גדול העונה אמן כו' ולבאר הענין קצת

קעח

לג) ולבאר1298 הענין1299 יותר קצת י"ל ע"פ מ"ש רבינו אדמו"ר נ"ע עוד פ"א ע"פ המגיד מראשית אחרית1300 (כמדומה תקס"ד בערך1301 ), שהוא ע"ד ואהי' אצלו אמון, אומן לוח ופנקס ברבות ר"פ בראשית, וזח"ב תרומה קס"א1302, שעל הלוח יש הכל רק בקיצור, ומזה עושה אח"כ אריכות הבנין, אמנם למטה על הלוח רק דמיון ולא המהות, אבל למעלה עד"מ כשעלה ברצונו עי"ז נתהוו העולמות1303 רק שהיו רוחנים וזהו עד"מ התורה לוח ואומן, ואח"כ נמשכו בד"פ ועמ"ש באלשיך ר"פ בראשית שביאר ענין המדרש ג"כ עד"ז יעו"ש הובא קצתו לעיל, וז"ע עלמא דאתכסי' ועלמא דאתגלי', וזהו ענין ראשית ואחרית, ובהביאור שם עשה מזה ג' מדריגות הא' כשעלה ברצונו, שם ענין שמים וארץ כא' נבראו1305, הב' כשנמשך מזה להיות לוח עד"מ מאמר דבראשית1306, במאמר א' יכול להבראות1307, וזהו עלמא דאתכסי', הג' כשנמשך ע"י עלמא דאתגלי', וזהו המגיד ממשיך מראשית באחרית1304, וז"ע מטבע קצר ומטבע ארוך. וג"כ ענין כלל ופרט וע' בבה"ז שמות1308 ד"ג ע"א ע"פ אתי מלבנון כלה1309, קול איהו כלל דבור איהו פרט, ועמ"ש מענין קול ודבור בסידור שער ר"ה1310 בד"ה אד' שפתי תפתח, בפי' בקול


1298) ולבאר: ברשימת המאמרים שמופיע בריש הבוך 1089 נרשם כאן מאמר (ט"ו מההמשך והוא) ד"ה: גדול העונה אמן (הכולל פרקים ל"ג — ל"ד). היינו שבעת אמירת הדרוש היתה פתיחא זו, ולע"ע אין ידוע אם גם פתיחה זו נרשמה בפ"ע ע"י כ"ק אדמו"ר מהר"ש.

מאמר זה פל"ג — הוא לשון אוה"ת בראשית כאן כרך ג ע' תקסד ואילך בשינוים והוספות. והקיצור שם ע' 1127 בשינויים קלים. לפל"ד — ראה תו"א בראשית כאן ו, ג. אוה"ת בראשית כאן ע' 1128 ואילך בשינוים והוספות. והקיצור שם ע' תקסו בהוספה.

1299) ולבאר הענין: יש לציין שפרק זה לא נסמן באות בלקו"ת לג"פ ובאוה"ת.

1300) המגיד מראשית אחרית: נוסח שטר תנאים — ע"פ ישעי' מו, י. מאמרי אדה"ז תקס"ב ח"ב ע' שמג.

1301) כמדומה תקס"ד בערך: בלקו"ת לג"פ כאן: ועמ"ש ע"פ כי חזק בריחי. באוה"ת כאן: ביכל פערטיל אוסרי ועמ"ש ע"פ כי חזק בריחי. אודות ”ביכל פערטיל אוסרי" ראה מאמרי אדה"ז תקס"ד ע' שמא-ב. תקס"ב ח"ב ע' תרסד-ה ובהערת 15-17.

1302) קס"א: ע"א.

1303) כשעלה. . נתהוו העולמות: ראה פרדס שער הצחצחות שי"א, פ"ג. לקו"ת שה"ש יז, ג ואילך.

1305) שמים וארץ כא' נבראו: ראה חגיגה יב, א.

1306) מאמר דבראשית: בראשית א, א. ר"ה לב, א.

1307) דבראשית במאמר. . להבראות: אבות רפ"ה. ראה מאמרי אדה"א דברים ח"ב ע' תעז. וש"נ. תו"ח וארא ח"א פא, ג והערה 634.

1304) ובהביאור. . מראשית באחרית: באוה"ת כאן ליתא. ואולי נשמט מפני תיבות הדומות: ראשית ואחרית. . מראשית באחרית.

1308) בבה"ז שמות: לו, סע"ב ואילך.

1309) אתי מלבנון כלה: שה"ש ד, ח.

1310) בסידור שער ר"ה: ראה שם תפלת ר"ה רלז, א.