כי ממך הכל כו' ואמנם עדיין צ"ל צפי משנת"ל

קסה

ךט) ואמנם1125 עדיין צ"ל1126 לפי משנת"ל ענין רקיע, ובחי' מתיבתא דרקיע כו' איך יתפרשו דברי הפרד"ס1127 ובבחי' רקיע מתהוה הפסולת, שלכאו' מוזר לומר בבחי' רקיע זו ענין הפסולת כו', אך הענין יובן עפמשנת"ל בענין אור וגשם שכל אורה האמור באלי' בירידת גשמי' כו' שנת' שכאשר ירד האור מלמעלמ"ט בא מעט מעט בהתעבות והגשמה עד שמתהוה ממנו הגשם גשמי שאינו בערך בחי' אור כלל, ועד"ז נבין שכאשר ירד הגשם1128 כו' והרוה את הארץ והולידה והצמיחה כל ענינים הגשמי' העריבים לחיך אשר ע"י שחיך אוכל יטעם1129 יתענג אדם האוכלו כו' וכנודע שמים מצמיחים כל מיני תענוג1130, וכנ"ל בענין מ"ע ומ"ת1131 כו', והנה בענין הענג אשר יענג האדם אם יאכל לש"ש1132 היינו בכדי שיוכל ללמוד ולהתפלל אזי גם הענג הגשמי נכלל באלקות וזהו תכלית בירורו כו', אך הנה אם יאכל למלאות תאותו ויצרו הרע המסיתו ומדיחו מדרך הטוב והישר שתמורת מה שירדה נשמתו לברר בירורים כו' כמ"ש במ"א בענין הירידה צורך עלי'1133 וכנ"ל1134, הנה עוד תוסיף סרה לצייר ציור רע בכח המתאוה אשר במאכל שטועם ע"י החיך כנ"ל1135, ואשר עי"ז לא די שאינו מברר הניצוץ אשר בו אלא שמעמיקו עוד בעומק יותר ע"י אכילתו, וי"ל שזהו ג"כ כוונת הכתוב ובטן רשעים תחסר1136 שעושה עוד


1125) ואמנם: ברשימת המאמרים שמופיע בריש הבוך 1089 נרשם כאן מאמר (י"ג מההמשך והוא) ד"ה: כי ממך הכל (הכולל פרקים כ"ט — ל'). היינו שבעת אמירת הדרוש היתה פתיחא זו. ולע"ע אין ידוע אם גם פתיחה זו נרשמה בפ"ע ע"י כ"ק אדמו"ר מהר"ש.

לפ"ל — ראה אוה"ת בראשית כאן כרך ג ע' תקסב. והקיצור שם ע' תקסג.

1126) ואמנם עדיין צ"ל: מאמר זה נכתב בגוכתי"ק כ"ק אדמו"ר מהר"ש פרט לחלק קטן שנכתב ע"י הר"ש סופר כמצויין להלן במקומו.

1127) דברי הפרד"ס: לעיל פכ"א ד"ה עוד משל בסופו.

1128) שכאשר ירד הגשם: ישעי' נה, י.

1129) שחיך אוכל יטעם: איוב יב, יא.

1130) שמים מצמיחים כל מיני תענוג: ראה תניא פ"א. המשך וככה תרל"ז ע' עה.

1131) וכנ"ל בענין מ"ע ומ"ת: ראה גם פכ"ד. וככה שם ע' עז.

1132) אם יאכל לש"ש: ראה גם תניא פ"ז. לקו"ת במדבר ז, א ואילך. מאמרי אדה"ז תקס"ז ע' רצו. מאמרי אדה"א קונטרסים ע' תצב.

1133) הירידה צורך עלי': ראה גם סה"מ תרכ"ו ע' צה ואילך. תר"ל ע' קמא. הנסמן באוה"ת עקב ע' תפא.

1134) וכנ"ל: פי"ט.

1135) כנ"ל: בפרק שלפנ"ז.

1136) ובטן רשעים תחסר: משלי יג, כה.