ומעתה כו' כל הנהנה מעוה"ז בלא ברכה

טז) ומעתה562 יובן מארז"ל כל הנהנה מעוה"ז בלא ברכה563 כאילו גוזל להקב"ה וכנס"י, שנאמר גוזל אביו ואמו564 ואומר חבר565 הוא לאיש משחית, דהנה בזח"ב566 ס"פ תשא דקצ"ג ע"ב פי' גוזל אביו ואמו על ירבעם שהשני עגלים שעשה הם <כה>

ּ דו"נ דקליפה, ופי' במק"מ דו"נ דק"נ, ורצה למנוע השפע מאביו ואמו שהם זו"נ דקדושה, ולהמשיך השפע בקליפה. וכ"ה עוד באריכות בזהר פקודי דר"נ ע"א מאן איש משחית דא איהו האי567 איש דפגים לסיהרא, ואיקרי איש תהפוכות568 איש לשון569, ע' מזה ברבות פ' בראשית פ"ך570 איש תהפוכות זה הנחש כו' מפריד אלוף שהפריד אלופו של עולם כו', וע' מענין איש תהפוכות בהרמ"ז פ' ויקרא בדף י"ו ע"ב, וז"ש הזהר כאן571 ומנע ברכאן מעלמא אוף הכי מאן דמנע ברכאן מעלמא חבר הוא להאי איש משחית כו' ע"ש, ואפ"ל שכוונת איש תהפוכות הנ"ל וכן ירבעם ע"ד אם תגביהי כנשר572 שנת' בד"ה ויאבק איש עמו573, והיינו איש תהפוכות הנ"ל, דהנה כתי' עם זו יצרתי לי575, שבחי' זו שהם מקבלים מבחי' זה אלי576 היינו שיהי' גילוי אלקות, והוא בחי' ברוך כו', משא"כ מאמר577 למה לי זה578 שאינו רוצה כלל הגילוי, וכן המן אמר וכל זה איננו שוה לי579, וז"ש ויאהב קללה כו' ולא חפץ בברכה תילי' סי'580 ק"ט574, וכן איש תהפוכות זה וירבעם ג"כ אינם חפצים בבחי'581 שאינו חפץ שיהי' גילוי אלקות בבחי' זה, שא"כ יהי' צ"ל בבחי' ביטול והוא חפץ בקללה לילך בשרירות לבו, וכמ"ש בת"א ס"פ נח בד"ה הן עם אחד בענין המגדל כו' ובמד"ר פ' תולדות ס"פ


562) ומעתה: ברשימת המאמרים שמופיע בריש הבוך 1089 נרשם כאן מאמר (ח' מההמשך והוא) ד"ה: כל הנהנה מעוה"ז בלא ברכה — ש"פ קדושים (הכולל פרקים ט"ז — י"ז). היינו שבעת אמירת הדרוש היתה פתיחא זו, ולע"ע אין ידוע אם גם פתיחה זו נרשמה בפ"ע ע"י כ"ק אדמו"ר מהר"ש. וראה לקמן בחלק ההנחות הנחה מדרוש זה מכ"ק אדמו"ר מהורש"ב.

המאמר נזכר בסה"מ תרנ"א ס"ע צג.

למאמר זה פט"ז — ראה ביאוה"ז כרך א — להצ"צ — ע' תקעב והקיצור שם ע' תקעט בשינויים. (נדפס גם באוה"ת עקב ע' תקמח והקיצור שם ע' תקנד). פי"ז — ראה ביאוה"ז שם ע' תקעג ואילך בשינויים והקיצור שם ע' תקעט ואילך (אוה"ת שם תקמט ואילך והקיצור כנ"ל).

563) כל הנהנה מעוה"ז בלא ברכה: ברכות לה, ב. הובא לעיל רפ"ב.

564) גוזל אביו ואמו: משלי כח, כד.

565) ואומר חבר: ב: ואומר כו' חבר.

566) בזח"ב: מכאן לשון הצ"צ בביאוה"ז שם בשינויים.

567) האי: בזהר: ההוא.

568) איש תהפוכות: משלי טז, כח.

569) איש לשון: תהלים קמ, יב.

570) פ"ך: ס"ב.

571) וז"ש הזהר כאן: פ' פקודי.

572) אם תגביהי כנשר: עובדי' א, ד [ושם: תגביה — אבל כהלשון בפנים הובא גם בהקיצור כאן. בביאוה"ז־ ובהקיצור כאן. מאמרי אדה"א בראשית ע' תסט. וש"נ. תו"ח שמות ח"א ל, ג. וש"נ].

573) בד"ה ויאבק איש עמו: תו"א וישלח כו, ב.

575) עם זו יצרתי לי: ישעי' מג, כא. ראה אוה"ת ישעי' כרך ב ע' תתד.

576) זה אלי: בשלח טו, ב.

577) מאמר: בביאוה"ז כאן: עשו אמר.

578) למה לי זה: תולדות כה, לב. [ושם: ולמה זה לי — אבל כהלשון בפנים הובא גם לקמן פי"ט בד"ה אמנם. ביאוה"ז כאן. אוה"ת ישעי' שם].

579) וכל זה איננו שוה לי: אסתר ה, יג.

580) ויאהב קללה. . תילי' סי' ק"ט: פסוק יז.

574) דהנה. . סי' ק"ט: לשון הביאוה"ז כאן ס"ע תקעא ואילך בשינוי קל.

581) בבחי': ב: בבחי' זה.