אז ישיר כו' לתבונתו אין מספר כו'

יג

ז) ואמנם124 יש עוד פי' בענין ולתבונתו אין מספר על בחי' בינה, דהנה מה שנת"ל זהו לפי' רבינו ז"ל באה"ק סי' ך' ד"ה איהו וחיוהי חד שחיוהי הם האורות, וגרמוהי הם הכלים די"ס דאצי' שהם בבחי' גבול עכ"פ שזה חכ' וזה


124) ואמנם: ברשימת המאמרים שמופיע בריש הבוך 1089 נרשם כאן מאמר (ג' מההמשך) והוא ד"ה: ”אז ישיר משה ובנ"י" (הכולל פרקים ז — יו"ד). היינו שבעת אמירת הדרוש היתה פתיחא זו, ולע"ע אין ידוע אם גם פתיחה זו נרשמה בפ"ע ע"י כ"ק אדמו"ר מהר"ש.