מקום שאמרו להאריך כו' ועפ"ז יובן

קל

יח) ועפ"ז644 יובן מה שיש ברכות שחותמי' בברוך שלכאורה מה"ע החתימה עוד בברוך הלא לצורך ההמשכה די במה שפותחת בברוך ולמה עוד


644) ועפ"ז: ברשימת המאמרים שמופיע בריש הבוך 1089 נרשם כאן מאמר (ט' מההמשך והוא) ד"ה: מקום שאמרו להאריך — ש"פ אמור (הכולל פרקים י"ח — י"ט). היינו שבעת אמירת הדרוש היתה פתיחא זו, וראה לקמן בחלק ההנחות הנחה מדרוש זה מכ"ק אדמו"ר מהורש"ב.

למאמר זה פי"ח — ראה תו"א בראשית ו, ב. אוה"ת בראשית כרך ג' ע' 1118 ואילך בשינויים והוספות. הקיצור שם ע' 1120 בשינויים. פי"ט — ראה אוה"ת שם ע' תקס ואילך. תו"א קיט, ג ואילך. הקיצור ראה שם ע' 1120 ואילך.