בשחר מברך שתים כו' ועוד אפ"ל

קעא

לא) ועוד1208 אפ"ל לבאר הדבר קצת יותר דבאמת מעיקרא לק"מ כ"כ דהנה ידוע שהא"ס ב"ה מרומם מהע"ס עד שהחכ' והעשייה גשמיות שוין לפניו ית', וכמובן מלשון א"ס כמשנ"ת1209 מזה בכ"ד, והדבר שיש מספר ה"ה ג"כ מוגבל בבחי' תחילה וסוף, (רק מצד כח הא"ס שבהם הנה החסד עד"מ הוא א"ס

קעב

להתפשטותו כמשנ"ת מזה בד"ה אם כסף תלוה את עמי1210 ע"ש, ואמנם מצד עצמם ה"ה מוגבלים כו') וגבול לגבי בלתי בע"ג ה"ה אינו בערך כלל וכנ"ל1211 כמו מספר לגבי בלי מספר ונמצא הע"ס אינם <נג>

ּ בערך הא"ס כלל עד ששוים הם ממש לבחי' העשייה כו', וע' באגה"ק ססי' ך"ה ד"ה להבין מ"ש בצואות1213 הריב"ש12121214, שאין לך גשמי כעפר הארץ, ואעפ"כ מתלבש1215 כו', כי באמת לגבי א"ס שוה הארץ הגשמי עם בחי' ח"ע כו' וקמי' כחשוכה1216 כאורה בשני כפין כמ"ש בפ' צו בד"ה מצה זו1217, ושממית בידים תתפש1218 כו', א"כ מה יוקשה לנו בריאות1219 הרע יותר מבריאת בע"ג דקדושה אפי' ג"ע העליון מאחר שהכל אין ערוך כו', שהרי ג"ע העליון אין ערוך אליו בהשוואה א' עם עפר הארץ הגשמיות כנ"ל, אע"כ צ"ל כמשנת"ל ונת' במ"א באורך שמצמצם א"ע להאיר בבחי' גבול ותכלית, ולכן מאיר גם בבחי' מדה"ד שממנה נמשך העונשים העצומים כו' כנ"ל1220 למי שעושה נגד צמצום רצון המוגבל זה דז"א כו', ולא יקשה לאיזה תועלת ברא הרע הנמשך ממדה"ד, ולא1221 לא עשה גם ההארה זו שבחי' גבול ג"כ הכל טוב לבד שאע"ג דקמי' כחשיכה כאורה מ"מ בערך הנבראים הרע שנאוי ובזוי ואינו ערוך להטוב, והרי גם אצלו מצד הארתו בע"ס ואפשר גם למעלה יותר הרי תכלית כוונתו הוא רק הטוב לבד ושונא הרע, כמ"ש ואוהב את יעקב כו' שנאתי1222, וכמה עונשים עצומי' לאין שיעור על העושה רע, א"כ לאיזה תועלת ברא התהוות הסט"א והמשכת הרע, והן אמת שארז"ל פ"ה דסוכה דנ"ב ע"ב ארבעה1223 הקב"ה מתחרט עליהם שבראם ואחד מהן הוא היצה"ר כו', מאמר זה צריך פירוש, אבל עכ"פ נראה שנברא כדי לבחון בו האדם, שהרי לכן לא ניתנה תורה למלאכים משום כלום יצה"ר יש1224

קעג

בניכם1225 כו', ועד"ז שאר מיני רע נבראו כדי לייסר בו הרשעים למען לא יפשעו בני אדם מעבודת ה', וכמארז"ל ברבות בראשית ס"פ י"ב1226, אמר הקב"ה אם בורא אני את העולם במדה"ר חטאין1227 סגיאין כו', או שאדרבה עי"ז יהי' בירור ועלי' כענין מי יתן טהור מטמא, וכמארז"ל טוב זה יצ"ט מאד זה יצה"ר, והיינו יצה"ר לאחר הבירור כמ"ש בכ"ד1228, ועמ"ש במ"א בענין שריפת הפרה1229 כו', אלא דמ"מ דברי הפרדס נכונים לענין לאיזה דרך נתהווה הרע שמ"מ הרי לא יגורך רע כתי', וע"ז1230 יצדק משלי' הנ"ל1231 מהתהוות שערות וצפרנים בולד כו', אבל לא לומר שזה נשתלשל ממילא כהתהוות הפרש באצטומכא אלא שזהו בריאה ממש בידי שמים רק שנברא ונשתלשל ממדריגה למדריגה ע"ד הנ"ל (וראי' לזה גם מלשון רז"ל הנז"ל מתחרט, שבראם כו') ומ"מ שרש התהוות הרע נמשך מקו השמאל בחי' גבורה, ולכן ביום ב' למע"ב לא נאמר בו כי טוב1232, וז"ע רקיע השני מכון שבו הי' מונחים כל דברים הרעים עד שבא דוד כו', וכבר נת'1233 שבחי' חו"ג שייך רק בז"א שהוא בחי' מה שמאיר בגבול משא"כ בע"ק מה שמאיר בבחי' א"ס אמרו לית שמאלא בהאי עתיקא, וז"ע אין רע יורד מלמעלה1234, ומ"ש ובורא רע היינו ע"י התלבשות בז"א ששם יש קו השמאל כו' כנ"ל, וע' מזה בזח"ג נשא דקל"ז ע"ב ע"פ וה' המטיר על סדום1235 כו' מאת ה' <נד>

ּ מן השמים יעו"ש, ובמד"ר בשלח ר"פ ך"ה ע"פ הנני ממטיר לכם1236 לחם מן השמים כו'.

קיצור. ועוד כי לגבי הא"ס שוה עדן העליון עם עשיי' הגשמיות כמו ששוה אצלו ריבוא רבבות עם מספר א', א"כ מה קשה על בריאות הרע הנמשך ממדה"ד כי אצלו כחשיכה כאורה שוין, רק לאיזה מכון1237 ברא הרע זהו כדי שיהפכו אותו ע"י העבודה לטוב ויהי' טוב מאד ומ"מ1238 שרש השתלשלות הרע הוא מקו השמאל בז"ת1239, משא"כ בע"ק כו'.

קעד

לב) ובכ"ז1240 יובן שרש ענין הברכות מה שיש ברכות שהם רק פותח בברוך ואינו חותם בברוך שזהו מטבע קצר, ויש שחותם ג"כ בברוך שזהו מטבע ארוך כנ"ל1241 בשם הירושלמי, דהנה מטבע קצר רומז לעלמא דאתכסיא1243 שהוא בחי' טפה בלבד1244, בהתכללות בהעלם1245 ובכח, ולכן הוא מטבע קצר1246 שכולל הכל בלשון קצר, אבל מטבע ארוך רומז לעלמא דאתגלי' שהיא1247 בחי' גילוי ההתהוות לפרטי פרטים בהתחלקות רבות ועצומות, וכך הוא מטבע ארוך באריכות הדברים בפרטי פרטיות הדברים רבים שנאמרו ונשנו בה1242, וזהו כפרש"י ספ"ק דברכות די"א סע"א דפי' אחת ארוכה אמת ואמונה נקרא ארוכה מפני שיש בה אריכות דברים יותר מבברכת השכיבנו1248 ודלא כמ"ש הרמב"ם בפי' המשניות1249 וז"ל והברכה הארוכה היא יוצ"א ומעריב ערבים, והקצרה היא אהבת עולם, ונקראת ברכת יוצ"א ארוכה ואהבת עולם קצרה מפני שכל ברכה שיש בתחילתה ברוך ובסופה ברוך נק' ארוכה ושאינה כן נק' קצרה (וצ"ע להרמב"ם ברכת אה"ע נק' קצרה מפני שאינה פותחת בברוך הלא היא ברכה הסמוכה לחברתה, וגם זהו לא כפי הירושלמי דלעיל1250 שא' מטבע קצר פותח בהם בברוך ואינו חותם בברוך, וא"כ ברכת אה"ע הלא היא חותמת בברוך ופתיחה א"צ מטעם שסמוכה לחברתה, וע' בתוספת רע"א (נדפס במשניות ד' ווארשאוו1252 ) נראה שמפרש שלהיותה סמוכה לחברתה א"צ לפתוח בברוך ולכן היא קצרה, ולפענ"ד נראה להיפך שבכ"מ שא"צ ה"ז כמו דאיתא, וכ"ש לפי מש"כ הגרע"א עצמו שברוך שבתחלת יוצ"א וכן תחילת מעריב ערבים קאי על כולם א"כ ה"ה כולם פותחים בברוך, וצ"ע1251. וגם בלתי טעם זה היינו גם אם לא היתה סמוכה לחברתה היא1253 כשאינה פותחת בברוך לא א' בירושלמי שנק' מטבע קצר, דלפי פי' רש"י שמפרש בענין אריכות דברים וקיצור דברים זהו פי' אחר דלא כהירושלמי כ"א פשטא דלשנא קצר וארוך אבל הרמב"ם שמפרש כדברי הירושלמי, ומ"מ סובר שתלוי גם בפתיחה כו', ובתוספתא פ"ק דברכות1254 (הובא בכ"מ הלכות ק"ש פ"א מ"ז1255 ), מקום שאמרו להאריך אינו רשאי לקצר, לקצר אינו רשאי להאריך, לחתום אינו רשאי שלא

קעה

לחתום, שלא לחתום אינו רשאי <נה>

ּ לחתום, לפתוח בברוך אינו רשאי שלא לפתוח1256, שלא לפתוח אינו רשאי לפתוח, וזהו שלא כדברי הירושלמי שאריכות וקיצור תלוי בחתימה שהרי תני בבא בבא, ותנא בפירוש להאריך ולקצר בפ"ע, וחתימה בפ"ע, וע' בתוי"ט שכ' שלפי' הרמב"ם כללן בחד וצ"ע1257. והנראה לפענ"ד לומר, שמברייתא זו לקחו שניהם רש"י והרמב"ם בפי' משנתינו שרש"י ס"ל שמה שא' במשנתינו להאריך אינו קאי לא אפתי' כדברי הרמב"ם ולא אחתימה כמ"ש בירושלמי שהרי חלקם לג' בבות, ובחר לו לפרש פי' המשנה כפי' התוס' להאריך בבא בפ"ע ולכן לא מצא כ"א בברכת השכיבנו שהיא קצרה יותר, אבל אהבת דשחרית ה"ה ג"כ ארוכה, וגם אה"ע דערבי' נגד אריכות דמעריב ערבי' ה"ה ג"כ ארוכה ומה שאינם פותחים בברוך אינו שייך כלל לענין האריכות שהרי ב' בבות הן, או דס"ל שברכה ראשונה קאי על כל הברכות כמ"ש הגרע"א כנ"ל, וחתימתן ה"ז בבא שלישית כו', והרמב"ם ס"ל דהברייתא היא רק מפרש ואינה מוספת כלל על משנתינו ולכן מאין אמרו בברייתא לפתוח בברוך אינו רשאי שלא לפתוח שלא לפתוח כו' א"ל1258 שהברייתא מפרש שמ"ש במשנתינו להאריך זהו מה שפותח בברוך והיא היא, ודלא כמ"ש הגרע"א ז"ל, ולכן פי' כן שארוכה זהו מה שפותחת בברוך ודלא כהירולשמי דס"ל שתלוי בחתימה כ"א כפי' הברייתא במשנתינו, ואפשר מצד שהי' קשה לו על פי' רש"י כקושי' ר"ת בתוספת ואם כי לא ס"ל כר"ת דקאי על אמת ואמונה לבד, מ"מ פי' כנ"ל שהברייתא בתוספתא מפרש מתניתין דקתני להאריך על פתיחה כו', וע' בפי' הרמ"ז על משניות מפרש כר"ת, וכן פי' בספר בית דוד1259 על משניות, אמנם הרשב"א בחידושיו דוחה לגמרי פי' ר"ת, ונוטה לפי' הרמב"ם, ומ"מ הביא ראי' ברורה מהתוספתא לפרש"י, ואין תח"י כעת חידושי הרשב"א חלק הנ"ל לעיין בו, שוב בא לידי חידושי הרשב"א מס' ברכות ונסתייעתי ממנו הרבה, וע' שם בחידושי הרשב"א בענין אם ברכות ק"ש הם סמוכות א"ל ולא כמ"ש הגרע"א בפשיטות1260, והנה גם לפי' ר"ת שחלק על פי' רש"י מ"מ פירושו בענין להאריך ולקצר כמ"ש רש"י דהאריכות של הברכה גורם שצריך ג"כ חתימה כמו שביאר דבריו הר"ר יונה, והרע"ו נמשך אחר פי' הרמב"ם, שסובר מה שנק' ארוכה זהו מפני שיש בה ג"כ פותח וחותם בברוך1261, וכאן משמע הפי' בהיפך דמה שחותם בה בברוך זהו מפני שהיא ארוכה שהיא מעלמא דאתגלי', א"כ ענין שחותם בה בברוך לא זהו ענין האריכות, אלא זה נמשך שמצד שהיא ארוכה בעצמה באריכות דברים ע"כ צריך לחתום בה בברוך וזהו כפירש"י.

קעו

ונבוא לענינינו הנה עלמא דאתכסיא ועלמא דאתגלי' פי' רבינו נ"ע בד"ה המגיד מראשית אחרית1262 שהם דכר ונוק', ונק' ראשית ואחרית, וזהו המגיד לשון המשכה1263 כמו נהר1264 <נו>

ּ דנגיד ונפיק1265, והמשכה זו היא מבחי' ראשית שהיא עלמא דאתכסיא הנק' דכר לעלמא דאתגלי' הנק' נוק' ע"ש שהוא מקבל1266, ויש בהמשכה זו ג' בחי' שארה כסותה ועונתה1267 כו', ומבואר שם ענין ב' בחי' אלו שהם זו"נ דאצי' הנה הם בחי' ממוצעי' בין המאציל אוא"ס ב"ה לבי"ע שהם בע"ג, דהנה נת' בכ"ד וע' בד"ה ענין קרי"ס1268, שבכדי שיומשך השפע מאוא"ס לבי"ע זהו ע"י ממוצע, והממוצע צ"ל כלול מב' הבחי' דוקא, ובד"פ גם אצי' העליון הנה אם היותו אלקות (בל"א1269 געטליך) כמ"ש מזה בד"ה וככה1270, ובד"ה תקעו1271, מ"מ להיותו עכ"פ עולם האצי' כו' צ"ל ג"כ בחי' ממוצע בין הא"ס שלפני האצי' ובין בחי' אצילות הנאצל כו', ונמצא מובן היטיב שלהיות נמשך ההמשכה מאוא"ס הבבע"ג ובעת"כ לבי"ע עולמות הנבראים ומוגבלים צ"ל ממוצע, והממוצע מוכרח להיות כלול משניהם, דאל"כ לא הי' באפשרו לחבר ב' הבחי' יחד, וז"ע ב' בחי' דעלמא דאתכסיא ועלמא דאתגליא הנק' דו"נ, כי עלמא דאתכסיא בו נמשך השפע מהא"ס ב"ה, ועדיין מבחי' זו א"א להיות נמשך הגילוי בבי"ע מרוב הביטול לאור א"ס א"א שיומשך מבחי' זו ההשפעה למטה בבחי' יש ונפרדים לכן צ"ל נמשך תחילה בבחי' עלמא דאתגלי' ומשם יומשך לבי"ע כו', וכמ"ש מזה ע"פ ביאור מאה"ז פ' בחקתי דף קי"ד ע"ב1272, ע"פ דומה דודי1273 בענין ונתתי משכני בתוככם1274, ודוגמא לדבר כמו ענין יצ"מ שהי' רק מהקב"ה כמ"ש אני ה' אלקיכם1275 אשר

קעז

הוצאתי אתכם מאמ"צ, ועיקר הגאולה ע"י מ"ב1276 שנאמר בה ועברתי אני1277, אני ולא מלאך1278 כו' ולא שליח, ואעפ"כ הי' זה ג"כ ע"י ב' ממוצעים משה ואהרן, אשר משה קיבל המאמר מהקב"ה, והוא לגודל ביטולו שנק' כבד פה1279 כו' היינו למעלה מעלה מבחי' עלמא דאתגלי' כ"א כי מן המים משיתיהו1280 בחי' עלמא דאתכסיא, כמ"ש בת"א פ' בשלח1281 בד"ה אז ישיר משה ובנ"י, וע"כ ה"צ1282 לימשך גם ע"י אהרן שנא' בו ואהרן אחיך יהי' נביאך1283 מלשון ניב שפתים1284 היינו שבו וע"י יבוא הדבור בגילוי לכל ישראל ולפרעה כו', ועד"ז יובן הנמשל למעלה בענין זו"נ דאצי' שהם בחי' אצי' שהאציל אור א"ס תחילה ב' בחי' אלו כדי שבהם וע"י יומשך גילוי אורו לבי"ע כו', ועיין בלק"ת פ' שלח1285 בד"ה והי' לכם לציצית, השני ושם פ"א בענין אשה אש ה'1286 הנלקח מבחי' איש אש יו"ד דהיינו זו"נ אשר ע"י ב' בחי אלו נשפע ונמשך שפע ואור המאציל בבי"ע כו' ע"ש, וזהו הוא אהרן ומשה1288 כו' הוציאו כו' הוא משה ואהרן1289 וארז"ל ברבות בראשית ספ"א פעמים מקדים1290 משה לאהרן כו' דוגמא כמו בשמים וארץ זו"נ1291 פעמים מקדים ללמד1292 ששניהם שוים, ובר"פ יו"ד ויכולו השמים והארץ1293 שני כלים נאים1294 כו' ענין כלים נאים היינו כנ"ל שהם הכלים שבהם וע"י דוקא יוכל להיות נמשך ההמשכה מאוא"ס ב"ה לנבראים וכמ"ש אני אענה את השמים1295 והם יענו את הארץ, וכמ"ש מזה בזח"ב פ' יתרו דף פ"ה1296.

קעח

<נז>

ּ

קיצור. הפי' באחת ארוכה כרש"י ולא כהרמב"ם וכ"מ בתוספתא, עלדאת"כ ועלמא דאתגלי' הם כלים שבהם וע"י נמשך שפע הא"ס בבי"ע ודוגמת יצ"מ מהקב"ה ע"י משה ואהרן כמ"ש ויצוום אל בנ"י1297 כו' וזהו הוא משה ואהרן כו' ועד"ז שמים וארץ שהם זו"נ הם ב' כלים נאים כו'.


1208) ועוד: ברשימת המאמרים שמופיע בריש הבוך 1089 נרשם כאן מאמר (י"ד מההמשך והוא) ד"ה: בשחר מברך שתים (הכולל פרקים ל"א — ל"ב). היינו שבעת אמירת הדרוש היתה פתיחא זו, ולע"ע אין ידוע אם גם פתיחה זו נרשמה בפ"ע ע"י כ"ק אדמו"ר מהר"ש.

מאמר זה פל"א — לשון אוה"ת בראשית כאן כרך ג ע' 1124 ואילך בשינוים והוספות. והקיצור שם ס"ע תקסג ואילך בהוספות. לפל"ב — ראה תו"א בראשית כאן ו, סע"ב ואילך. אוה"ת בראשית כאן ע' 1126 ואילך בשינויים והוספות. והקיצור באוה"ת שם ע' תקסד.

1209) כמשנ"ת: תוקן ע"פ ב.

1210) בד"ה אם כסף תלוה את עמי: נדפס לעיל — פ"ו ואילך.

1211) וכנ"ל: בריש פרק שלפנ"ז.

1213) בצואות: ב: בצוואת.

1212) ד"ה להבין מ"ש בצואות הריב"ש: להעיר שבתו"א קטו, א. לקו"ת במדבר ז, ב. יא, א. אוה"ת הושע כרך ג ע' א'רסא. תרס"ו ע' תס מציינים לאגה"ק זו בשם: להבין אמרי בינה. ובאגה"ק: להבין אמרי בינה מ"ש בספר הנק' צוואת ריב"ש. וראה אוה"ת־ המשך תער"ב שבהערה 1214.

1214) הריב"ש: וכ"ה באוה"ת כאן. שה"ש כרך ג' ע' תתקלב. המשך תער"ב ח"א ע' שכה [ושם: הריב"ש ז"ל] — וכ"ה שם הספר בהוצאת קה"ת. אבל בהוצאת זאלקוא (חש"ד)־ ועוד: ריב"ש. וכ"ה באגה"ק. אוה"ת שמיני כרך ב ס"ע תסג. מטות ע' א'רפו. שה"ש כרך ג ע' תתלא. וראה גם במפתחות לסה"מ מלוקט בערכו־ לקו"ש בערכו־ ועד"ז באגרותיו ח"א ע' שכ (ואולי שם הוא העתק לשון הכותב)־ חי"ט ע' רנז־ ע' תכא.

1215) מתלבש: באגה"ק מתלבשת. וראה תניא עם ליקוט פירושים כאן ע' תקעב הערה 129 [ושם נדפס: תלבש. וכנשצ"ל: יתלבש].

1216) כחשוכה: ב: כחשיכה.

1217) בפ' צו בד"ה מצה זו: לקו"ת צו יב, א. ראה גם סידור סדר הגדה רצז, רע"ד. עט"ר דרוש לעשי"ת ע' נא.

1218) ושממית בידים תתפש: משלי ל, כח.

1219) בריאות: ב: בריאת. ראה לעיל המשך אם כסף תלוה פי"ב הערה 221.

1220) כנ"ל: בפרק שלפנ"ז.

1221) ולא: ב: ולמה.

1222) ואוהב את יעקב כו' שנאתי: מלאכי א, ב-ג.

1223) ארבעה: ראה אוה"ת בראשית כאן ע' תקסג. לקו"ש תבוא כרך כד ע' 167 ובהערה 12. וראה גם שם ע' 173.

1224) כלום יצה"ר יש בניכם: ראה שבת פט, א. לעיל המשך אם כסף תלוה ספי"ב הערה 263.

1225) בניכם: ב: ביניכם.

1226) י"ב: סט"ו.

1227) חטאין: במדרש דפוס אמשטרדם שנת ת"א-ב: הוו חטיוה. וראה אוה"ת בראשית כאן ע' 1130. לעיל ע' תקטז. כרך ו ע' 2152: הוה חטייא. מיכה ר"ע רצ. סה"מ תרכ"ז ע' תמג. תר"ל ע' שכד. תרנ"ט ע' ב.

1228) יצה"ר לאחר הבירור כמ"ש בכ"ד: ראה לעיל פי"ט ד"ה אמנם ובהערה 703.

1229) ועמ"ש. . שריפת הפרה: ראה סה"מ תרכ"ט ע' קא ואילך. ע' רסג.

1230) וע"ז: וכ"ה בהשמטות ותיקונים בלקו"ת לג"פ.

1231) הנ"ל: פ"כ.

1232) ביום ב'. . כי טוב: ראה גם ב"ר פ"ד, ו. זהר בראשית מו, א. לקו"ש חגה"ש כרך ח ע' 267 בהערה (אג"ק שלו חכ"ב ע' תנא). שם קרח ע' 105 הערה 29.

1233) וכבר נת': בפרק שלפנ"ז.

1234) אין רע יורד מלמעלה: ראה ב"ר פנ"א, ג. ספר ארבע מאות שקל כסף בסופו (רפב, א). תו"ח וארא ח"א נח, ד הערה 29.

1235) וה' המטיר על סדום: וירא יט, כד.

1236) הנני ממטיר לכם: בשלח טז, ד.

1237) מכון: ב: מכוון.

1238) ומ"מ: וכ"ה בלקו"ת לג"פ. ובאוה"ת כאן ע' 1126: ומ"ש. וכנשצ"ל כבפנים.

1239) בז"ת: אוצ"ל: בז"א.

1240) ובכ"ז: להבא לקמן מן התיבות ”דהנה מטבע קצר" ראה תו"א בראשית כאן ו, סע"ב ואילך. אוה"ת בראשית כאן ע' 1126 ואילך בשינויים והוספות.

1241) כנ"ל: פי"ח, ד"ה ולהבין.

1243) מטבע קצר רומז לעלמא דאתכסיא: ראה סה"מ תרע"ח ס"ע נ. אוה"ת דרושים לר"ה ע' א'ש ס"ב.

1244) בלבד: וכ"ה בלקו"ת לג"פ ואוה"ת כאן. בתו"א ובביאוה"ז כרך ב ע' תשסו ס"ד: לבד.

1245) בהעלם: שם: בבחי' העלם.

1246) קצר: בתו"א ישנו קטע נוסף. אבל כ"ה גם בהנ"ל.

1247) שהיא: ב ובלקו"ת לג"פ ואוה"ת כאן: שהוא. אבל כ"ה גם בהנ"ל.

1242) דהנה. . בה: לשון התו"א כאן.

1248) כפרש"י. . השכיבנו: ברש"י שם: ארוכה אמת ואמונה קצרה השכיבנו.

1249) הרמב"ם בפי' המשניות: ראה גם שו"ת הרמב"ם פאר הדור ס"ק.

1250) דלעיל: פי"ח, ד"ה ולהבין.

1252) ווארשאוו: ב: ווארשא — תרי"ג. תרכ"א.

1251) וע'. . וצ"ע: בפנים רשם אות א וכן עה"ג בצד השמאלי של הע' ונכתב זה מלמטלמ"ע.

1253) היא: אוצ"ל: הא.

1254) פ"ק דברכות: ה"ז.

1255) מ"ז: כנצ"ל: ה"ז.

1256) לפתוח: כ"ה בכ"מ שם. ולפנינו ניתוסף: בברוך.

1257) וצ"ע: כן כתב בסוף העמוד וכ"ה בב. אבל בריש עמוד הבא כתב: וצ"ל.

1258) א"ל: אם לאו.

1259) בספר בית דוד: להר' דוד חיים בר' יהודה משה קורינאלדי. אמ"ד תצ"ח.

1260) שוב. . בפשיטות: ניתוסף בין השיטין ובסיומו רשם אות א וכן עה"ג בצד שמאלי של העמוד וכתבו מלמטלמ"ע.

1261) בברוך: אולי כאן צ"ל סיום הסוגר, שמתחיל לעיל בהתיבות: (וצ"ע להרמב"ם. אבל בלקו"ת לג"פ מסתיים הסוגר לקמן אחרי הקיצור [דספ"ט לציוניו, והוא לקמן] ספל"ג — הערה 1347. ובאוה"ת לא צויין סיום הסוגר.

1262) בד"ה המגיד מראשית אחרית: (נוסח שטר תנאים ע"פ ישעי' מו, י) ב' פ' ויצא תקס"ט — נדפס בתו"א לעמבערג (שנת תור"ה) ב, א. והנחת כ"ק אדה"א במאמרי אדה"ז תקס"ח ח"א ע' תקמה. אוה"ת משפטים ע' א'רצו. ובפתיחא שארה כסותה ועונתה בבוך 1116 ס, א. וביאורו במאמרי אדה"ז שם ע' תקסא. אוה"ת שם ע' א'ש. ובבוך 1116 ס, ב.

1263) המגיד לשון המשכה: ראה גם מאמרי אדה"ז תקס"ב ח"ב ע' שכה. תקס"ה ח"א ע' רכד. ע' רלב. אמ"ב שער הק"ש כא, א. שה"א נה, ב. מאמרי אדה"א נ"ך ע' תקמז. וש"נ. תרל"ב ח"א ע' קי.

1264) נהר: באוה"ת כאן ניתוסף: דנור. וראה מאמרי אדה"ז תקס"ח שם ע' תקנא.

1265) נהר דנגיד ונפיק: דניאל ז, י [ושם: נהר די-נור נגד ונפק — ראה אוה"ת כאן. תקס"ב שם. מאמרי אדה"א דברים ח"ג ע' תתנב. נ"ך ע' יט. דרושי חתונה ח"ב ע' תקטו. תרל"ב שם].

1266) שהוא מקבל: ב: שהיא מקבל'. בלקו"ת לג"פ: שהיא מקבל. באוה"ת: היא מקבל.

1267) שארה כסותה ועונתה: משפטים כא, י.

1268) בד"ה ענין קרי"ס: אוה"ת בשלח ע' תקע ואילך.

1269) בל"א: בלשון אידיש. ראה שיחת ליל הושע"ר תשנ"ב אות ג (שיחות קודש ע' 165 ואילך). ליל שמח"ת קודם הקפות תשנ"ב — סה"ש תשנ"ב ח"א ע' 38 בשולי הגליון להערה 20. לקו"ש משפטים כרך כא ע' 448 הערה 15.

1270) בד"ה וככה: תרל"ז. ראה שם פ' עו — עח. לעיל המשך וידבר וגו' ויצוום על יד הערה 51.

1271) ובד"ה תקעו: נדפס בסה"מ תרכ"ח ס"ע קעג ואילך (והוא משנת תרכ"ט — ראה במפתח שבריש הספר הערה 9). תרל"ד — נדפס בסה"מ תרל"ג ח"ב ע' תקב ואילך.

1272) מאה"ז פ' בחקתי דף קי"ד ע"ב: ראה ביאוה"ז שם קמב, ג ואילך. ולהצ"צ שם כרך א ע' תמא ואילך.

1273) דומה דודי: שה"ש ב, ט.

1274) ונתתי משכני בתוככם: בחוקותי כו, יא.

1275) אני ה' אלקיכם: שלח טו, מא.

1276) מ"ב: מכת בכורות.

1277) ועברתי אני: בא יב, ב [ושם: ועברתי].

1278) ועברתי. . אני ולא מלאך: בא יב, ב. ספרי תבוא כו, ח. זהר מהנ"ע וירא קיז, א. הגש"פ.

1279) משה. . כבד פה: שמות ד, י.

1280) כי מן המים משיתיהו: שמות ב, י.

1281) בת"א פ' בשלח: סב, ג.

1282) ה"צ: באוה"ת כאן ע' תקסד: הי' צריך.

1283) ואהרן אחיך יהי' נביאך: וארא ז, א.

1284) נביאך מלשון ניב שפתים: ישעי' נז, יט. רש"י וארא ז, א.

1285) בלקו"ת פ' שלח: ראה שם מד, ד.

1286) אשה אש ה': ראה סוטה יז, א. זהר בראשית מח, ב. ביאוה"ז נח ז, ב. תו"ח שבהערה הבאה.

1287)איש אש יו"ד: ראה סוטה שם. פרדס שעה"כ שכ"ג, פ"א מערכת אשה. תו"ח בשלח ח"א רלח, ב. וש"נ.

1288) הוא אהרן ומשה: וארא ו, כו.

1289) הוא משה ואהרן: שם ו, כז.

1290) פעמים מקדים: בב"ר שם: בכל מקום הוא מקדים. וראה גם לקו"ש וארא כרך טז ע' 58 ואילך ובהנסמן שם.

1291) בשמים ובארץ זו"נ: ראה גם גם לקמן פל"ח. מאמרי אדה"ז תקס"ג ח"א ע' יב. שה"א לז, ב ובהערה 26. סה"מ תרכ"ו ע' כז.

1292) מקדים ללמד: בלקו"ת לג"פ ואוה"ת: מקדים כו' (ואינו מביא ההמשך). ואולי גם כאן צ"ל: מקדים כו' ללמד.

1293) ויכולו השמים והארץ: בראשית ב, א.

1294) שני כלים נאים: בב"ר שם: שני דיוסקוסים (ראה פי' מהרז"ו שם) נאים. . כלים. ראה אוה"ת בראשית ע' 84 ואילך. כרך ג ע' 1014. כאן ע' תקסד. סה"מ תרכ"ז ר"ע תנו.

1295) אני אענה את השמים: הושע ב, כג [בהוספת תיבת: אני — ראה לקמן מאמר ד"ה גדול יהי' על יד הערה 72 (ב"פ). ד"ה ישמח משה על יד הערה 105. מה יפו על יד הערה 46. ו(בחלק ההנחות) הנחה ד"ה גדול יהי' על יד הערה 103 ואילך (ב"פ). ד"ה אני לדודי על יד הערה 44. מאמרי אדה"א ויקרא ח"א ע' קנה. וש"נ. תו"ח וארא ח"א ס, ב. וש"נ. סה"מ תרכ"ז ס"ע רלד].

1296) פ"ה: סע"ב.

1297) ויצוום אל בנ"י: וארא ו, יג.