אר"א אר"ח ת"ח מרבים שלום כו' והנה בענין מיכאל

קטז

יב) והנה404 בענין מיכאל באחת וגבריאל בשתים, פי' מהרש"א לפי שמיכאל בחי' חסד405, וגבריאל ממונה על הדין406, ולפי שרחמי שמים מרובין407 ניתן כח למיכאל לעשות פריחתו במהרה והיינו שיעשה שליחותו בפריחה אחת כו' ע"ש, וכעין זה מצאתי בספר שושן סודות לתלמיד הרמב"ן408 ז"ל דנ"ב


404) והנה: ברשימת המאמרים שמופיע בריש הבוך 1089 נרשם כאן מאמר (ו' מההמשך והוא) ד"ה: אר"א אר"ח ת"ח מרבי' שלום (פי"ב). היינו שבעת אמירת הדרוש היתה פתיחא זו, ולע"ע אין ידוע אם גם פתיחה זו נרשמה בפ"ע ע"י כ"ק אדמו"ר מהר"ש.

למאמר זה פי"ב — ראה אוה"ת בראשית כאן ע' תקנז וע' 1114. והוא לשונו בשינויים והוספות. הקיצור אוה"ת שם ע' 1114.

405) שמיכאל בחי' חסד: ראה זהר ויחי רלה, ב. נשא קמה, ב. ת"ז בהקדמה יב, א. תכ"א סב, ב. ת"ע קכו, א. קכז, א. תז"ח צה, רע"ג. הנסמן במאמרי אדה"ז על פרשיות התורה ח"ב לע' תרמה הערה עושה שלום. מאמרי אדה"א קונטרסים ס"ע שס ואילך. וש"נ.

406) וגבריאל. . הדין: ראה זהר רע"מ בא מב, א. ס"ת וירא צט, א. ויחי רלה, ב. ת"ז תנ"ה פט, א. תנ"ז צא, ב. ת"ע קכו, א. קכז, א. מאמרי אדה"ז ואדה"א שבהערה שלפנ"ז.

407) מרובין: במהרש"א ובלקו"ת לג"פ ואוה"ת: מרובים.

408) שושן סודות לתלמיד הרמב"ן: כ"כ על שער הספר מש"ע האריז"ל [כוונת התפלה סט"ו. בכמה מהדורות ליתא וביניהם ירושלים תרכ"ז־ תשד"מ (ע"פ מראה כהן)־ ווילנא תרמ"א ועוד — אלו שהוסיפו בפנים הספר, את ההשמטה שהופיעה בסוף הספר, ובמקומו השמיטו את הנדפס בפנים הספר סי' יא — טו]. ראה שם הגדולים ח"ב מערכת ספרים, שושן סודות. אהל רחל ח"א ע' 93 ואילך.