בשחר מברך שתים כו' ועוד אפ"ל

קעא

לא) ועוד1208 אפ"ל לבאר הדבר קצת יותר דבאמת מעיקרא לק"מ כ"כ דהנה ידוע שהא"ס ב"ה מרומם מהע"ס עד שהחכ' והעשייה גשמיות שוין לפניו ית', וכמובן מלשון א"ס כמשנ"ת1209 מזה בכ"ד, והדבר שיש מספר ה"ה ג"כ מוגבל בבחי' תחילה וסוף, (רק מצד כח הא"ס שבהם הנה החסד עד"מ הוא א"ס


1208) ועוד: ברשימת המאמרים שמופיע בריש הבוך 1089 נרשם כאן מאמר (י"ד מההמשך והוא) ד"ה: בשחר מברך שתים (הכולל פרקים ל"א — ל"ב). היינו שבעת אמירת הדרוש היתה פתיחא זו, ולע"ע אין ידוע אם גם פתיחה זו נרשמה בפ"ע ע"י כ"ק אדמו"ר מהר"ש.

מאמר זה פל"א — לשון אוה"ת בראשית כאן כרך ג ע' 1124 ואילך בשינוים והוספות. והקיצור שם ס"ע תקסג ואילך בהוספות. לפל"ב — ראה תו"א בראשית כאן ו, סע"ב ואילך. אוה"ת בראשית כאן ע' 1126 ואילך בשינויים והוספות. והקיצור באוה"ת שם ע' תקסד.

1209) כמשנ"ת: תוקן ע"פ ב.