ושמרתם את חוקותי כו' ואח"כ מלך העולם

קכ

יג) ואח"כ468 מלך העולם שעל העולם הוא גילוי מלכותו ית' בלבד שאין מלך בלא עם כו'469, אך ע"י שממשיכים תחלה בחי' גילוי ממדריגה עליונה בחי' בא"י אלקינו כנ"ל470, ונק' עושין רצוש"מ כנ"ל471 לכן עי"ז ממשיכים בבחי' מלך העולם תוקף וריבוי האור, וכענין הנזכר במד"ר פ' בשלח ר"פ ך"ג בענין אז ישיר472 משאמרנו שירה לפניך באז נתיישבה מלכותך כו' וכמ"ש במ"א, ועמ"ש בד"ה כי תצא דרוש הראשון בלק"ת473 בפי' ישתבח שמך לעד מלכינו474, וסד"ה שובה ישראל475 עד, דרוש השני שהוא ע"ד לעדי עד ימלוך476 כו', ועמ"ש במ"א ע"פ והי' הוי' למלך477 על כל הארץ כו', וע' מזה בזח"א פ' נח דע"ו ע"ב, ואפ"ל ע"ד הנז' בד"ה ושבתי בשלום478 בפי' והי' הוי' לי לאלקים, והיינו ענין והיה הוי' למלך.

והנה נת"ל שע"י הברכה ממשיך ברכה והמשכה להיות גילוי אא"ס בנפש כלל ישראל שתתחזק אמונת ה' בלבם בבחי' גילוי כאילו רואה כו', ועמ"ש לעיל479 מזה, ובד"ה להבין ענין לחם משנה480, גבי ברכת הארץ שאומרים נודה לך לשון הודאה כו' שאנחנו מודים שהגשמיות בטל, והאמת הוא כמו שהוא קמיה כו', וענין ומברכים אותך הוא כי ההפרש בין ברכה להודאה, כי הודאה הגם שמודים שהאמת הוא כמו שהוא קמיה, מ"מ אינו בגילוי ממש, וענין ברכה הוא שתהי' ההמשכה בגילוי ממש כמו שהוא למעלה481 כו' עכ"ל. ומעתה יובן כי האמונה ענין א' הוא עם הודאה, שמאמינים שהאמת כן הוא, ומ"מ הוא רק בבחי' מקיף, ונק' עטרה, אבל ע"י הברכות שהם המשכה בבחי' גילוי ממש, לכן נעשה עי"ז האמונה וההודאה כאילו רואה כו'. ועוד נת' ענין זה בלק"ת פ' עקב בד"ה ואכלת ושבעת וברכת, ושם פ"ב שבחי' הודאה ז"ע יחו"ת ביטול היש, וברכה הו"ע גילוי יחו"ע ביטול אמיתי,

קכא

וכדי שיהי' בחי'482 ביטול היש צריך לזה ג"כ ברכה והמשכה מבחי' יחו"ע, ועוד נת' זה יותר שם בד"ה ולהבין שרש טעם פ"ב <כב>

ּ יעו"ש שענין ברכה והודאה ז"ע אמת ואמונה, ומכ"ז מובן מש"כ שע"י הברכות ממשיכים שתתחזק האמונה כאילו רואה כו'.

קיצור. ענין שאח"כ אומרים מלך העולם, וע"י הברכה ממשיך תוקף בהאמונה, כי האמונה היא כמו הודאה, ובחי' יחו"ת ואמונתך בלילות483, והברכה המשכה וגילוי מבחי' יחו"ע, וכענין אמת ואמונה, ולכן בלילה אומרים המלאכים ברוך484 להמשיך ברוך בבחי' אמונה, ואמונתך בלילות.

יד) אך485 המוקדם*486 לברכה והמשכת השראת גילוי זה הוא המברך שהוא הוא העושה המצוה לפי שהמצות הם כלים להשראת אוא"ס ממש כו' ובהם וע"י ממשיך אא"ס למטה וזהו אשר קדשנו במצותיו, אשר מלשון דהא486 שהוא נתינת טעם לדבר כלומר לפי שקדשנו במצותיו, וציונו מל' צוותא והתקשרות באוא"ס ב"ה שרש המצות למעלה, לכך יש לנו כח להמשיך גילוי אא"ס ב"ה בברכה זו*, כי הנה פי' אשר קדשנו במצותיו מבואר בלק"ת בד"ה ראשי המטות כי חיות כל העולמות הוא רק מבחי' מל' ית', אבל במהותו ועצמותו לית מחשבה תפיסא בי' כלל, וזהו ענין קדוש ומובדל487, ועז"נ ישת חשך סתרו488, וע"י התומ"צ נמשך מקדושה זו ממש, ונק' לכו לחמו בלחמי489, והיינו לפי שכל המצוות מעשיות הם בירור בחי' נוגה ששרשו מעולם התהו, וממשיך עי"ז בחי' רצון עליון שהוא בחי' כתר עליון כו' ע"ש. אך עדיין אינו מובן כי זהו שחיות כל העולמות הוא מבחי' מלכותו ית' לבד, היינו המלאכים ושאר העולמות, אבל הנשמות מצד עצמן ג"כ שרשן מבחי' כי חלק ה' עמו כנ"ל490, וא"כ מהו העלייה ע"י המצות, וזה נת' בד"ה כי כארץ491 תוציא צמחה ובהביאור שם פ"א כי שרש נש"י נמשכים מבחי' חכ' ונק' בנים למקום492 עד"מ הטיפה שנמשכה ממוח האב, וע"י קיום המצות יתעלו בבחי' כתר, כי תרי"ג מצות דאורייתא493 עם ז'496

קכב

מצות דרבנן495 הם תר"ך494 עמודי אור497 כו', ע"ש. וכמ"ש בסש"ב פי"ח, שאפי' מי שנפשו מבחי' נפש דנפש דעשייה עכ"ז כו' שבתוכה חכ' דאצי' שבה שורה א"ס, ע"ש. וכ"מ בסש"ב פ"ב ופ"ד, שהרי בפ"ב כ' שהנשמות נמשכים ממחשבתו וחכמתו ית', ובפ"ד כ' שהשלשה לבושים דמח' דו"מ שע"י המצות גדלה וגבהה מעלתן לאין קץ על מעלת נר"נ עצמן כו', והטעם י"ל כנ"ל, וכ"מ באגה"ק סי' ך"ט ד"ה אחע"ב, גבי ודרך עמודים אלו עולים498 הנר"נ שלו לצרור499 בצרור החיים את הוי' פי' להיות צרורות ומלובשות באור הכתר הוא רצון העליון ב"ה כו' ע"ש. ובד"ה שבת שבתון500 ובהביאור משמע כי שרש הנשמה מנר"נ דאצי' שהוא מהבינה וע"י תומ"צ מתעלים בבחי' חכ' כו', וקרובים הדברים זל"ז כי בחכ' שורה אוא"ס ע"י הכתר כו'.

ופי' במצותיו פי' בד"ה וירא ישראל את היד הגדולה דתקס"ד שלא נדפס בת"א501 כי מצוה <כג>

ּ לשון צותא וחיבור502, והיינו חיבור אור המאציל א"ס ב"ה בע"ס דאצי', חיבור זה נק' מצותיו כמו ענין הקב"ה מניח תפילין503, היינו מה שמאיר אא"ס בחב"ד ובפרט הם ד' מוחין504, וכמ"ש בת"א בד"ה משה ידבר בפ' יתרו505, ושם נת' שז"ע לאתקנא רזא דשמי'506 כו' יעו"ש. ואשר קדשנו במצותיו, שנתן לנו הכח הזה שבמעשה המצות הגשמיים נוכל להמשיך מצותיו המשכת אוא"ס בע"ס דאצי' כו' וזהו ועשיתם אתם כאילו עשאוני, וכמ"ש מזה ג"כ ד"ה507 אני ישינה פ"ג גבי תמתי508, ועד"ז פי' בד"ה זכור ושמור בדיבור אחד

קכג

בת"א פ' יתרו509 גבי ובהם וע"י יומשך גילוי אלקות ואא"ס ב"ה שלמעלה מבחי' אדם, בעסק תורתם ועבודתם בקיום המצות שבבחי' אדם, וז"ע וישמחו בך ישראל510 מקדשי שמך כמ"ש בת"א בד"ה אוסרי לגפן511 והיינו לאתקנא רזא דשמי' ע"י המצות כנ"ל, וע' בד"ה לבאר ענין יוהכ"פ512 פ"א גבי ביני ובין בנ"י אות היא513, וצ"ע בלקו"ת פ' שלח בד"ה והי' לכם לציצית, דרוש השני, ולפ"ז פי' וציונו שהוא ג"כ לשון צותא וחיבור, היינו שהעלה אותנו לחבר אותנו אל מצותיו ממש, והיינו כמ"ש בד"ה הבאים ישרש יעקב514, שהמצות נק' זריעה זורע צדקות515, והזריעה בתוך ארץ חפץ שהם כנס"י516, והיינו כענין יסוד הנק' אור זרוע לצדיק517 ובחי' מל' הנק' ארץ518, ובשרשן הם בחי' יסוד ומל' דא"ק כו' ע"ש וא"כ וציונו היינו צותא חיבור519 מל' דאצי' עם ז"א וכמ"ש במ"א בענין ויצום דמשה ואהרן520 שיהיו בבחי' תרין ריעין521 אהל בל יצען522 כו' כמ"ש סד"ה שובה ישראל עד, דרוש השני523 וזהו וצונו.

קיצור. והמוקדם הוא המברך והעושה המצוה, וזהו אקב"ו, ופי' קדשנו הוא גילוי אור הכתר וחכ', ובמצותיו ל' צותא וחיבור של אור א"ס ב"ה בנאצלים, ונק' לאתקנא רזא דשמי', אק"ב שנתן לנו הכח להמשיך בחי' זו וציונו ג"כ מלשון צותא וחיבור, חיבור ארץ חפץ עם רמ"ח איברין דמלכא, וצדיק יסוד עולם524.

טו) אמנם*525 בד"ה ושבתה הארץ דתקס"ב525 פי' כי המצות נשפלו בענינים גשמיים שנלקחו מק"נ מה שנפל בשה"כ מעולם התהו, ונש"י

קכד

שרשם מש' מ"ה דתיקון ע"כ וציונו לשון צותא וחיבור מ"ה וב"ן שבחי' מ"ה526 שיש בנש"י יברר ב"ן, ועמ"ש ע"פ והנה אנחנו מאלמים אלומים527 כו', וענין שם מ"ה בנש"י מאיר ע"י ח"י ברכאן דצלותא528, קול דממה דקה529, לכן ע"י התפילה מתעלים מעשה המצות כו', אך לאחר שנתבררו הנצוצים דב"ן עולים בשרשם בס"ג530 שלמעלה מש' מ"ה531, ולכן ממשיכים אור הכתר תר"ך עמודי אור, ואזי אחעט"ב, וא"כ לפ"ז ג"כ פי' וצונו שחיבר ש' מ"ה עם ש' ס"ג שלמעלה ממנו, דהיינו חיבור האו"פ עם האור מקיף עליון דתהו כו', ועמ"ש בת"א פ' וישלח532 בד"ה ויקח מן הבא בידו מנחה, והוא דרך כלל חיבור האצי' עם הכתר עליון הממשיך אור המאציל א"ס בנאצלים כו'.

<כד>

ּומכ"ז מובן מה שע"י קיום המצות יש כח להמשיך ברכה, כי הברכה ענינה המשכת מ"ד וכמ"ש בד"ה להבין ענין לחם משנה533 הנז"ל, ויסוד אבא נק' ברוך534 כו', ופי' המשכת מ"ד מבחי' יחודא עילאה, ועמ"ש בענין מים בד"ה וכל העם רואים535 את הקולות בענין ה' קולות536, קול ה' על המים537, והרי במעשה המצות יש מ"ן ומ"ד, וכנז' בד"ה ראשי המטות הנז"ל538, ובהביאור פי' לכו לחמו בלחמי, וע"כ עי"ז יש כח להמשיך הברכה כו', וגם לפי המבואר במ"א שכדי להמשיך האור מהחכ' צ"ל מקור לזה מלמעלה מן החכ' כמ"ש בד"ה והי' לכם לציצית539 ובד"ה באתי לגני540 גבי אריתי מורי, כמ"כ ענין המצות ע"י העלאת מ"ן מעוררים תר"ך עמודי אור דכתר שלמעלה מן החכ', ולכן עי"ז יש כח להמשיך מבחי' החכ' וזהו ברוך יסוד אבא המקבל מהכתר כו', וזהו בא"י אקב"ו אשר הוא נתינת טעם שאיך אנו יכולים להמשיך בחי' הברכה וגילוי ש' הוי' זהו ע"י שקדשנו במצותיו וציונו כו' וכנ"ל, והקדושה גבוה מהברכה, וכמ"ש ג"כ במדרש תלים סי' י"ט ע"פ יום ליום יביע אומר541, כל זמן שהמלאכים מקדשים542

קכה

להקב"ה בקדושה הי' יודע מרע"ה543 שהוא יום ובשעה שרואה אותם מקלסים544 בברוך יודע שהוא לילה כו', וכ"ה בילקוט תשא545 ע"פ ויהי שם עם ה' ארבעים יום546, ועמ"ש בפי' קדוש וברוך בלק"ת פ' תזריע547 בד"ה קמפלגי במתיבתא דרקיע דקדוש הוא בכתר וברוך בחכ', וע"י548 ע"י שקדשנו במצותיו נוכל להמשיך בחי' ברוך וגילוי כו', ועמ"ש עוד מענין וצונו בביאור ע"פ אלה מסעי549 דרוש השלישי, ומ"ש בד"ה אם בחקתי תלכו550, ובד"ה כי תשמע בקול551, גבי לשמור את כל מצותי, ועמ"ש בד"ה וידעת היום552 בפי' וצדיק באמונתו יחי' צדיק המקיים המצות באמונתו יחי' שע"י המצות נמשך חיות בהאמונה כו', ולכן המברך העושה המצוה הוא מוקדם לברכה, וע' באגה"ת פ"ו ומפני שהוא553 הממשיך להם ההשפעה לכן הוא נוטל חלק בראש, ואם בעוברי רצונו554 כך לעושי רצונו עאכו"כ, שהממשיך וגורם ההמשכה הוא נוטל חלק בראש, וכמו גבי כה"ג שאמרו ונוטל חלק בראש555 כו'.

קיצור. וציונו חיבור מ"ה, ומ"ה שם בנו בני בכורי ישראל556 עם ב"ן המתברר ע"י מעהמ"צ, ואח"כ מתחברים בס"ג, וזהו חיבור מ"ן ומ"ד, ולכן עי"ז יש כח לברך ולהמשיך ברוך כו', וגם כי ברוך המשכת יסוד אבא, וע"י המצות מעוררים תר"ך עמודי אור דא"א והם מאירים בחו"ב, כנודע מענין קנה חכ' קנה בינה558 כו', לכן עי"ז ממילא נשפע הברכה מיסוד אבא כו', ועמ"ש ע"פ ראה אנכי נותן559 לפניכם היום ברכה כו' אשר תשמעו אל560 כו' ושם נת' ענין נותן ע"ד הקב"ה נותן מלא עומסו561, וע"ש מענין ברכה557.


468) ואח"כ: ברשימת המאמרים שמופיע בריש הבוך 1089 נרשם כאן מאמר (ז' מההמשך והוא) ד"ה: ושמרתם את חוקותי ואת משפטי — ש"פ אחרי (הכולל פרקים י"ג — ט"ו). היינו שבעת אמירת הדרוש היתה פתיחא זו, ולע"ע אין ידוע אם גם פתיחה זו נרשמה בפ"ע ע"י כ"ק אדמו"ר מהר"ש. וראה לקמן בחלק ההנחות הנחה מדרוש זה מכ"ק אדמו"ר מהורש"ב.

למאמר זה פי"ג — ראה אוה"ת בראשית כאן ע' תקנח והוא לשונו בשינויים. הקיצור אוה"ת שם ע' 1118. פי"ד — ראה תו"א בראשית ו, ב. אוה"ת שם ע' תקנח ואילך בשינוי קל. הקיצור שם ע' 1118. פט"ו — ראה אוה"ת שם ע' 1116 ואילך בשינויים והוספות. הקיצור שם ע' 1118.

מאמר זה נזכר בסה"מ תרמ"ט בשולי היריעה.

469) ואח"כ. . כו': לשון התו"א בראשית כאן ו, א. הובא לעיל פ"ב על יד הערה 61.

470) כנ"ל: פ"ד.

471) כנ"ל: פי"ב.

472) אז ישיר: בשלח טו, א. ראה אוה"ת בשלח ע' תצו.

473) כי תצא. . בלק"ת: לד סע"ד ואילך.

474) ישתבח שמך לעד מלכינו: ברכת יוצר.

475) וסד"ה שובה ישראל: לקו"ת ש"ש סז, ג.

476) לעדי עד ימלוך: פיוט מלך עליון (לר"ה).

477) והי' הוי' למלך: זכרי' יד, ט. ראה אוה"ת זכרי' כרך ב ע' תתקח ואילך [וסיומו] אוה"ת תבוא ע' תתשכח ואילך. וראה גם אוה"ת זכרי' כרך א ע' תקכד ואילך.

478) בד"ה ושבתי בשלום: תו"א ויצא כא, ד. כב, ג.

479) נת"ל. . לעיל: פ"ח.

480) ובד"ה להבין ענין לחם משנה: תו"א בשלח סו, ב.

481) למעלה: בלקו"ת לג"פ ואוה"ת כאן: קמיה. ואולי נסרך משורה שלפנ"ז.

482) בחי': בלקו"ת לג"פ ואוה"ת: ליתא.

483) ואמונתך בלילות: — תיבות אלו לא הובאו לעיל בפנים — תהלים צב, ג.

484) בלילה אומרים המלאכים ברוך: — תיבות אלו לא הובאו לעיל בפנים — מובא לקמן פט"ו וש"נ.

485) אך: להבא לקמן ראה תו"א בראשית ו, ב. אוה"ת שם ע' תקנח ואילך בשינוי קל. הקיצור שם ע' 1118.

*486) אך המוקדם. . זו: לשון תו"א בראשית כאן ו, ב.

486) אשר מלשון דהא: ראה כלי יקר תצוה כח, ג. שפתי חכמים בהעלותך יא, יב אות א.

487) קדוש ומובדל: ראה תניא פמ"ו (סו, א). תו"ח וארא ח"א נא, ד ובהערה 10.

488) ישת חשך סתרו: תהלים יח, יב.

489) לכו לחמו בלחמי: משלי ט, ה.

490) כנ"ל: פי"א.

491) בד"ה כי כארץ: לקו"ת נצבים נב, רע"ב.

492) למקום: בלקו"ת־ בלקו"ת לג"פ ואוה"ת כאן ע' 1116: אתם — פ' ראה יד, א.

493) תרי"ג מצות דאורייתא: ראה מכות כג, סע"ב. כללי המצות לר"י גיקטיליא מערכת שש מאות [צפת תשנ"ב ע' 208]. לקו"ש יתרו כרך כו ס"ע 424 ואילך. אג"ק שלו ח"ג ע' רג.

496) ז' מצות דרבנן: ראה אגה"ק סכ"ט. דרך חיים פנ"ו. פס"ד. לקו"ש שופטים כרך כט ע' 104 ואילך. וש"נ.

495) ז' מצות דרבנן: וסימנם: נ"ע בשמח"ה — ראה לקו"ש יתרו כרך כא ע' 401.

494) תרי"ג. . ז'. . תר"ך: ראה תורת העולה להרמ"א ח"ג פל"ח (לב, א). של"ה יתרו שיו, א. מאו"א מערכת תר"ך סנ"ו. הנסמן במאמרי אדה"ז על פרשיות התורה ח"א לע' שלח.

497) תר"ך עמודי אור: ראה לקו"ת להאריז"ל חבקוק. מאמרי אדה"א ויקרא ח"ב ע' תסא. וש"נ. תו"ח בראשית מה, ג הערה 32.

498) עולים: באגה"ק: עולין.

499) שלו לצרור: שם: שלו עד רום המעלות לצרור.

500) ובד"ה שבת שבתון: לקו"ת יו"כ עא, ג ואילך.

501) וירא ישראל. . בת"א: נדפס בתוס' הגהות וכו' באוה"ת בשלח ע' תלב.

502) מצוה לשון צותא וחיבור: ראה גם (בנוסף להמצויין באוה"ת בשלח שם) של"ה מס' יומא ד"ח תוכחת מוסר רלט, ב. או"ת צג, רע"ד. מאמרי אדה"ז על פרשיות התורה ח"ב ע' תרנט ובהנסמן במ"מ לשם. מאמר ד"ה וקבל היהודים פורים תשי"א פ"ה [קונט' פורים תשמ"ט — סה"מ מלוקט ג ע' עב] וש"נ. לעיל ספ"ב על יד הערה 63. וש"נ.

503) הקב"ה מניח תפילין: ברכות ו, א. ראה גם תו"א מקץ לה, ב. סה"מ תרכ"ז ע' מה. וש"נ. ע' קיא. וש"נ.

504) תפילין. . ד' מוחין: ראה זהר ואתחנן רסב, א. סידור שער התפילין ז, א. תו"ח נח עח, ד הערה 34.

505) בת"א. . בפ' יתרו: סז, ד.

506) לאתקנא רזא דשמי': בתו"א יתרו כאן (וכן לעיל שם פ' שמות מט, רע"ד) בשם הזהר.

507) ד"ה: בלקו"ת לג"פ ואוה"ת כאן ע' 1116 בד"ה.

508) גבי תמתי: לקו"ת שה"ש לד, ד.

509) בת"א פ' יתרו: עא, ג.

510) וישמחו בך ישראל: תפלת העמידה ליו"ט בהשמטת תיבת, ,כל" — ראה לקו"ת שה"ש כו, א. אוה"ת כאן. מאמרי אדה"א הנחות תקע"ז ע' שסז. וש"נ. תו"ח בשלח ח"א קעח, ב. תצוה ח"ב שמג, ג.

511) וישמחו בך. . בת"א בד"ה אוסרי לגפן: ויחי מו, (ב) ג [ושם: וינוחו בו ישראל מקדשי שמיך].

512) בד"ה לבאר ענין יוהכ"פ: לקו"ת יוה"כ סח, ב.

513) ביני ובין בנ"י אות היא: תשא לא, יז.

514) בד"ה הבאים ישרש יעקב: תו"א שמות נג, ג — נה, ב.

515) זורע צדקות: ברכת יוצר.

516) ארץ חפץ שהם כנס"י: מלאכי ג, יב.

517) יסוד הנק' אור זרוע לצדיק: תהלים צז, יא. ראה זהר תרומה קסו, ב ובאוה"ח שם. פרדס שער מהות והנהגה ש"ח, פכ"ו. ע"ח שער כללות אבי"ע שמ"ד, פ"ד.

518) מל' הנק' ארץ: ראה זהר תוספתא בראשית לא, ב.

519) צותא חיבור: תיבת צותא ניתוספה בין השיטין. ובלקו"ת לג"פ ואוה"ת כאן: צוותא וחיבור.

520) ויצום דמשה ואהרן: ראה אוה"ת וארא ע' רז. ע' רטו. וראה גם לעיל המשך וידבר וגו' ויצוום על יד הערה 253.

521) תרין ריעין: ראה הערה 13.

522) אהל בל יצען: ישעי' לג, כ.

523) סד"ה שובה. . השני: לקו"ת ש"ש סז, ג.

524) וצדיק יסוד עולם: משלי י, כה.

*525) אמנם: לפרק זה ראה אוה"ת בראשית שם ע' 1116 ואילך בשינויים והוספות. הקיצור שם ע' 1118.

525) בד"ה ושבתה הארץ דתקס"ב: ראה מאמרי אדה"ז תקס"ב ח"א ע' קפז. ע' קצא-ג. ח"ב ע' תמב וע' תמד. סהמ"צ להצ"צ ע' קסח וע' קעא ואילך.

526) שבחי' מ"ה: בלקו"ת לג"פ ואוה"ת כאן: שבחי' שם מ"ה.

527) ע"פ והנה אנחנו מאלמים אלומים: וישב לז, ז. ראה תו"א וישב כז, ד.

528) ח"י ברכאן דצלותא: זהר בראשית כו, א.

529) קול דממה דקה: מל"א יט, יב.

530) דב"ן. . בס"ג: ראה לקו"ת בחוקותי מז, ג. תו"ח וארא ח"א ע, ג. וש"נ.

531) בס"ג שלמעלה מש' מ"ה: ראה ע"ח שער טנת"א ש"ה, פ"א. הנסמן במאמרי אדה"א דברים ח"א ע' ה הערה ד"ה: שם.

532) בת"א פ' וישלח: כו, א.

533) בד"ה להבין. . משנה: תו"א בשלח סו, א. ג.

534) ויסוד אבא נק' ברוך: פע"ח שער הברכות ש"ב, פ"א. מאו"א מערכת ברוך אות לט.

535) בד"ה וכל העם רואים: ראה תו"א יתרו עד, ג. אוה"ת יתרו ע' תתקס [שם מובא הכתוב קול ה' דבסמוך].

536) ה' קולות: ברכות ו, ב.

537) קול ה' על המים: תהלים כט, ג.

538) הנז"ל: פי"ד.

539) בד"ה והי' לכם לציצית: לקו"ת שלח מה, א. ד.

540) ובד"ה באתי לגני: לקו"ת שה"ש לג, א.

541) יום ליום יביע אומר: פסוק ג.

542) מקדשים: כ"ה גם בלקו"ת לג"פ ואוה"ת כאן ע' תקנט. ובמדרש תהלים: מקלסין.

543) מרע"ה: כ"ה גם בלקו"ת לג"פ ואוה"ת. ובמדרש שם: ליתא.

544) מקלסים: במדרש ובלקו"ת לג"פ ואוה"ת: מקלסין.

545) בילקוט תשא: רמז תו. לעיל בהמשך וידבר וגו' ויצוום פ"ח על יד הערה *134.

546) ויהי שם עם ה' ארבעים יום: תשא לד, כח.

547) בלק"ת פ' תזריע: כב, ג.

548) וע"י: בלקו"ת לג"פ ואוה"ת כאן: וע"כ. ב: ליתא.

549) בביאור ע"פ אלה מסעי: לקו"ת מסעי צב, ג.

550) אם בחקתי תלכו: ראה לקו"ת בחוקותי מה, ג. מז, ב.

551) ובד"ה כי תשמע בקול: ראה לקו"ת ראה כג, ג.

552) בד"ה וידעת היום: לקו"ת ואתחנן ד, ג.

553) שהוא: באגה"ת: שהוא הוא.

554) ואם בעוברי רצונו: ראה מכות בסופה. לקו"ת בהעלותך לג, ד. שלח מז, א.

555) כה"ג שאמרו ונוטל חלק בראש: יומא יד, א (במשנה). ראה מאמרי אדה"א בראשית ע' כד. וש"נ. דברים ח"א ע' קטו. וש"נ.

556) ומ"ה. . ישראל: ענין זה לא הובא כאן בפנים.

558) קנה חכ' קנה בינה: משלי ד, ה. ראה מאמרי אדה"ז תקס"ח ח"א ע' שעו ואילך. וראה גם תו"ח שמות ח"א לג, סע"ג ואילך. וש"נ.

559) ע"פ ראה אנכי נותן: פ' ראה יא, כו. ראה מאמרי אדה"ז תקס"ח ח"א ע' שעב ואילך ובנסמן במ"מ בח"ב לשם. ע' שעז ואילך.

560) אשר תשמעו אל: פ' ראה שם, כז. ראה מאמרי אדה"ז שם ע' שעט.

561) הקב"ה נותן מלא עומסו: ראה סנהדרין ק, א.

557) כנודע. . ברכה: ענין זה לא הובא כאן לעיל בפנים.