מקום שאמרו להאריך כו' ועפ"ז יובן

קל

יח) ועפ"ז644 יובן מה שיש ברכות שחותמי' בברוך שלכאורה מה"ע החתימה עוד בברוך הלא לצורך ההמשכה די במה שפותחת בברוך ולמה עוד

קלא

לחתום בברוך לאיזה צורך הוא, אך ע"פ משנת"ל*645 ענין הגזילה אשר גזלו עבדי אבימלך, ולכן צ"ל חותם, שכמו עד"מ חתימת המכתב הוא בכדי שלא ישלטו בו ידי זרים לקרותו כו' כן ענין החתימה הוא שלא יגזלו עבדי אבימלך את בחי' נביעת באר המים בחי' מקור מים חיים את הוי' ששם אם צדקת כו' עכ"ז לא יוכלו לשלוט ולקבל מאחר שכבר נמשך ע"י בחי' יסו"א שזהו בחי' ברוך ראשית הברכה שפותחת בברוך, וגם חותמת בברוך בכדי שלא יקבלו יניקה מבחי' הצמצום ג"כ כמשי"ת לקמן בס"ד.

ולהבין זה הנה ארז"ל בירושלמי פ"ק דברכות645 אמתניתין מקום שאמרו להאריך אינו רשאי לקצר כו' לחתום אינו רשאי שלא לחתום כו' א"ר יודן מטבע קצר פותח בהם בברוך, ואינו חותם בהם בברוך, מטבע ארוך פותח בהם בברוך וחותם בהם646 בברוך, ולהבין זה, וגם צ"ל מהו לשון חותם דהל"ל ומסיים. והענין יובן ע"פ משנת"ל647 בשם הזהר בפי' הפסוק ברוך ה' אלקי ישראל מן העולם ועד העולם שיש ב' בחי' עולם עלמא עילאה ועלמא תתאה, והיינו בחי' עלמא דאתכסיא ועלמא דאתגליא, ונודע כי מ"ש ומשם יפרד והי' לארבעה ראשים קאי על בחי' עלמא דאתגלי' כו' ארבעה נהרות כנגד ד' מחנות שכינה שהיא מתלבשת בבי"ע, שז"ע לשון שכינה מל' ושכנתי648 בתוכם649, והיינו מה שמתלבשת בבי"ע שהם עולמות נבראים נפרדים כו' ובהשתלשלות וירידות המדריגות מדריגה אחר מדריגה בהתלבשותה בש"ש650 כו' נעשה עלמא דפרודא, ושם יש אחיזה ויניקה לקליפות וסט"א לינק מהקדושה כביכול, אך אין יניקתם אלא מותרי השפע והפסולת כו' ולא מעיקר הקדושה ח"ו, ע' בזח"א ויחי דרמ"ז651 ע"פ בנות צעדה עלי שור652 שבחי' מל' צועדת להשפיע בבי"ע <כט>

ּ ע"י בנות שהם י"ב מלאכים הנק' י"ב בקר, והם ג"כ ד' מחנות שכינה, והיינו שכדי שיומשך מבחי' מל' הוא הדבור653 עליון בחי' ריבוי התחלקות רבבות מדריגות כמו מחנה מיכאל קפ"ה אלף654 כו' וכמ"ש אלף אלפים ישמשוני655 כו', היש מספר לגדודיו, צריך שיבא אור השפע מבחי' מל' תחילה

קלב

בבחי' הכלליות בלבד שהם ד' משריין656 ד' מחנות שכינה הנק' ד' נהרות, והם המרכבה דפני ארי' פני שור כו', ומהם מסתעפים אח"כ פרטי המשכות עד אין שיעור, והיינו כמו מספירת חסד שבמל' שמשם שרש פני ארי' שהוא בחי' א' הנה אח"כ מתחלק ליו"ד, ויו"ד ליו"ד כו', וכן עד"ז עד אין מספר כו', וכן עד"מ הדבור שבאדם הנה ראשית התחלקותו הוא בה' מוצאות הפה שזהו ראשית המשכתו, ואח"כ מתחלק עוד לצירופי אותיות רבים, וכמ"ש מכ"ז בבה"ז ר"פ במדבר ע"פ איש על דגלו כו' ובלק"ת בד"ה וספרתם לכם דגבי חה"ש בענין שעורה שעור ה'657 וגם ע"ד כמו שמביאים מים מהנהר תחילה בחביות גדולה, ואח"כ ממנה שופכים לכלים קטנים כו', ועמ"ש בד"ה חרבות צורים658 בענין הוי' הוא האלקים כמו שממשיכים מים בצינורות, וכך להיות ההמשכה מבחי' מל' ריבוי הנבראים בבי"ע מתחילה נעשה ומשם יפרד והי' לד' ראשים ד' מחנות שכינה כנ"ל, וע' מזה בבה"ז פ' בשלח דמ"ח659 במאמר ת"ח כל משריין דלעילא כו', וכה"ג נת' פי' מה רבו מעשיך ה'660 שהריבוי התחלקות המדריגות נמשך ע"י כי כולם בחכ' עשית, ומהחכ' נתהוה הדבור, ושם נעשה התחלקות צירופים רבים, וראשית הדיבור661 הוא לחמשה מוצאות שמהם שרש ד' מחנות שכינה, ומוצא החמישי גיכ"ק מהחיך ממשיך בהם התכללות והביטול שיהי' היש בטל ולא יהי' נפרד לגמרי כו', ועמ"ש מענין התחלקות המדריגות בביאור ע"פ ויקהל משה662 כו'.

קיצור. ענין מטבע קצר ומטבע ארוך, נודע שיש ב' בחי' עלמא דאתכסי' ועלמא דאתגליא, ובעלמא דאתגלי' נא' ומשם יפרד, ד' נהרות נגד ד' מחנות שכינה, ובהשתלשלות יש אחיזה לסט"א, אך ורק מותרי השפע, וענין ההתחלקות לד' נהרות כדי שיבא ריבוי התחלקות מדריגות, וכמו מהדבור מתחלק תחילה לה' מוצאות, וכמו שמביאים מהנהר בכלים גדולים, ואח"כ מתחלקים לכמה כלים קטנים כו'.

יט) וז"ע מאי דכתיב ומשם663 יפרד והי' לד' ראשים, הם ד' נהרות כי נהר הוא לשון המשכה664 ומרוצה, מל' ונהרו אליו כל הגוים (ישעי' ב' ב'), כדפי' בקורק' בשרש נהר, ובמאו"א אות ד' סכ"ה פי' ד' נהרות הם או"א זו"נ, ולכאו' צ"ל שכוונתו על או"א זו"נ דבריאה שהם ג"כ ד' מחנות שכינה של מל' דאצי', וכ"כ שם

קלג

סמ"ה ד' <ל>

ּ חיות אריה אבא שור אימא כו', והיינו מאחר דכתיב ומשם יפרד בהכרח לומר שהכוונה הוא על או"א וזו"נ דבריאה כו', או י"ל שכוונתו על או"א זו"נ דאצי', וכ"מ בי"נ שם665 מהת"ז תיקון נ"ד דצ"א ע"א666 שהם ד' אותיות הוי', והענין הוא דהנה לגבי אוא"ס שלמעלה מאצי', הנה גם ע"ס דאצי' נק' ומשם יפרד, כי גם באצי' הנה המדות נק' ענפין מתפרדין בזח"א פ' חיי דקך"ג א', שהרי הם כמו אש ומים, ולכן צ"ל עושה שלום במרומיו667, כו', וכן אפי' או"א שהם תרדל"מ ה"ה עכ"פ דו"נ שהם ב' בחי', וגם נק' אין ויש668, וחכ' מקור החסדים669 ובינה מקור הגבורה670, ולכן צ"ל עושה שלום במרומיו היינו בפמלי' של מעלה671 שהם חו"ב כמ"ש בד"ה החלצו672, וזהו דכתי' הא לכם זרע674 כו' והי' בתבואות ונתתם החמישי' לפרעה675 וארבע הידות כו', וצ"ל מהו הא לכם זרע, וגם יש ה' במילוי יוד676 ובמילוי ה'677 ובמילוי א'678, וכאן אמר במילוי אלף*679 דוקא, אך הענין הוא שזה הי' בז' שני הרעב, רק בשביל יעקב בא להם הברכה על שנה הג'679 שנצטרכו לזרע, וזהו שא' הא לכם היינו בחי' ה' שרומז על המל'680 כמו שהיא באלף הוא בחי' הכתר מקור הברכה כנ"ל681, אשר משם יומשך הזרע שתזרע ותוציא צמחה ברכת יעקב כו', והי' בתבואות ונתתם החמישי' לפרעה, וארבע הידות יהי' לכם, שד' הידות זהו כלל,

קלד

ופרט אח"כ לזרע השדה ולאכלכם ולאשר בבתיכם כו', שזהו ריבוי פרטים, והיינו כמו שפי' בכ"ד שהם חו"ב זו"נ682 דאצי', אבל בחי' החמישי' לפרעה היא העושה שלום ביניהם, כי לית שמאלא בהאי עתיקא, כ"א ב"פ ימין כו' כמ"ש במ"א, והיינו ע"ד גיכ"ק במוצאות, וכ"ז הוא שכדי673 שיהי' נמשך ההשפעה בבי"ע צ"ל התחלקות ד' בחי' אלו ד' נהרות גם באצי' כו', ולפ"ז פי' יפרד ע"ד כמו פשט רמז דרוש, והיו"ד י"ל שהוא סוד בחי' נקודא חדא, וע"ד ד' מינים שבלולב, שהם ד' מינים ועכ"ז הם אחדות683 כמ"ש ביאור ענינם במ"א כו' שמלבד אחדותם אוגדים אותם יחד ג"כ, ומה שאין אוגדין האתרוג כ"א מחברים זהו מרמז עוד על משפיע ומקבל כו', כמ"ש ביאור ד"ז במ"א כו'.

ויובן זה עוד עפמ"ש בלק"ת684 בביאור ע"פ את שבתותי תשמורו בענין שאדם דאצי' נק' אדם דעשיי'685 לפי שהכלים דאצי' הם שרש להתהוות בי"ע ולכן שייך ע"ז ומשם יפרד, והיינו לגבי ע"ס דעקודים שהם עקודים בכלי אחד686 (כמ"ש מזה במ"א שמלבד שהם עקודים כו' גם הכלי שלהם הוא אחד687 כו'), ואין שייך שם התחלקות כלל, וכמ"ש מזה בת"א פ' נח688 בד"ה הן עם אחד, ועמ"ש בביאור ע"פ מים רבים בפ' תולדות689 ובד"ה וקבל היהודים690, וקבל לשון יחיד*691, ובמ"ת ויחן כאיש אחד691 כו' ועמ"ש בד"ה וכל העם רואים את הקולות ך"ט692.

אמנם הנה כתי' אזלע"ז עשה האלקים693 וכמו שיש ד' נהרות דקדושה כן בלעו"ז יש <לא>

ּ ג"כ ד' נהרות, (וי"ל פי' לעו"ז היינו היפך בחי' זה גילוי כנ"ל694 כ"א למה לי זה, וכ"ז איננו שוה לי כו' לכן אמר לעו"ז כו'), וכמארז"ל במד"ר בראשית פט"ז695 שפי' ד"נ על מצרים בבל כו' ע"ש. ויובן בהקדם איסור בשר בחלב, שלכאו' למה גדלה איסורן כ"כ הלא כל אחד בפ"ע הוא היתר697, ותערובתן אסורה

קלה

כ"כ עד שלמדו רז"ל ממ"ש ג"פ לא תבשל גדי698 כו' שגם הבישול אסור משא"כ בכל האיסורים (לבד מפרטי דברים שבשא"א699 כו') וגם למה אמר לשון גדי בחלב אמו, ובאמת זהו בכל מיני בשר700, רק שבשר עוף הוא דרבנן701, ובזהר החמיר מאד בבשר עוף702 כו', הנה ארז"ל טוב זה יצ"ט, מאד זה יצה"ר703 ולכאו' אינו מובן איך אמרו על יצה"ר שהוא טוב מאד, שלכאו' הוא נגד השכל לגמרי, אך הענין הוא דהנה ארז"ל מ"ט עיזי מסגי ברישא704 והדר אימרי כברייתו של עולם ברישא חשוכא והדר נהורא. והענין הוא כנ"ל שזלעו"ז עשה כו'696, והיינו שבהשתלשלות וירידות המדריגות נמשך ג"כ השפעה לחיצונים, וכמו בגידול האילן יש בו ג"כ עלין וקליפות להפרי, ואם705 היות שהעיקר הוא הפרי עכ"ז יש ג"כ עלין כו', ואדרבה לא סגי בלא"ה שבלתי העלין מתקלקל הפרי מהרוח וקור וחום וכ"ש הקליפה שהיא שומר לפרי706, ועד"ז הי' הבריאה מתחילה שיהי' הקליפה שומר לפרי707, רק שע"י חטא עה"ד טו"ר נעשה מנגד להפרי, שיש קליפות שהם מנגדי' גמורים כו'. ויובן זה ע"פ מארז"ל ת"ח צ"ל בו שמיני שבשמינית708 מגס הרוח, שנא' כולו סג יחדיו709 כו' ס"ג היינו ג"ס710 גה"ר, ושמיני שבשמיני' הוא חלק פ"ד711, וא"כ אינו גס גמור ועכ"ז מאחר שהוא גה"ר הגם כי הוא רק חלק פ"ד מג"ס בהכרח שיש בו גה"ס712, ולכאו' לאיזה צורך יצטרך הת"ח לגה"ר, אך ע"ז אמר ומעטרא לי' כסאסאה לשיבולתא713 פי' כשם שהמוץ הוא השומר להחטה מריבוי הקור והחום והרוחות החזקי' הנושבים ושא"ד שהי' יכולים לגרום קלקול בהחיטה, והמוץ שומרה מכל נזק כו', כן ענין גה"ר שבת"ח, הוא בשביל ראשית עבודתו לעבוד את ה' שזהו ע"י התבוננות כו' וכשמתבונן ובא לידי אהוי"ר הרי גם אז יש מי שאוהב714 וכ"ש כשאינו

קלו

יכול לפעול בנפשו ההתפעלות באהוי"ר הרי חסר לו, וממילא כשפועל בעצמו אהוי"ר הרי חושב שממלא מה שחסר ח"ו א"כ ה"ה בבחי' היש, רק שעכ"ז בל"ז א"א, ואח"כ כשבא לידי דביקו' גמור א"צ לכ"ז כלל שהרי מי שדבוק ע"ד בחד קטירא כו' בי' אחידא715 א"צ לכ"ז כלל, וכמ"ש כ"ז באריכות בהוספות לת"א בד"ה ויקח המן את הלבוש ע"ש שז"ע ומעטרא לי' כו'. וזהו ע"ד שהקליפה שומר לפרי, ואמנם ענין מה שהקליפה מנגד זהו ע"ד מ"ש כשושנה בין החוחים716 כו', שמבואר בזהר717 בענין מה שעיקר גידול השושנה הוא בין החוחי' דוקא, שהם עוקצים אותה ומכאיבים לה שזה מנגד ממש כו', ועכ"ז הנה ע"י עקיצתם שעוקצים אותה ע"י718 סלקא ריחא כו', שמזה הוא שבחא כו', והיינו שלכן שם דוקא הוא גידולה בכדי שתהי' סלקא ריחא, ובזה יובן ענין ירידת הנשמה בגוף שע"י הגוף דוקא אם היותו מכאיב כו', עכ"ז יתרון אור מתוך החשך719 דוקא, <לב>

ּ וזהו שארז"ל מאד זה יצה"ר והיינו יצה"ר לאחר הבירור שאז הוא טוב מאד, והענין הוא דכתיב ואהבת את כו' בכל מאדך, ולכאורה איך תבוא הנפש לבחי' מאד שהיא בלי גבול721 אלא שזהו ע"י ירידתה בגוף ונה"ב וע"י בירור נה"ב שהוא היצה"ר שגדול ורב כוחה להיותה מעולם התהו722 שקדם לתיקון723 שעי"ז תבוא הנפה"א לבחי' מאד בלי גבול, וזהו דכתי' מאדך מאד שלך724 כי באמת אינו בל"ג ממש, רק שלגבי הגבלת הנפש ה"ז נחשב לבחי' בל"ג כו'.

וזהו בפרט בכאו"א, ועד"ז יובן בכלליות נש"י שהם קומה שלימה725 שז"ע מה שארז"ל שיש ד' נהרות בבחי' לעו"ז, וכנ"ל, ולהיות כן ירדה שכינה ג"כ להתלבש כו' כמארז"ל גלו לבבל שכינה עמהם726 כמ"ש ושמתי כסאי בעילם727, שע"ז

קלז

נק' שכינה מל' ושכנתי בתוכם, אשר גם שוכן אתם בתוך טומאותם728 כבי', וכמארז"ל שגזרו טומאה על אוירא וגושא729 כו', וזהו דכתיב אל גינת אגוז ירדתי730, שכמו האגוז יש לו ד' קליפין731, והמוח שבו נחלק לד' מוחין732, עד"ז יובן הנמשל למעלה שד' מוחין דאגוז רומזים על ד' אותיות דש' הוי'733, וד"ק דאגוז רומזים על ק"נ וגקה"ט734 לגמרי, ושכינה עמהם השוכנת אתם כו', ולכן יחזקאל כשראה את המרכבה ראה ג"כ דרך ד' בחי' אלו735, וכמ"ש רוח סערה וענן גדול736 ואש מתלקחת ונוגה לו סביב, ומתוכה כעין החשמל, שמתוכה ראה הקדושה כו', וע' זח"ב יתרו דסט"ב שזהו ג"כ מ"ש וירא כו' מתוך הסנה737 דוקא, ורזא דא מי יתן טהור מטמא כו', וע' בפרדס בערך אגוז, ובשער התמורות היינו שער ך"ה פ"ז האריך, וע"ש פ"ג בענין תכלית בריאת הקליפות, ומבואר יותר בלק"ת פ' מסעי בד"ה אלה מסעי השלישי פ"ב, וזהו דכתיב על נהרות בבל738 שם ישבנו גם בכינו כו' שזהו בזמן שנהר יחרב ויבש, ואז על נהרות בבל שהוא לעו"ז דנהר דקדושה, ישבנו גם בכינו כו', ואמנם יתרון אור על ידי החשך דבכיה זו שעל נהרות בבל עי"ז לע"ל בבכי יבואו739 ובתחנונים אובילם כו', וע' במ"א בד"ה קול ברמה נשמע740 ובד"ה והפכתי אבלם לששון741 כו', וזהו ג"כ

קלח

ענין אזהרת בשר בחלב, גדי בחלב אמו ע' בזהר פ' משפטים דקך"ה ע"א, והענין דהנה ענין גדי יובן ע"פ מארז"ל מ"ט עיזי מסגי ברישא כברייתו ש"ע ברישא חשוכא, אך הנה זהו כפי שנבה"ע שהי' שומר לפרי, אמנם ע"י חטא עה"ד נעשה מנגד ולכן לא תבשל גדי בחלב בכדי שלא יקבלו מפנימיות השפע הנק' חלב אמו כמ"ש בזהר הנ"ל, וכ"ע742 איסור בשר בחלב נת' במ"א בד"ה איתא במדת"ל כשבקשו מיכאל וחביריו743, וזהו שהחמירו בתו' גם על הבישול בכדי להרחיק מחשש הנ"ל שבזה תלוי כל העלי' כו'.

קיצור. במאו"א פי' ד' נהרות גם באצי' וצ"ל מה שמשם יפרד זהו נגד עקודי' שעקוד בכלי אחד, במד"ר ד"נ בלעו"ז מצרי', שיונקי' מד' מחנות שכינה, ועמ"ש בענין ומעטרא לי' כסאסאה לשיבולתא בת"א בהוספה בד"ה ויקח המן, שומר לפרי, ויש כשושנה בין החוחים, ענין אגוז המוח וקליפותיו, רוח סערה כו' ומתוכה, נהרות בבל, לא תבשל גדי בחלב אמו עיקר השפע כו'.


644) ועפ"ז: ברשימת המאמרים שמופיע בריש הבוך 1089 נרשם כאן מאמר (ט' מההמשך והוא) ד"ה: מקום שאמרו להאריך — ש"פ אמור (הכולל פרקים י"ח — י"ט). היינו שבעת אמירת הדרוש היתה פתיחא זו, וראה לקמן בחלק ההנחות הנחה מדרוש זה מכ"ק אדמו"ר מהורש"ב.

למאמר זה פי"ח — ראה תו"א בראשית ו, ב. אוה"ת בראשית כרך ג' ע' 1118 ואילך בשינויים והוספות. הקיצור שם ע' 1120 בשינויים. פי"ט — ראה אוה"ת שם ע' תקס ואילך. תו"א קיט, ג ואילך. הקיצור ראה שם ע' 1120 ואילך.

*645) משנת"ל: פי"ז.

645) בירושלמי פ"ק דברכות: הל' ה'.

646) בהם: בירושלמי ובלקו"ת לג"פ ואוה"ת כאן: ליתא.

647) משנת"ל: פ"ב.

648) שכינה מל' ושכנתי בתוכם: תניא פנ"ב.

649) ושכנתי בתוכם: תרומה כה, ח.

650) בש"ש: בשבעים שרים ואוצ"ל: בע"ש [ בע' שרים — וכן הוא בתו"א כאן]. בלקו"ת לג"פ ואוה"ת כאן: בהשרים.

651) דרמ"ז: בלקו"ת לג"פ ואוה"ת כאן ע' תקס: דרמ"ז ע"א.

652) בנות צעדה עלי שור: ויחי מט, כב.

653) מל' הוא הדבור: ראה זהר לך פו, ב. ע"ח שער מוחין דצלם שכ"ג, ספ"ה. מאמרי אדה"א דברים ח"ב ע' שפב. וש"נ.

654) מחנה מיכאל קפ"ה אלף: בלקו"ת לג"פ ואוה"ת כאן: ק"פ אלף. בסה"מ תרכ"ו ע' רלד:, ,מחנה מיכאל. . בהיכלות דפ' פקודי שישנם בערך מאת אלף ופ' אלף כמ"ש דגל מחנה יהודה כו' ע"ש". ת"ש ע' 40:, ,ק"פ אלף" ובהערה לשם:, ,כנראה הוא ע"פ מ"ש בזוהר (ח"ג קנד, א. . ) וא"כ צ"ל כאן: קפ"ו אלף. . ולא קפיד להעתיק גם מספר המאות שבזוהר שם". ראה גם מאמרי אדה"א ויקרא ח"א ע' רכד. וש"נ. הנחות תקע"ז ע' לד. וש"נ.

655) אלף אלפים ישמשוני [ב: ישמשוני']: דניאל ז, י.

656) ד' משריין: זהר במדבר קיח, רע"ב.

657) ובלק"ת. . ה': במדבר יא, ב.

658) בד"ה חרבות צורים: סידור שער המילה קמב, ד. אוה"ת נ"ך כרך ב ע' תשלח ואילך.

659) בבה"ז פ' בשלח דמ"ח: בביאוה"ז מ, א. זהר בשלח מח, ב.

660) מה רבו מעשיך ה': תהלים קד, כד. ראה גם סהמ"צ להצ"צ ע' מג. ע' קכה. אוה"ת כאן ע' תקס. וירא כרך ד ע' 1476. שלח ע' תפב ואילך. ע' תפז. פ' ראה כרך ה ס"ע ב'מה ואילך.

661) וראשית הדיבור: בלקו"ת לג"פ ואוה"ת כאן: וראשית התחלקות הדבור.

662) ע"פ ויקהל משה: ויקהל לה, א. ראה מאמרי אדה"ז תקס"ז ע' פ. אוה"ת ויקהל ע' ב'צה ואילך.

663) וז"ע. . ומשם: להבא להלן ראה אוה"ת כאן ע' תקס ואילך בשינויים והוספות.

664) נהר. . המשכה: ראה גם ד"ה להבין וכו' האותות והמופתים תקס"ה בתו"ח שמות ח"א לו, ג ובהערה 11.

665) בי"נ שם: לסכ"ה.

666) תיקון נ"ד דצ"א ע"א: ולפנינו ראה תנ"ה פח, א.

667) עושה שלום במרומיו: איוב כה, ב.

668) או"א. . אין ויש: ראה הנסמן בביאוה"ז להצ"צ כרך ב ע' תתרא. מאמרי אדה"א בראשית ע' ב. דרושי חתונה ח"ב ע' תעג. סה"מ תרכ"ט ע' רעח. לקמן (בחלק ההנחות) הנחה ד"ה וידבר וכו' אלה הם מועדי על יד הערה 75.

669) וחכ' מקור החסדים: ראה סידור שער התפילין ט, סע"ד ואילך. מאמרי אדה"א הנחות תקע"ז ע' כח. וש"נ.

670) ובינה מקור הגבורה: ראה זהר ויקרא י, סע"ב. יא, רע"א. מאמרי אדה"א דברים ח"ב ע' שעז. וש"נ.

671) שלום. . בפמלי' של מעלה: סנהדרין צט, ב.

672) בד"ה החלצו: לקו"ת מטות פו, ב. פז, ד.

674) הא לכם זרע: ויגש מז, כג.

675) והי' בתבואות ונתתם החמישי' לפרעה: ויגש שם, כד [ושם: חמישית].

676) ה' במילוי יוד: ראה מגן דוד — להרדב"ז — אות ה [ט, ג ואילך] בשם ספר התיקוני' לרשב"י. פי' הראב"ד לס"י פ"ב, מ"ג. לקו"ת בלק עה, ב. ראה יח, ג. נצבים מה, ד. ברכה צה, א. מאמרי אדה"ז תקס"ה ח"ב ע' תתפ. ע' תתפד. ע' תתקמג הובא לקמן במאמר ד"ה וכל מאמינים על יד הערה 19. ד"ה שיר המעלות ממעמקים על יד הערה 39. מאמרי אדה"ז תקס"ז ע' רעח. תו"ח ח"ש קכא, ד. לקמן (בחלק ההנחות) בהנחה כאן על יד הערה 43. ד"ה וכל מאמינים על יד הערה 35.

677) ה'. . ובמילוי ה': ראה מגן דוד שם. שו"ע אדה"ז הל' תפילין סל"ו, ס"ב אות ה. תו"א ח"ש טו, ג ואילך. מאמרי אדה"א דברים ח"א ע' רמא. וש"נ. תו"ח שם. לקמן בהנחה כאן.

678) ה'. . ובמילוי א': ראה זהר רע"מ פינחס רטז, ב: בה"א. ז"ח סתרי אותיות ה, סע"ב: מאי ה"א. . הא אנא. מגן דוד שם. פי' הראב"ד לס"י פ"ב, מ"ג. תו"ח שם. לקמן (בחלק ההנחות) בהנחה כאן. ובהנחה ד"ה וכל מאמינים על יד הערה 36.

*679) וכאן אמר במילוי אלף: וכן מובאת קושי' זו בההנחה כאן.

679) בשביל יעקב בא להם הברכה על שנה הג': ראה רש"י ויגש מז, יט. רמב"ן שם יח.

680) ה'. . המל': ראה פרדס שער האותיות שכ"ז, פ"ח.

681) כנ"ל: פט"ז.

682) וארבע הידות. . חו"ב זו"נ: ראה גם מאמרי אדה"ז תקס"ח ח"א ע' נט. אוה"ת ויקרא כרך ב ס"ע תשמח.

673) וזהו. . שכדי: באוה"ת כאן: כו' ובחי' החמישית לפרעה עושה שלום ביניהם והיינו ג"כ כדי.

683) ד' מינים. . הם אחדות: ראה סידור שער הלולב רסא, ג. רסב, ב ואילך. רסד, ד ואילך. מאמרי אדה"א דברים ח"ד ס"ע א'שיא ואילך.

684) בלק"ת: בהר מג, רע"ד.

685) שאדם דאצי' נק' אדם דעשיי': ראה גם תו"א נח י, ג. סה"מ תש"ח ע' 113 בהערה. תרל"ב ח"א ע' ד הערה ג' בחי' אדם.

686) עקודים בכלי אחד: ראה ע"ח שער העקודים ש"ו, פ"א. תו"ח וארא ח"א נב, ד. וש"נ. סה"מ תרנ"ב ע' ק ואילך.

687) במ"א. . הכלי. . אחד: ראה גם לעיל המשך כי תשא קיצור לפ"י. וש"נ.

688) בת"א פ' נח: י, ג.

689) בת"א פ'. . תולדות: יט, ד.

690) בת"א. . ובד"ה וקבל היהודים: אסתר ט, כג. צז, סע"ד. ראה גם לעיל המשך כי תשא הערה 369.

*691) יחיד: בלקו"ת לג"פ הוסיף הר"ש סופר עה"ג הגה ארוכה כאן המתחלת ונחזור. נדפסה גם באוה"ת כאן ע' 1120.

691) ויחן כאיש אחד: יתרו יט, ב וברש"י שם. לקו"ש יתרו כרך כא ע' 104.

692) וכל העם רואים. . ך"ט: ע' ריח.

693) אזלע"ז עשה האלקים: קהלת ז, יד.

694) כנ"ל: פט"ז.

695) פט"ז: ס"ד.

697) כל אחד בפ"ע הוא היתר: ראה פסחים מד, ב. נזיר לז, א. מכילתא משפטים כג, יט.

698) ג"פ לא תבשל גדי: משפטים כג, יט. תשא לד, כו. פ' ראה יד, כא. ראה חולין קטו, ב. מכילתא משפטים שם. וראה גם לקו"ש משפטים כרך ו' ע' 143 ואילך.

699) שבשא"א: שבשאר איסורים.

700) גדי. . בכל מיני בשר: ראה חולין קיג, ב.

701) שבשר עוף הוא דרבנן: ראה חולין קיג, א. שו"ע יו"ד ספ"ז, ס"ג. וראה גם לקו"ש תשא כרך ו' ע' 208 ואילך ס"ט.

702) ובזהר. . בבשר עוף: משפטים קכה, א ואילך. ולהעיר מדעת ר' יונתן במכילתא שם.

703) טוב. . מאד זה יצה"ר: יל"ש בראשית א, לא (רמז טז — ירושלים תשל"ג ע' 46. וש"נ). ראה גם לקמן פל"א. פל"ז. תו"א יתרו סט, ד. סה"מ תרכ"ט ע' קכ. וש"נ. ע' רסז.

704) מ"ט עיזי מסגי ברישא: ראה שבת עז, ב.

696) ויובן. . כו': כ"ז ליתא באוה"ת כאן ע' 1120.

705) ואם: ב: ועם. אבל כ"ה בכ"מ — ראה בסמוך בפנים. הנסמן לעיל בהמשך וידבר וגו' ויצוום פ"ג ובהערה 50.

706) לפרי: תוקן ע"פ ב.

707) שיהי' הקליפה שומר לפרי: ראה של"ה בית ישראל יט, ב. אוה"ת נשא ע' ערב [ובמהדורת תשנ"ה ע' רעג]. המשך מים רבים תרל"ו ע' קעח. לקמן (בחלק ההנחות) הנחה ד"ה וכל מאמינים על יד הערה 79.

708) ת"ח צ"ל בו שמיני שבשמינית: ראה סוטה ה, א. מאמרי אדה"א ויקרא ח"ב ע' תעז. וש"נ. תו"ח משפטים ח"ב שג, א. וש"נ. — להבא להלן ראה (בסמוך בפנים שמציין ל) תו"א מג"א קיט, ג ואילך.

709) כולו סג יחדיו: תהלים נג, ד.

710) ס"ג היינו ג"ס: ראה גם מאמרי אדה"א שמות ח"ב ע' תקסו. וש"נ. תו"ח בשלח ח"א קסא, ג. וש"נ.

711) פ"ד: ב: ס"ד.

712) גה"ס: ב: גה"ר.

713) ומעטרא לי' כסאסאה לשיבולתא: סוטה שם.

714) יש מי שאוהב: מובא בכ"מ בדא"ח ומהם תו"א וארא נו, א. יתרו סז, ג. ויקהל קיד, ד. מג"א קכג, א. לקו"ת תזריע כ, ג. שה"ש א, ב. מאמרי אדה"ז כתובים ח"ב ע' א. תקע"א ע' סב. וש"נ. סהמ"צ להצ"צ קלט, א. לקמן ד"ה ואשא אתכם על יד הערה 162. וראה גם תו"א כאן קיט, ד.

715) בחד. . בי' אחידא: ראה זהר אד"ז האזינו רפח, א. רצב, א. לעיל המשך אם כסף תלוה פי"א על יד הערה 205. וש"נ.

716) כשושנה בין החוחים: שה"ש ב, ב.

717) שמבואר בזהר: ראה זהר שמות כ, ב. תשא קפט, ב. מאמרי אדה"א נ"ך ס"ע תיד ואילך. וש"נ.

718) ע"י: אוצ"ל: עי"ז.

719) יתרון אור מתוך החשך: קהלת ב, יג. ראה מאמרי אדה"א ויקרא ח"א ע' קסט. וש"נ. תו"ח יתרו ח"ב רנא, ד. וש"נ. סה"מ תר"ל ע' קמב ואילך וע' קנ ואילך.

720)ואהבת. . בכל מאדך: ואתחנן ו, ה.

721) מאד שהיא בלי גבול: ראה אגה"ק סי"ז. תו"א מקץ לט, ג. תו"ח וארא ח"א סא, ב הערה 69.

722) נה"ב. . מעולם התהו: ראה תו"ח נח ס, ג ובהנסמן במ"מ לשם.

723) מעולם התהו שקדם לתיקון: ראה תו"א בשלח סה, ד. לקו"ת אמור לז, ד. וש"נ.

724) מאדך מאד שלך: ראה גם לקמן (בחלק ההנחות) הנחה ד"ה גדול יהי' ובהערה 31. מאמרי אדה"א קונטרסים ס"ע קיט ואילך. וש"נ. דרושי חתונה ח"א ע' יג. תו"ח וארא ח"א עט, ג. בשלח קמב, ד. סה"מ תרכ"ט ע' קצח בשולי היריעה.

725) נש"י שהם קומה שלימה: ראה מאמרי אדה"א ויקרא ח"ב ע' תרעה. וש"נ. תו"ח שמות ח"א מה, ד. וש"נ.

726) גלו לבבל שכינה עמהם: מכילתא בא יב, מב. ספרי בהעלותך י, לה. מסעי לה, לד. מגילה כט, א. ראה לקו"ש ב' ניסן כרך ז ע' 210 הערה 29.

727) ושמתי כסאי בעילם: ירמי' מט, לח. כתוב שהובא על גלות עילם.

728) שוכן אתם בתוך טומאותם: ע"פ אחרי טז, טז.

729) שגזרו טומאה על אוירא וגושא: שבת טו, א. ב.

730) אל גינת אגוז ירדתי: שה"ש ו, יא.

731) האגוז. . ד' קליפין: ראה השמטות לזהר בראשית רסג, א. רע"מ פינחס רכז, א ואילך. תצא רעט, א. ת"ז תי"ח לו, א. ז"ח יתרו לב, ג. אור החמה לזהר בראשית יט, ב ד"ה עומקא. שמות טו, ב ד"ה בהאי. מק"מ לזהר בראשית יט, סע"ב (הובא בספר חקירה ס"ע 188 ואילך־ אוה"ת אחרי כרך א ע' שח). פרדס פ"ו ופ"ז [ושם מה שלפעמים מונים ג"ק]־ ע"ח־ פע"ח־ אשל אברהם ק, ד־ אוה"ח־ ס' המצות להצ"צ שבהערה 734. ערכי הכנויים — לבעל סדר הדורות — בערכו. אוה"ח תזריע יב, ג. אוה"ת קדושים כרך ד ס"ע א'סו ואילך. אוה"ת משפטים כרך ח ס"ע ג'לח ואילך. סה"מ תרכ"ט ע' קיח. תרל"ב ח"ב ר"ע תרו (ושם: במד"ר כ"א ב' קליפות). תרל"ד ע' שכ.

732) האגוז. . לד' מוחין: פרדס שער עה"כ שכ"ג, פ"א מערכת אגוז. אוה"ח שמות שם ד"ה האי וד"ה אבל. שם פינחס רכז, א. וראה גם פע"ח הנ"ל.

733) שד' מוחין. . דש' הוי': אוה"ח פינחס שם. פרדס מערכת אגוז שם, הובא בספר חקירה ע' 190. אוה"ת משפטים כרך ח ס"ע ג'לח. וראה גם פע"ח הנ"ל.

734) וד"ק. . ק"נ וגקה"ט: ראה ת"ז שם. פרדס שער התמורות שכ"ה, פ"ז [הובא בספר המצות להצ"צ ביאור אחרי קצא, ב]. עסיס רמונים שם פ"ו. ע"ח שער ק"נ שמ"ט, פ"ב. אשל אברהם לזהר בראשית יו, א (בדפי הספר קא, א), מובא באוה"ת ויצא כרך א ע' ריג [ושם נדפס: בזח"א. וצ"ל: בז"ח, כבאוה"ת] בראשית כרך ג ע' תצ־ קדושים שם ע' א'סז. אור החיים תזריע יב, ג ד"ה ימול. סה"מ תרל"ג ח"א ס"ע רצו ואילך (ושם: ג"ק). תרל"ב ותרל"ד שם. וראה גם פע"ח שער הפורים שי"ט, פ"ו דרוש למהרח"ו ז"ל.

735) יחזקאל. . דרך ד' בחי' אלו: ראה ת"ז שם.

736) רוח סערה וענן גדול: יחזקאל א, ד [ושם: סערה. . ענן — ראה תניא ספ"ו. אג"ק מכ"ק אד"ש ח"א ע' עא. סה"מ תרל"ג ח"א ע' רצז. וראה גם או"ת בהעלותך מה, ד [נעתק באוה"ת (יהל אור) תהלים ע' שנט]. אבל ראה שם עקב נב, א].

737) וירא. . הסנה: שמות ג, ב.

738) על נהרות בבל: תהלים קלז, א.

739) בבכי יבואו: ירמי' לא, ח.

740) בד"ה קול ברמה נשמע: נדפס בסה"מ תרכ"ז ע' שפא ואילך.

741) ובד"ה והפכתי אבלם לששון: ראה מאמרי אדה"ז על נביאים ע' ריד ואילך.

742) וכ"ע: וכל ענין.

743) בד"ה איתא במדת"ל כשבקשו מיכאל וחביריו: נדפס בסה"מ תרל"ד ע' כט ואילך.