ראה אור התורה וארא ע' קמו ואילך. ע' רי.

348) בלק"ת פ' בחקתי: מה, א. מז, א.

349) ששים המה מלכות: לקו"ת שה"ש לח, ד ואילך. לט, ב. ד ואילך.

350) בד"ה ואלה המשפטים: תו"א משפטים עה, ג. עו, ג.

351) כי תקנה עבד עברי: משפטים כא, ב.

352) בבה"ז פ' בלק: צט, ג.

353) ברכו ה' מלאכיו: תהלים קג, כ.

354) עה"ד חטה היתה: כ"ה גם בלקו"ת לג"פ ואוה"ת כאן — תיבות אלו לא הובאו לעיל בפנים — ברכות מ, סע"א. ראה גם לקו"ת צו יז, ד. מאמרי אדה"א במדבר ח"ב ע' תיח.

355) ולכן בשבטים לא הי' אותיות ח"ט: כ"ה גם בלקו"ת לג"פ ואוה"ת כאן — תיבות אלו לא הובאו לעיל בפנים — ראה יומא עג, ב. זהר בהקדמה ג, א. תרומה קנב, א. בלק קפח, ב. לקו"ת אמור לו, ג ואילך. סה"מ תרכ"ז ע' שלח וע' שלט. תרכ"ט ס"ע רמג ואילך.

356) ומעיין מבית ה' יצא: יואל ד, יח. ראה לקו"ת שה"ש לט, א ואילך.

*357) וזהו: להבא לקמן ראה תו"א בראשית כאן ו, ב. אוה"ת שם ע' תקנו — תקנז בשינוי קל. הקיצור שם ע' 1114 בשינוי קל.

358) ואלי'. . גופו שהי' תחילה גשמי ונהפך: ראה מל"ב ב, יא. פרדס שער היכלות שכ"ד, פי"ג. פי"ד. מאמרי אדה"א נ"ך ע' רלא. וש"נ. סה"מ תרל"ב ח"א ע' קיא. וש"נ. תו"ח בשלח ח"א קצו, ג. וש"נ.

357) וזהו שארז"ל. . ונהפך כו': לשון התו"א כאן ו, ב. הובא לעיל פ"ב.

359) שהמלאכים. . הנשמות אומרים שירה: ראה גם הנסמן במ"מ ללקו"ת ברכה שם.

360) ששירת המלאכים נשמעת באזני הנביא: ראה לקו"ת שם.

362) מפני: וכ"ה גם באוה"ת כאן. ובלקו"ת: לפי. בלקו"ת לג"פ: ליתא. והוסיפה הר"ש סופר עה"ג.

361) המלאכים. . גופים: ראה גם לעיל המשך כי תשא פ"ה על יד הערה 111. וש"נ.

363) מלאך. . ת"ק שנה: ראה חגיגה יג, ב. מאמרי אדה"א קונטרסים ע' רלב. וש"נ. סה"מ תרכ"ז ע' רסב ובהערה לשם.

364) מלאך בשליש העולם: ראה ב"ר פס"ח, יב. חולין צא, ב. מורה נבוכים ח"ב, פ"י. לקו"ת נצבים עד, סע"ד ובהנסמן במ"מ לשם. מאמרי אדה"ז תקס"ו ע' ק ”שהוא ק"ס שנה". סידור שער החנוכה רעו, א ”קס"ו וב"ש שנה".

365) העולם והיינו שהגוף: כ"ה גם בלקו"ת לג"פ ואוה"ת. ובלקו"ת העולם כו' והיינו הגוף.

366) הגוף: ובאוה"ת: בגוף. ובהשמטות ותיקונים בלקו"ת לג"פ כבפנים.

367) בסידור. . לשמו"ע: עג, ג ואילך.

368) הוי' ירדו: וכ"ה גם בלקו"ת לג"פ ואוה"ת כאן. ובאגה"ק: הוי' ב"ה הם ירדו.

369) ונעשה: באגה"ק ובאוה"ת: ונעשו. ובלקו"ת לג"פ: כבפנים.

370) עפמ"ש במ"א: ראה ביאוה"ז ויצא קלז, ד ואילך. אוה"ת ויצא ח"א ע' 364.

371) קומה ה' למנוחתיך: תהלים קלב, ח.

372) הוא: באוה"ת כאן: היא. ובלקו"ת לג"פ כבפנים.

373) שהוא: שם: שהיא.

374) טהורה היא: ברכת אלקי נשמה. ראה לקו"ת ראה כז, א ובהנסמן במ"מ לשם. מאמרי אדה"א הנחות תקע"ז ע' רב. וש"נ.

375) כי חלק הוי' עמו: האזינו לב, ט.

376) שהמלאכים. . ושם אד': כ"ה גם באוה"ת כאן ע' 1112.

377) בת"א פ' מקץ. . ובהביאור: לז, ד.

378) ג"כ: בתו"א שם־ לקו"ת לג"פ ואוה"ת כאן: ליתא.

379) הוא. . דיצי': כ"ה גם בלקו"ת לג"פ ואוה"ת. ובתו"א שם: ליתא.

380) כו': ב: כנ"ל. בתו"א וכו'. בלקו"ת לג"פ ואוה"ת כבפנים.

381) נעשה אדם בצלמינו: בראשית א, כו. בתו"א באים תיבות אלו בסוגריים.

382) וזו"נ: בתו"א: זו"נ. בלקו"ת לג"פ: כבפנים. ובאוה"ת כאן: ליתא.

383) דנ"ה: ע"א.

384) בד"ה רני ושמחי הנ"ל: תו"א מקץ לז, א.

385) מלכותך מל' כל עולמים: תהלים קמה, יג. ראה גם לקו"ת אחרי כז, ב. בהעלותך ל, א.

386) הם: כ"ה גם בלקו"ת לג"פ ואוה"ת. ובתו"א: הוא.

387) וימלוך: בתו"א: ימלוך. ובלקו"ת לג"פ ואוה"ת כבפנים.

388) בשער הגמול: כתבי הרמב"ן ח"ב ירושלים תשכ"ד ע' רפה.

389) בהרמב"ם ה' תשובה פ"ח: ה"א.

390) הוא: שם ובלקו"ת לג"פ ואוה"ת: היא.

391) נפשות הצדיקים: כ"ה גם בלקו"ת לג"פ ואוה"ת כאן ר"ע תקנז. בהפירוש: נפשות צדיקים. בשער הגמול: נפשותיהם של צדיקים.

392) והן בלי: בשער הגמול: והיא בלא.

393) שאינה גוף נגבלת: בשער הגמול: אינה גוף ולא נגבלת.

394) ונקשרת: בהנ"ל: ונגדרת. ובשער הגמול: ולא נגדרת.

395) בשום מקום: בשער הגמול: במקום.

396) בו: בשער הגמול: עלי' שנאמר.

397) ויפח באפיו נשמת חיים: בראשית ב, ז.

398) יאמר: באוה"ת: ואמר. ובהנ"ל: כבפנים.

399) מנשמת: בלקו"ת לג"פ ואוה"ת: נשמת. ובהנ"ל: כבפנים.

400) לא מהשתלשלות הסיבות: וכ"ה בלקו"ת לג"פ ואוה"ת כאן. בהפירוש: ולא מהשתלשל הסבות. בשער הגמול: ולא מהשתלשלות.

401) וא"ת. . גיהנם: בלקו"ת לג"פ (הובא באוה"ת כאן בשולי הגליון): וא"כ האיך. . גיהנם. בהפירוש: וא"ת איך. . גיהנם. בשער הגמול ע' רפז: ואם יקשה עלינו האיך הנפש נגבלת. . גיהנם או שאול. נשיב להם. . נפש שוכנת בו ויהי' חבורה בגופו.

402) בלבוש. . חלוקא דרבנן: זהר נח סו, א.

403) כקול מים רבים: — וכ"ה בלקו"ת לג"פ ואוה"ת כאן. תיבות אלו לא הובאו לעיל בפנים — יחזקאל א, כד.