היושבת בגנים כו' וענין התהות מותרי

<לג>

ּך) וענין744 התהוות מותרי השפע ופסולת בעלמא דאתגלי' שלכאו' צ"ל מאין תמצא הפסולת בעלמא דאתגלי' יותר מבעלמא דאתכסיא, הלא נת"ל745 שכל מה שיש בעלמא דאתגלי' יש לו שרש ומקור למעלה בעלמא דאתכסי' וכמובן גם מפי' האלשיך746 כו' וא"כ מאין ימצא הפסולת בעלמא דאתגלי', ועוד יותר יקשה עפמ"ש וידעת כו' כי הוי' הוא האלקי' שש' הוי' דסוכ"ע בחי' עלמא דאתכסיא הוא עצמו בחי' האלקי' דממכ"ע בחי' עלמא דאתגלי', וא"כ כשם שבעלמא דאתכסי' אינו שייך בחי' ומשם יפרד כן בעלמא דאתגליא ג"כ מהראוי שלא יהי' שייך בחי' ומשם יפרד, שהרי באמת עלמא דאתגלי' מצד עצמה אינה דבר נפרד כלל, וכנ"ל בפי' כי הוי' הוא האלקי', וכמ"ש בזהר כולא חד747, ועמ"ש מזה בלק"ת פ' בלק בד"ה ביאור ע"פ מי מנה כו' ושם ספ"א, אך הענין הוא דצ"ל פי' עלמא דאתכסי' ועלמא דאתגליא, הנה לכאו' עלמא דאתכסי' הוא ב' תיבות כפולות עולם


744) וענין: ברשימת המאמרים שמופיע בריש הבוך 1089 נרשם כאן מאמר (יו"ד מההמשך והוא) ד"ה: היושבת בגנים (הכולל פרקים כ' — כ"ב). היינו שבעת אמירת הדרוש היתה פתיחא זו, ולע"ע אין ידוע אם גם פתיחה זו נרשמה בפ"ע ע"י כ"ק אדמו"ר מהר"ש.

למאמר זה פ"ך — ראה תו"א בראשית ו, ב. אוה"ת בראשית כרך ג' ע' תקסא בשינויים והוספות. הקיצור ראה שם ע' 1122 בשינויים. פכ"א — ראה אוה"ת שם ואילך בשינויים והוספות. סידור שחרית ע, א (כפי שנעתק ב) סה"מ תרל"ה ח"ב ע' תנד. תרמ"ד ע' קצו. תרנ"א ע' נז ואילך. והקיצור שם ע' 1122 בשינויים והוספות. פכ"ב — ראה סידור שם ואילך (כפי שנעתק ב) סה"מ תרל"ה ח"ב ע' תנד ואילך. תרמ"ד ע' קצז ואילך. תרנ"א ע' נח ואילך.

מאמר זה הובא לקמן במאמר ד"ה ואשא אתכם על יד הערה 50.

745) נת"ל: ראה גם המשך וידבר וגו' ויצוום פ"ח ואילך.

746) מפי' האלשיך: לעיל רפ"ה.

747) כי הוי' הוא האלקי'. . כולא חד: ראה זהר בהקדמה יב, א. תרומה קסא, ב. מאמרי אדה"א דברים ח"א ע' קעה ובהנסמן בריש המאמר שם. תו"ח וארא ח"א ס, א. וש"נ.