אר"א אר"ח ת"ח מרבים שלום כו' והנה בענין מיכאל

קטז

יב) והנה404 בענין מיכאל באחת וגבריאל בשתים, פי' מהרש"א לפי שמיכאל בחי' חסד405, וגבריאל ממונה על הדין406, ולפי שרחמי שמים מרובין407 ניתן כח למיכאל לעשות פריחתו במהרה והיינו שיעשה שליחותו בפריחה אחת כו' ע"ש, וכעין זה מצאתי בספר שושן סודות לתלמיד הרמב"ן408 ז"ל דנ"ב

קיז

ע"א, וז"ל כבר נת'409 שאצי' מיכאל הוא410 מן החסד וגבריאל מן הפחד411, ומיכאל תמיד מוכן לעשות חסד עם ישראל שנאמר כ"א מיכאל שרכם412, כלומר שהוא מליץ טוב על ישראל כדאיתא ביומא413, וגבריאל ממונה על הדין כו', ויולד מזה מאחר שמיכאל הוא שר חסד414 והוא מצד ימין ראוי הוא415 להיות ראשון וכיון שהוא ראשון ראוי הוא לטוס בטיסה אחת למהר לעשות רצון בוראו ולהתנהג במדת החסד עם בניו, וגבריאל שהוא שני לו מצד שמאל ולפי שנתוסף416 לו כח האש נתוסף לו כח הגבורה וכאילו מורכב משני יסודות רוחניים417, ובעבור כי הוא דין, והשי"ת418 הוא ארך אפים שם לו שתי טיסות, והטעם אולי בין כך ובין כך ישוב ונחם419 על הרעה אשר דבר420 לעשות421 כו' ואשר לא הזכיר משרי מעלה ככתוב היש מספר לגדודיו422 כ"א אלו השנים לפי שאלו הן423 מן הקיימים תמיד424 בלתי מקבלים חילוף כו', ואליהו בארבע כבר ידעת שאליהו ע"ה הי' מן הנבראים המורכבים מן היסודות עם היות שנפשו נקייה וטהורה כו', ובמדרש מצינו עוזר425 לזה מאי דכתיב והרביעי פני נשר זה אליהו426, א"כ נראה שהוא במדריגה רביעית, ומ"ה בשמונה כו' נוטל רשות כו' שהוא מדריגה השמינית, וכל מעלה הקודמת מעכבות אותו מן הפורעניות, אולי ישובו הפושעים ושב ורפא לו427 עכ"ד. ונראה מעלה השמינית זהו הוד, שהוא ענף הגבורה428, <כ>

ּ ועז"נ כל היום דוה429 אותיות הוד430 כו', וע"כ כל המעלות שהם למעלה מהוד מעכבות עליו, ואפ"ל עוד כי יש ז' רקיעים431 והארץ, והם ח' מדריגות ומיכאל שהוא חסד ממשיך מרקיע היותר עליון

קיח

ע"כ יכול לשוט432 בטיסה אחת כו', ומ"ה אין לו רשות ושליטה בהרקיעים רק בארץ בחי' השמינית, ע"כ אינו יכול לסוט אלא בשמונה טיסות כו'.

ובש"ך פ' ראה בפסוק לא תאכל כל תועבה433 כתב בשם מ"כ434 אשר מה435 שאומרים אחר התפלה מימרא של אר"א א' רבי חנינא ת"ח מרבים שלום בעולם וכו' לפי שיש בו436 ח' פעמים שלום עם מלת שלוה כדי להכביד ח' כנפיו שלא437 יערער על התפלה כו', והמכוון י"ל שממשיכים מכל המעלות העליונות כנ"ל.

ואפ"ל עוד דהנה מבואר בלק"ת פ' קרח438 ע"פ ויגמול שקדים439 שע"י אהרן נמשך השפעת החסד במהירות שלא יתעכב בהעולמות, והיינו לפי שממשיך מבחי' ורב חסד כו' ע"ש, ולכן מיכאל שהוא ג"כ כה"ג440 בחי' חסד, ושרש החסד הוא מא"א דלית שמאלא בהאי עתיקא ע"כ ממהר ההשפעה ולכן הוא נמשך למטה בטיסה אחת. משא"כ גבריאל שהוא ממדת הדין כנ"ל הגם שיש ש' אל בסופו441 והוא גבורה שבחסד וכמ"ש מזה בבה"ז פ' פקודי442 על המאמר שם דרל"ג ע"פ לבוש הבדים443 כו' עכ"ז כיון שיש בו ג"כ גבורה לכך אין ההשפעה נמשך במהירות וכמש"ש444 שבההמשכה מעולם לעולם יש עיון ע"ז אם ראוי הוא למשוך למטה או למעלה כו', ולפמ"ש במאו"א אות ד' סעיף מ"ה ד' חיות אריה אבא שור אימא אדם ת"ת נשר מ' עכ"ל, וד' חיות י"ל ארי' בחי' מיכאל445 כי פני ארי' אל הימין שהוא חסד ופני שור446 בחי' גבריאל448 כו', ואור אבא449 מקור החסד447 ומלביש לחסד דא"א, גם כמ"ש לעיל שהוא הראשון והשמיני הוד כו' ה"ז כמ"ש

קיט

המא"א, וע"כ הוא בטיסה א' כו', ועד"ז אמרו באור החסד שאינו מתעבה450, וכן אור שנברא ביום ראשון451 שהוא453 חסד452 היה מאיר מסוף העולם ועד סופו כו', ומה שארז"ל על מ"ה בשעת המגפה ה"י, באחת454 זהו ע"ד שקדים מרירין ושקדים מתיקין ושקדים הוא ענין המהירות, והמרירין הם מבחי' גבורה וכמ"ש בזהר פ' שמות דט"ו ע"ב, ומזה נמשך ענין כי שוקד אני על דברי בירמי' סי' א'455, אבל מיכאל באחת זהו מבחי' שקדים מתיקין שמבחי' חסד כו'.

והנה כ"ז בענין המלאכים שהם מבחי' וגדר שהעולם תופס איזה מקום אצלם, אבל הנשמות שרשן למעלה מבחי' מקום, והם עושים רצונו של מקום456 היינו שע"י תומ"צ ממשיכים אוא"ס ב"ה שיאיר במדת מל' ית' שהיא שרש המקום, ונק' יחוד קובה"ו, וכמ"ש בסש"ב ח"ב פ"ז הנ"ל שז"ע שילוב הוי' באדנות כו', ועד"ז פי' בת"א פ' בשלח457 בד"ה ויאמר משה אכלוהו היום שז"ע כשם שא"א לעולם458 בלי459 רוחות שזהו גבול המקום, כך א"א <כא>

ּ לעולם בלי ישראל, שהם460 המשכת אור א"ס שיתלבש461 בבחי' מקום שזהו462 ע"י ישראל שהם הממשיכים כו', וז"ע הכוונה באחד כד אמליכתי'463 למעלה ולמטה ולארבע רוחות וכמ"ש בת"א ר"פ וארא464 בד"ה וארא אל אברהם בענין הפי' שהוא אחד בכל ז' רקיעים והארץ וד' רוחות העולם כו' שממשיכים מבחי' יחיד להיות אחד בכל שבעה רקיעים והארץ וד' רוחות שיהי' בטלים ליחודו ית', וז"ע עושים רצונו של מקום, ועפ"ז יובן ג"כ ענין מאה ברכות כי קוף גימ' מקום465, והוא בחי' מקום עליון וע"י המאה ברכות עושים רצונו של מקום כו' ועי"ז אין יניקה לקוף דסט"א הנק' כקוף בפני האדם466.

קיצור. וענין מיכאל באחת, למהר לעשות החסד, משא"כ במדה"ד467 מדת הרחמים מעכבת, ולכן גבי אהרן כה"ג ויגמול שקדים, והנה הנשמות ערש"מ שממשיכים גילוי אוא"ס ומחברים ש' הוי' עם ש' אד' וז"ע מאה ברכות.


404) והנה: ברשימת המאמרים שמופיע בריש הבוך 1089 נרשם כאן מאמר (ו' מההמשך והוא) ד"ה: אר"א אר"ח ת"ח מרבי' שלום (פי"ב). היינו שבעת אמירת הדרוש היתה פתיחא זו, ולע"ע אין ידוע אם גם פתיחה זו נרשמה בפ"ע ע"י כ"ק אדמו"ר מהר"ש.

למאמר זה פי"ב — ראה אוה"ת בראשית כאן ע' תקנז וע' 1114. והוא לשונו בשינויים והוספות. הקיצור אוה"ת שם ע' 1114.

405) שמיכאל בחי' חסד: ראה זהר ויחי רלה, ב. נשא קמה, ב. ת"ז בהקדמה יב, א. תכ"א סב, ב. ת"ע קכו, א. קכז, א. תז"ח צה, רע"ג. הנסמן במאמרי אדה"ז על פרשיות התורה ח"ב לע' תרמה הערה עושה שלום. מאמרי אדה"א קונטרסים ס"ע שס ואילך. וש"נ.

406) וגבריאל. . הדין: ראה זהר רע"מ בא מב, א. ס"ת וירא צט, א. ויחי רלה, ב. ת"ז תנ"ה פט, א. תנ"ז צא, ב. ת"ע קכו, א. קכז, א. מאמרי אדה"ז ואדה"א שבהערה שלפנ"ז.

407) מרובין: במהרש"א ובלקו"ת לג"פ ואוה"ת: מרובים.

408) שושן סודות לתלמיד הרמב"ן: כ"כ על שער הספר מש"ע האריז"ל [כוונת התפלה סט"ו. בכמה מהדורות ליתא וביניהם ירושלים תרכ"ז־ תשד"מ (ע"פ מראה כהן)־ ווילנא תרמ"א ועוד — אלו שהוסיפו בפנים הספר, את ההשמטה שהופיעה בסוף הספר, ובמקומו השמיטו את הנדפס בפנים הספר סי' יא — טו]. ראה שם הגדולים ח"ב מערכת ספרים, שושן סודות. אהל רחל ח"א ע' 93 ואילך.

409) נת': בשושן סודות: נתבאר בכמה מקומות מן החבור הזה.

410) הוא: שם ליתא.

411) וגבריאל מן הפחד: ראה תנחומא ויגש ו. זהר ויקרא יב, ב. לעיל הערה 406.

412) כ"א מיכאל שרכם: דניאל י, כא.

413) מיכאל. . מליץ טוב. . ביומא: עז, א.

414) חסד: בשושן סודות: החסד.

415) הוא: בלקו"ת לג"פ ואוה"ת: לו. בשושן סודות כבפנים.

416) שנתוסף: בשושן סודות: נוסף.

417) רוחניים: שם: רוחניות.

418) והשי"ת: שם ניתוסף: ב"ה.

419) ונחם: שם: וינחם. בלקו"ת לג"פ כבפנים. באוה"ת: וניחם.

420) ונחם. . דבר לעשות: ע"פ תשא לב, יד.

421) לעשות: שם: לעמו.

422) היש מספר לגדודיו: איוב כה, ג.

423) הן: בשושן סודות: הם.

424) הקיימים תמיד: שם ובלקו"ת לג"פ: הקיימים. באוה"ת: המקיימים.

425) מצינו עוזר: שם: מצינו מאמר עוזר.

426) והרביעי פני נשר זה אליהו: יחזקאל י, יד. כ"ה בשושן סודות שם (הובא באוה"ת כאן).

427) ושב ורפא לו: ישעי' ו, י.

428) הוד שהוא ענף הגבורה: ראה זהר רע"מ פינחס רמג, רע"ב. הנסמן במאמרי אדה"א קונטרסים ע' רכח.

429) כל היום דוה: איכה א, יג.

430) דוה אותיות הוד: ראה זהר רע"מ פינחס רמג, א־ תצא רפב, א: דוה הוד. ת"ז תל"ג עז, א: דוה דא הוד. פרדס שער ירך יעקב שי"ז, ספ"א. ע"ח שער רפ"ח שי"ח, ספ"ה: הוד דוה. שער הירח של"ה, פ"ה: הוד. . נהפך ונעשה דוה. . מהוד נהפך לדוה. עמק המלך שער רישא דז"א שט"ז, פל"ז קמה, א: דוה הוא אותיות הוד. של"ה מס' חולין קלו, א: אותיות דוה הם אותיות הו"ד. מס' שבועות קצד, ב. קצו, ב. קב הישר פ"ז. מאמרי אדה"ז על פרשיות התורה ח"א ע' תכ. אוה"ת איכה כרך ב ע' א'סז.

431) ז' רקיעים: חגיגה יב, ב. ראה שיעורים בס' התניא שהיחוה"א פי"ב ע' 906 הערה 3. שיחת כ' כסלו תשי"ז אות לא.

432) לשוט: תוקן ע"פ ב.

433) לא תאכל כל תועבה: יד, ג. בש"ך שם הובא זה אחר הכתוב זאת הבהמה יד, ד וקודם הכתוב לא תאכלו כל נבלה יד, כא. בלקו"ת לג"פ: לא תאכלו כל תועבה.

434) כתב בשם מ"כ: שם: ושמעתי מהחכם כה"ר אברהם פרץ נ"ע שמצא כתוב אינו זוכר על שם איזה חכם.

435) אשר מה: שם: שמה.

436) בו: שם: בה.

437) שלא: שם: כדי שלא.

438) בלק"ת פ' קרח: נה, ג. סע"ד.

439) ויגמול שקדים: קרח יז, כג.

440) מיכאל שהוא ג"כ כה"ג: ראה זהר ס"ת לך פ, סע"א ואילך. הנסמן במאמרי אדה"א בראשית ע' נו.

441) גבריאל. . ש' אל בסופו: ראה גם ת"ז ת"ע קכג, א. תו"א תצוה קי, ד. מאמרי אדה"ז על פרשיות התורה ח"א ע' קעט. ש"א כה, א. אוה"ת חנוכה כרך ה ע' תתקכ.

442) בבה"ז פ' פקודי: נז, ב. ולהצ"צ ח"א ע' רצה.

443) לבוש הבדים: יחזקאל ט, יא. י, ב. ו.

444) וכמש"ש: לקו"ת קרח נה, ד.

445) ארי' בחי' מיכאל: ראה זהר בראשית כג, ב. רע"מ בא מב, א. צו לג, א. בהעלותך קנד, א. פינחס ריז, א. ת"ז תכ"א סב, ב. ת"ע קכו, א. ז"ח יתרו לא, ב. לב, סע"ב. תז"ח צה, ג.

446) פני ארי'. . ופני שור: יחזקאל א, י.

448) שור בחי' גבריאל: ראה זהר בראשית כג, ב. רע"מ בא מב, א. נשא קכא, ב. בהעלותך קנד, ב. פינחס ריז, א. ת"ז ת"ע קכו, א. ז"ח יתרו לא, ב. לב, סע"ב.

449) ואור אבא מקור החסד: ראה זהר ואתחנן רסב, סע"א. סידור שער התפילין ט, סע"ד ואילך. ובשם הע"ח בשעה"י קכד, ב ובהערה 29.

447) ארי. . חסד: ראה תז"ח צד, ג. מאמרי אדה"א דברים ח"ד ע' א'תפה. וש"נ. תו"ח משפטים ח"ב רפו, ד. וש"נ.

450) באור החסד שאינו מתעבה: ראה פע"ח שער יו"כ שכ"ז, פ"ג. מק"מ לזהר בראשית יז, א ד"ה מההוא מחלוקת (לח, ב). מאמרי אדה"א דברים ח"ג ע' א'לו. וש"נ. תו"ח וארא ח"א פה, ג. וש"נ.

451) אור שנברא ביום ראשון: ראה חגיגה יב, א. ב"ר פי"א, ב. פי"ב, ו.

453) ביום ראשון שהוא חסד: ראה שער היחוד והאמונה פ"י (פז, ב).

452) אור. . שהוא חסד: ראה אוה"ח לזהר בראשית מו, א. מאמרי אדה"א דברים ח"ד ע' א'תמו. וש"נ. תו"ח תצוה ח"ב שיט, א. וש"נ.

454) מ"ה. . באחת: ברכות ד, ב.

455) סי' א: פסוק יב.

456) עושים רצונו של מקום: ברכות לה, ב. ראה גם שערי אורה יג, ב ובהערה 31.

457) בת"א פ' בשלח: סה, ב.

458) כשם שא"א לעולם: תענית ג, ב. ראה גם מאמרי אדה"א שמות ח"א ע' קסז ואילך. וש"נ.

459) בלי: בתו"א־ לק"ת לג"פ ובאוה"ת: בלא.

460) שהם: שם: שהרי.

461) שיתלבש: שם: להיות מתלבש.

462) שזהו: שם: הוא.

463) כד אמליכתי': ראה ברכות יג, ב.

464) בת"א ר"פ וארא: נה, ב ואילך.

465) קוף גימ' מקום: ראה (בנוסף לאוה"ת כאן ע' 1114) מגן דוד — להרדב"ז — אות קוף. מאו"א מערכת קוף אות א. אוה"ת נ"ך כרך א ע' נ.

466) כקוף בפני האדם: ראה זהר תרומה קמח, ב.

467) במדה"ד: תוקן ע"פ ב.