גדול אדונינו כו' שיעור קומה כו'

ז

ד) וביאור הענין דהנה כתי' גדול אדונינו ורב כח58, ולתבונתו59 אין מספר, פי' ורב כח יובן ע"פ מ"ש בפרקי היכלות60 ששיעור קומה של יוצר בראשית רל"ו אלפים ריבוי רבבות פרסאות כחשבון גימ' ורב כח, וכ"ה במק"מ פ' בשלח דנ"ו ע"ב בשם נ"ב שהוא מהרח"ו ז"ל61 ובשם האוצ"ח הובא במק"מ שם רל"ו אלפים רבבות62 פרסאות, והפרסאות הם פרסאות שלמעלה*63 כמ"ש במק"מ שם גם שיעורם, ומ"מ הוא בחי' מספר רק שהוא מספר גדול, ופי' יוצר בראשית הוא בחי' ההארה המהוה כל התהוות הנבראי' שנבראו בששת ימי בראשית וכמ"ש מזה ג"כ בד"ה אני לדודי (ך"א63 ) וא"כ הרי גם שרש המהוה ומחי' בי"ע הוא בבחי' מספר, והיינו כנ"ל שבחי' הארת המל' שמתצמצם להיות שרש ומקור לבי"ע הוא ג"כ בבחי' מספר, ואפ"ל אפי' הארת ז"א שמאיר במל' לצורך התהוות העולמות הוא ג"כ בבחי' מספר, שהרי ענין המדות שייכי' לנבראי'64 כי א"א לומר


58) וביאור. . גדול אדונינו ורב כח: תהלים קמז, ה. ברשימת המאמרים שמופיע בריש הבוך 1089 נרשם כאן מאמר (ב' מההמשך) והוא ד"ה: ד"ה ”גדול אדונינו ורב כח" (הכולל פרקים ד-ו). היינו שבעת אמירת הדרוש היתה פתיחא זו, ולע"ע אין ידוע אם גם פתיחה זו נרשמה בפ"ע ע"י כ"ק אדמו"ר מהר"ש. וראה לקמן הנחה מדרוש זה מכ"ק אדמו"ר מהורש"ב פ' בא.

דרוש זה נזכר בסה"מ תרמ"ח ע' רכה בשולי היריעה. תר"ן ע' רפז בשולי היריעה. ע' שיח. תרס"ט ע' קנד.

59) ולתבונתו: בתהלים שם: לתבונתו. אבל כ"ה גם בזהר תרומה קעא, ב. בחיי דברים כב, ז. לקמן בקיצור לפ"ה. רפ"ז. המשך כי תשא על יד הערה 140. בין הערות 358-9. 208-209. ובחלק ההנחות בהנחה כאן על יד הערה 2. לקו"ת ברכה צג, ד. סה"מ תרכ"ז כאן ע' צו. תרכ"ח ע' קמה. תרכ"ט ע' צז. מים רבים תרל"ו פקפ"ג ע' רו. אוה"ת כאן ע' ריט. תשא ע' א'תתכג. ע' א'תתכד. ע' א'תתכט. מאמרי אדה"א בראשית ע' עח. וש"נ. תו"ח בא ח"א קיב, ג הערה 59.

60) בפרקי היכלות: וכ"ה לקמן בהנחה כאן על יד הערה 3. מובא גם בשם: ס' היכלות־ ס"י־ במ"ר — ראה הנסמן באוה"ת ואתחנן כרך ו ע' ב'רלג. שערי אורה לו, ב הערה 48. מאמרי אדה"א נ"ך ע' רס. וראה גם אוה"ת על ענינים ע' ערב ואילך.

61) רל"ו אלפים ריבוי רבבות. . במק"מ. . נ"ב שהוא מהרח"ו ז"ל: וכ"ה בהגהות מהרח"ו אות ג בזהר בשלח נו, ב.

62) ובשם האוצ"ח. . רל"ו אלפים רבבות: וכ"ה בע"ח שמ"ב [שער דרושי אבי"ע), פ"ב. וראה גם מאמרי אדה"א דברים ח"ג ע' תתיט בהערה. אוה"ת ח"ש ע' קז (ביאוה"ז להצ"צ כרך א ע' עא).

*63) פרסאות שלמעלה: ראה גם פרדס שער עצמות וכלים ש"ד, ספ"א.

63) ופי' יוצר בראשית. . אני לדודי (ך"א): אוה"ת שה"ש כרך ב ע' תקנ. סה"מ תרכ"ו ס"ע רכב ואילך. תר"ל ע' רסז.

64) המדות שייכי' לנבראי': ראה אוצרות חיים בתחלתו. הובא בלקו"ת מסעי צג, רע"א. לקמן (בחלק ההנחות) הנחה ד"ה ב"ה אלקי ישראל ובהערה 20.