ושמרתם את חוקותי כו' ואח"כ מלך העולם

קכ

יג) ואח"כ468 מלך העולם שעל העולם הוא גילוי מלכותו ית' בלבד שאין מלך בלא עם כו'469, אך ע"י שממשיכים תחלה בחי' גילוי ממדריגה עליונה בחי' בא"י אלקינו כנ"ל470, ונק' עושין רצוש"מ כנ"ל471 לכן עי"ז ממשיכים בבחי' מלך העולם תוקף וריבוי האור, וכענין הנזכר במד"ר פ' בשלח ר"פ ך"ג בענין אז ישיר472 משאמרנו שירה לפניך באז נתיישבה מלכותך כו' וכמ"ש במ"א, ועמ"ש בד"ה כי תצא דרוש הראשון בלק"ת473 בפי' ישתבח שמך לעד מלכינו474, וסד"ה שובה ישראל475 עד, דרוש השני שהוא ע"ד לעדי עד ימלוך476 כו', ועמ"ש במ"א ע"פ והי' הוי' למלך477 על כל הארץ כו', וע' מזה בזח"א פ' נח דע"ו ע"ב, ואפ"ל ע"ד הנז' בד"ה ושבתי בשלום478 בפי' והי' הוי' לי לאלקים, והיינו ענין והיה הוי' למלך.

והנה נת"ל שע"י הברכה ממשיך ברכה והמשכה להיות גילוי אא"ס בנפש כלל ישראל שתתחזק אמונת ה' בלבם בבחי' גילוי כאילו רואה כו', ועמ"ש לעיל479 מזה, ובד"ה להבין ענין לחם משנה480, גבי ברכת הארץ שאומרים נודה לך לשון הודאה כו' שאנחנו מודים שהגשמיות בטל, והאמת הוא כמו שהוא קמיה כו', וענין ומברכים אותך הוא כי ההפרש בין ברכה להודאה, כי הודאה הגם שמודים שהאמת הוא כמו שהוא קמיה, מ"מ אינו בגילוי ממש, וענין ברכה הוא שתהי' ההמשכה בגילוי ממש כמו שהוא למעלה481 כו' עכ"ל. ומעתה יובן כי האמונה ענין א' הוא עם הודאה, שמאמינים שהאמת כן הוא, ומ"מ הוא רק בבחי' מקיף, ונק' עטרה, אבל ע"י הברכות שהם המשכה בבחי' גילוי ממש, לכן נעשה עי"ז האמונה וההודאה כאילו רואה כו'. ועוד נת' ענין זה בלק"ת פ' עקב בד"ה ואכלת ושבעת וברכת, ושם פ"ב שבחי' הודאה ז"ע יחו"ת ביטול היש, וברכה הו"ע גילוי יחו"ע ביטול אמיתי,


468) ואח"כ: ברשימת המאמרים שמופיע בריש הבוך 1089 נרשם כאן מאמר (ז' מההמשך והוא) ד"ה: ושמרתם את חוקותי ואת משפטי — ש"פ אחרי (הכולל פרקים י"ג — ט"ו). היינו שבעת אמירת הדרוש היתה פתיחא זו, ולע"ע אין ידוע אם גם פתיחה זו נרשמה בפ"ע ע"י כ"ק אדמו"ר מהר"ש. וראה לקמן בחלק ההנחות הנחה מדרוש זה מכ"ק אדמו"ר מהורש"ב.

למאמר זה פי"ג — ראה אוה"ת בראשית כאן ע' תקנח והוא לשונו בשינויים. הקיצור אוה"ת שם ע' 1118. פי"ד — ראה תו"א בראשית ו, ב. אוה"ת שם ע' תקנח ואילך בשינוי קל. הקיצור שם ע' 1118. פט"ו — ראה אוה"ת שם ע' 1116 ואילך בשינויים והוספות. הקיצור שם ע' 1118.

מאמר זה נזכר בסה"מ תרמ"ט בשולי היריעה.

469) ואח"כ. . כו': לשון התו"א בראשית כאן ו, א. הובא לעיל פ"ב על יד הערה 61.

470) כנ"ל: פ"ד.

471) כנ"ל: פי"ב.

472) אז ישיר: בשלח טו, א. ראה אוה"ת בשלח ע' תצו.

473) כי תצא. . בלק"ת: לד סע"ד ואילך.

474) ישתבח שמך לעד מלכינו: ברכת יוצר.

475) וסד"ה שובה ישראל: לקו"ת ש"ש סז, ג.

476) לעדי עד ימלוך: פיוט מלך עליון (לר"ה).

477) והי' הוי' למלך: זכרי' יד, ט. ראה אוה"ת זכרי' כרך ב ע' תתקח ואילך [וסיומו] אוה"ת תבוא ע' תתשכח ואילך. וראה גם אוה"ת זכרי' כרך א ע' תקכד ואילך.

478) בד"ה ושבתי בשלום: תו"א ויצא כא, ד. כב, ג.

479) נת"ל. . לעיל: פ"ח.

480) ובד"ה להבין ענין לחם משנה: תו"א בשלח סו, ב.

481) למעלה: בלקו"ת לג"פ ואוה"ת כאן: קמיה. ואולי נסרך משורה שלפנ"ז.