אז ישיר כו' לתבונתו אין מספר כו'

יג

ז) ואמנם124 יש עוד פי' בענין ולתבונתו אין מספר על בחי' בינה, דהנה מה שנת"ל זהו לפי' רבינו ז"ל באה"ק סי' ך' ד"ה איהו וחיוהי חד שחיוהי הם האורות, וגרמוהי הם הכלים די"ס דאצי' שהם בבחי' גבול עכ"פ שזה חכ' וזה

יד

חסד כו' ומ"מ א"ס להתפשטותם כנ"ל, אמנם בכתבי האריז"ל נת' חיוהי הוא בחי' חב"ד האורות והכלים, וגרמוהי הם בחי' זו"נ125 האורות והכלים שלפי פי' זה יתבאר היטיב ענין אחליפו דוכתייהו אור החסד בכלי הגבורה מאחר שמפרש גרמוהי גם על אור המדות שזה חסד וזה גבורה, וביאור הענין הוא כנ"ל שענין המדות הוא השפעה לזולתו דוקא וכנ"ל בענין חסדן או רחמן שא"א כ"א כשיש על מי להתחסד או להתרחם, משא"כ בבחי' חכ' שיכול לישב ולהשכיל השכלות, וכענין רשב"י שניתוסף לו חכ' הרבה כמארז"ל בענין רפב"י126 שמתחילה השיב לו רפב"י י"ב תירוצי' על קושייתו, ואח"כ כשהקשה רפב"י השיב רשב"י ך"ד תירוצי', הגם שלא הי' לו למי להשפיע שהרי הי' רק עם ר"א בנו127 לבד, וכן בענין הסנהדרין כשהי' נושאין ונותנים יש בזה ב' פי' רש"י והרמב"ם128 כ"א בפ"ע או עם בן זוגו, שנמצא כשצריכין לברר ההלכה ע"פ עומק החכ' זהו דוקא בפ"ע או עם בן זוגו שא"ז בדרך השפעה כ"א העלאת כלי שכלו לבחי' משכיל מקור החכ' כו', שמכ"ז מובן שענין החכ' הוא למעלה מבחי' השפעה לזולתו, א"כ בחי' זו אינה שייך להתהוות העולמות, ולכן ארז"ל אלפים שנה קדמה תורה לעולם129 להיותה למעלה ממדריגת התהוות העולמות שאלפי' שנה אלו ז"ע אאלפך חכ' אאלפך בינה130 בחי' חיוהי, ועד"ז יובן שענין המדות שייכים לברה"ע וכמ"ש זכור רחמיך וחסדך כי מעולם המה, כי אמרתי עולם חסד יבנה131, משא"כ ג"ר וגם כלי הג"ר אינם שייכים כלל לברה"ע, ונמצא כי פי' ולתבונתו אין מספר לפי שיטה זו יתפרש על בחי' בינה, משא"כ ז"א הם שרש ומקור הגבול, אך מה שיש להקשות על שיטה זו מאחר שז"א הוא שרש ומקור הגבול, וכ"ש כלים דז"א הם בבחי' גבול איך הם חד עם בחי' איהו כמאמר איהו

טו

וגרמוהי חד, ומה שעל שיטה זו יקשה יותר קושי' מעל שיטה הא' שנת"ל, דהנה לפי שיטה הא' האורות אינם בכלל גרמוהי כלל אפי' אורות דז"א וגם הכלים אם היותם כ"א בחי' בפ"ע זה חסד וזה גבורה עכ"ז א"ס להתפשטותם ע"כ גם הם בלתי גבול רק שנמצא בהם גם כח הגבול שזה חסד וזה גבורה וזהו בחי' הגבול שבהם לבד, אבל מ"מ גם חסד זה יכול להתפשט בלי גבול שהרי אצי' הוא אלקות רק שבזה הגבלתם שהחסד אינו גבורה, לכן לא יקשה כלל איך הם מתייחדי' עם בחי' איהו שהרי גם בהם יש כח הא"ס שהרי יכול להתפשט בלי גבול, אבל לפי שטה זו הב' שמפרש שגם באצי' בחי' גרמוהי הם המדות שהם בבחי' גבול האיך מתייחדי' עם בחי' איהו, וצ"ל שבחי' איהו מתייחד עמהם בבחי' פרט זה לבד היינו להוות עולמות בע"ג, בכדי שיהי' ברה"ע. אך הנה דרוש זה נאמר לפי שטה הא' שבי"ע הם בחי' גבול, וגם כח המהוה בי"ע כו' כנ"ל ובאצי' הוא בלי גבול כו'.

קיצור. לפי' האריז"ל שמפרש גרמוהי מדות צ"ל פי' ולתבונתו אין מספר על בחי' בינה דוקא, והגם שהם בבחי' גבול מ"מ מתייחד עמהם בחי' איהו בכדי שיהי' ברה"ע, אך דרוש זה הוא לשטה שאצי' הוא בלי מספר כו'.

ח) ולהבין שרש ענין ההפרש בין בחי' מספר לבחי' בלי מספר, הנה נודע כי יש ג' בחי' עש"נ132, ולבאר ענינם צריכים לבאר ענין מה שאנו רואים שכל מה שנברא ונתהוה למטה הוא רק משל לגבי מה שלמעלה כמו עד"מ יום ולילה שלמטה יום הוא אור ולילה הוא חשך כמ"ש ויקרא אלקי' לאור יום ולחשך קרא לילה133, וענין בחי' יום ולילה שלמעלה יובן ממה שארז"ל בילקוט ס"פ תשא* שבאותן מם יום שהי' משה בהר מאין הי' יודע עיתים דיום ולילה, כשאומרים קדוש הי' יודע שהוא יום, וכשאומרי' ברוך הי' יודע שהוא לילה, ונודע שענין ההפרש שבין קדוש לברוך זהו ההפרש שבין שרפי' לחיות134 ואופנים135 שהשרפי' עומדי' ממעל לו136 ע"ש שהם חפצים להתעלות ולכלל באוא"ס הקדוש ומובדל ולכן אומרים

טז

קדוש137, והיינו מפני שמשיגים את בחי' אוא"ס הקדוש ומובדל ולכן רוצים לצאת מנרתיקם ליבטל ולכלל באוא"ס ב"ה, ונק' שרפים ע"ש שנשרפו138 ברשפי אש התשוקה כו', אבל החיות והאופנים הם ברעש גדול139, הנה שרש ענין הרעש שלהם הוא על בחי' העדר ההשגה, להיות כי הם משיגי' שיש איזה דבר שלמעלה מהשגתם שהם אינם משיגים כמו השרפים הנ"ל ולכן הם בבחי' רעש על בחי' העדר ההשגה ולזאת אומרים ברוך140 כו' פי' שיתברך ויומשך בחי' ש' הוי' ממקומו141 פי' ממקורו ושרשו כמשנ"ת ביאור ד"ז במ"א. אמנם מ"מ שניהם הם בבחי' הביטול רק שהשרפי' הם בבחי' העלאה, והחיות והאופנים הם בבחי' המשכה, ואינם בערך כלל מיום ולילה שלמטה, ומ"מ משה הבין מזה אימתי יום ואימתי לילה שנמצא מה שלמטה הוא יום ולילה למעלה הוא בחי' קדוש וברוך שאינו בערך כלל אלא שזהו משל לבד ליום ולילה שלמעלה וכמו שהמשל אינו בערך הנמשל כן גם יום ולילה שלמטה הוא ג"כ אינו בערך כלל ועכ"ז ה"ז משל. ועוד ארז"ל*142 שם שכשלמדו עמו תושב"כ ידע שהוא יום וכשלמד עמו תושבע"פ ידע שהוא לילה, ויש לבאר זה ע"פ משארז"ל ע"פ במחשכים השבני זה תלמוד בבלי142 שנמשל לחשך ולילה שזהו עיקר בחי' תושבע"פ, והתורה נק' אור כמ"ש ותורה אור143, ונמצא כי תושב"כ ותושבע"פ נמשל ליום ולילה הגם שאינו בערך כלל לכלליות הבריאה, וכ"ש ליום ולילה הפרטי, וכמארז"ל אלפי' שנה קדמה תורה לעולם וכנ"ל שענין הקדימה הוא בחי' קדימה במעלה144 וכמו שנת' ביאור ד"ז במ"א באריכות, ועכ"ז מוכרח לומר שיום ולילה שהוא האור והחשך שלמטה ה"ה עכ"פ משל לזה שהרי משה הבין מזה על יום ולילה עד שמנה ואמר שהי' שם ארבעים יום וארבעים לילה145. וכן יובן ד"ז מכלליות

יז

דצח"ם שלמטה שאינם רק משל לגבי דצח"ם שלמעלה, שענין הצומח שלמטה הוא אילנות ודשאים, ולמעלה הוא בחי' מלאכי' שנק' בשם עצי היער146 כמ"ש אז ירננו כל עצי יער147 שקאי על המלאכים שנק' כן עד שברכת ק"ש שהוא בחי' הסיפור משבח וביטול המלאכים נק' בשם יערי148 כמ"ש אכלתי יערי עם דבשי149 שפי' יערי יוצר אור שמספר ביטול המלאכים, ודבשי הוא בחי' מתיקות האהבה דק"ש, שעם היות שהמלאכים יש להם מוחין ג"כ ומתפעלים באהוי"ר ע"י השגתם, מ"מ ענין המדות יש בהם קטנות וגדלות שמתחילה המדות הם בקטנות ומתגדלת אח"כ מעט מעט הרי מצד א' הם דומים לבחי' המדות הגם שאין ערוך כלל בחי' הצמיחה דדשאי' ואילנות הגשמיים לגבי צמיחות בחי' המדות דמלאכים עכ"ז ה"ה משל לזה. ובזה יובן מארז"ל נשאו דשאים ק"ו בעצמם150 ומה אילנות שאין דרכם לצאת בערבובי' אמר הכתוב למינהו אנו שדרכינו לצאת בערבובי' עאכו"כ, ולכאו' איך ילמדו הדשאי' ק"ו כי אינם בני לימוד כלל וכלל, שהרי הם רק צומח לבד ואין בהם גם מעלות החי וכ"ש המדבר שלפי' א'151 מעלתו מצד השכל, אלא שקאי על בחי' הדשאים שלמעלה שהם המלאכים שהם בדעת ידברו ומבינים ומשיגים, ועכ"ז נק' דשאים152 כמ"ש בזהר בפי' דשא ועשב153, ע"ש שהעיקר בהם בחי' המדות דאהוי"ר מיכאל אהבה גבריאל יראה כו', ובמדות יש בחי' הצמיחה מקטנות המדה לגדלות המדה לכן נמשלו לצומח עד שיתכן ענין אמרם נשאו דשאי' ק"ו, ומ"מ הדשאי' שלמטה ה"ה רק בחי' משל לבד לבחי' המלאכי' שנק' דשא ועשב ועצי היער כו'.

קיצור. בכדי להבין ענין עש"ן יקדים שכל מה שנברא למטה ה"ה רק משל לגבי מה שלמעלה, כמו יום ולילה לגבי קדוש וברוך או תושב"כ ותושבע"פ או דשא ועשב הגשמי לגבי המלאכים שנק' דשא ועשב ועצי היער כו'.

ט) ועד"ז יובן בכלליות מין החי יש כמה מיני נבראים בהמות חיות ועופות ששרש החיות הם מבחי' פני ארי'154 אל הימין155 שבמרכבה, ושרש

יח

הבהמות הם מבחי' פני שור156 שבמרכבה, ושרש העופות הם מבחי' פני נשר157 שבמרכבה, וכאשר נערוך בחי' הארי' והשור שלמטה לגבי בחי' הארי' והשור שלמעלה שעומדים ביראה, ונושאים את הכסא158 עם בחי' אדם שעל הכסא159 לבחי' אוא"ס שכי לא אדם הוא160 דעת לנבון נקל שאין ערוך בניהם כלל, אך מאחר שמ"מ שרש שרשם הוא מהם לכן נוכל לומר שה"ה בחי' משל לבחי' ארי' ושור שלמעלה שהרי אותיות ארי' מחי' אותם וכן שור כו'. ובאמת גם בחי' ארי' ושור שלמעלה ה"ה ג"כ רק כמו בחי' משל לגבי שלמעלה מהם, דהנה נודע שכמו שיש בחי' ד' חיות המרכבה במרכבתא תתאה דבריאה, כן יש בחי' ד' חיות המרכבה במרכבתא עילאה161 דאצי', שנמצא בחי' חסד שבאצי' ה"ז כדוגמת בחי' הארי'162 בבריאה, שזאת מובן לכל ערך הריחוק מן הנבראים דבי"ע לבחי' הנאצלים שבאצי' שאינו בערך כלל אלא שהוא רק בחי' משל לבד, וכן בחי' הארי' דחסד עליון דאצי' ה"ה ג"כ רק בחי' משל לבחי' החכ' דאצי' שנק' ג"כ ארי'163, כי ארי' הוא אותיות ראי'164 וכתיב וירא ראשית לו165, ועש"ז נק' החכמים עיני העדה166 וכמ"ש במ"א ערך הריחוק שבין מוחין למדות167 באריכות הן מצד עצמם והן בפעולתם כו' אלא שמ"מ הרי בחי' הארי' דחסד דאצי' הוא משל לבחי' הארי' דחכמה, וכן בחי' הארי' דחכמה ה"ה ג"כ רק בחי' משל לבחי' הארי' שלמעלה הימנו, שהרי גם הכתר נק' ארי'168 כמ"ש ארי' שאג מי לא ירא ה' אלקים דבר מי לא ינבא, ואיתא שבחי' דבר זה

יט

שדבר ה' אלקים היינו בחי' דבור אנכי ה' אלקיך170 שהוא בחי' כתר171, שלגבי בחי' זו גם החכמה הוא רק בחי' משל לבד שהרי החכמה מאין תמצא172, וכולם בחכמה עשית173 שהחכמה נחשב כעשי'174 כו', ונמצא כי יש ריבוי בחי' והתחלקות המדריגות שכולם הם רק בחי' משל להגבוה ממנו כו' ועד"ז הוא בכל הפרטים, וכמו בעוה"ז הגשמי כשמציירים צורת אדם הגשמי ע"ג לוח עם היות שהוא דומה ממש להאדם הרי מ"מ הנה הוא בלתי חיות ואינו בערך אדם החי כלל הגם שהוא דומה לו ממש גם בציור החיות כמו שעושים האומנים הבקיאים עכ"ז אינו רק כמו משל לבד להאדם החי, וכן בציור דצ"ח כמשל המפה שמציירים בה ציור כל מה שעל כדור הארץ ימים ונהרות ודרכים וערים גדולים וקטנים וכפרים ומדבריות ודשאים וצמחים למניהן שמרומז בה הכל רק שהוא בקיצור נמרץ שאינו בערך כלל לגוף הדבר המרומז בה שתופסי' מקום ושטח, משא"כ על המפה נרמז רק בתמונה כמו קו זה רומז על נהר גדול באורך ורוחב, וקו בתמונה אחרת מורה על הדרך ועיגול זה רומז על עיר בנוי' עם כו"כ בתים שאינו בערך כלל וכלל, ועכ"ז נוכל לומר שהמפה ה"ה משל שע"י נוכל להבין קצת הדברים המרומזים בה, וכמו"כ יובן שכלליות העולם וד' רוחותי' ומעלה ומטה ה"ז רק בחי' משל לבד לגבי שרש שרשם בחי' ו"ק שלמעלה שהם בחי' המדות עליונות כו'.

ועוד למעלה יותר יובן שגם התורה נק' משל הקדמוני175, ויתפרש זה בשני אופנים*176 הא' שהתורה שלמטה שנתלבשה בענינים גשמיים שהם רק בחי' משלים לבד לדברים עליונים שבבחי' התורה כמו שהיא ברוחניות למעלה, והב' שגם התורה כמו שהיא למעלה היא ג"כ רק בחי' משל רק שהיא משל הקדמוני פי' שהיא בחי' משל לבחי' אוא"ס קדמונו ש"ע, רק שבזאת יתרון בחי' המשל דתורה שע"י בחי' משל דתורה יכולים להבין בחי' הנמשל משא"כ שארי המשלים עד"מ מארי' שלמטה א"א להבין בחי' הארי' שבמרכבה וכדומה כו', ועכ"ז גם התורה היא בחי' משל רק שהיא משל הקדמוני כו'.

קיצור. שגם בחי ג"כ כ"א הוא רק משל לגבי שלמעלה הימנו עד"מ ארי' שלמטה לגבי בחי' ארי' דמרכבה, וכן למעלה יותר, וציור האדם והמפה ה"ה ג"כ משל, וכן כלליות ו"ק דעולם לגבי ו"ק שלמעלה עד שגם התורה נק' ג"כ משל רק שהיא משל הקדמוני כו'.

יו"ד) וכמו שהוא בכלליות הנבראים כן יובן ד"ז בכלליות בחי' עש"נ שבחי' עולם שנה נפש שלמטה ה"ה רק בחי' משל לבחי' עולם שנה נפש שלמעלה

כ

הימנו, ופי' עולם שנה נפש הנה השנה יש בה י"ב חדשים שרומזי' לי"ב גבולי אלכסון שאינם בחי' עצמיות המדות וכמשנ"ת באריכות בדרוש דמחר חדש176 רק שע"י האלכסונים יכולים להגיע לעצמיות המדה, ועולם הוא בחי' מדות בעצם, וכנ"ל בענין זכור רחמיך וחסדיך כי מעולם המה, ונפש הוא בחי' חיות העולם כן פי' רבנו ז"ל177, אמנם בס"י איתא עש"ן הוא בחי' נר"נ178, נמצא שנפש הוא בחי' מל' כו', אך רבינו ז"ל ברוב הדרושים אמר כנ"ל ומסתמא שמע כן מהמגיד ז"ל179.

ובכ"ז יובן שרש ההפרש בין ש' הוי' לש' שדי180, שכל בחי' המספר והמשלים הנ"ל נמשך מש' שדי כי ש' שדי הוא שאמר לעולמו די181 בבחי' גבול כו' ובחי' בלי מספר הוא מבחי' ש' הוי' שהוא בלי גבול כו', וזהו שרש ההפרש בין בחי' מספר ומשלים לבחי' בלי מספר.

ואמנם182 מה שצ"ל הלא ש' שדי נאמר ונגלה לאברהם בציוי מצות מילה כמ"ש אני אל שדי183 התהלך לפני כו', ואתנה בריתי184, וא"כ איך נאמר כאן שברה"ע הי' ע"י ש' שדי, אך הענין הוא דהנה במדרש פי' עוד על ש' שדי שדי באלקותי לכל ברי'185, פי' ענין בחי' די זה שמבחי' ש' שדי יכול להיות נמשך גילוי אלקות כ"כ בשפע עד שיאמרו די, וכמו שאמר ע"פ והריקותי לכם ברכה עד בלי די עד שיבלו186 שפתותיכם מלומר די והגם ששם אמר בלי די וכאן די באלקותי ענינם אחד שפי' די לכל ברי' הוא ריבוי ההפלגה, וכמו בצדקה שהיא מצוה נא' בה די מחסורו, שאמרו אפי' סוס לרכוב עליו187 שכ"ז נכלל בכלל די, וע' בד"ה אני לדודי שלא נדפס188

כא

שמשם שדי נמשך ניסים נסתרים189 כו' וע' בד"ה ויכל אלקי' ביום השביעי, ך"א190, ונמצא כי יש ב' בחי' בש' שדי הא' כמשנת"ל שברה"ע הי' ע"י ש' שדי שזהו פי' שאמר לעולמו די בבחי' הגבלה, ומה שע"י המילה נתגלה בחי' ש' שדי ז"ע בחי' הב' שדי באלקותי לכל ברי' כו'.

קיצור. שגם בעש"ן יש כו"כ בחי' שכל א' הוא משל לבד לגבי שלמעלה הימנו, ופי' עש"ן פי' רבינו ז"ל שנה יב"ח יבג"א עולם מדות בעצם נפש חיות העולם, ובס"י עש"ן נר"נ, ושרש ההפרש בין ש' שדי לש' הוי' זהו ההפרש שבין מספר לבלי מספר, רק ש' שדי שגבי מצות מילה זהו בחי' ב' שדי באלקותי לכל ברי' כו'.


124) ואמנם: ברשימת המאמרים שמופיע בריש הבוך 1089 נרשם כאן מאמר (ג' מההמשך) והוא ד"ה: ”אז ישיר משה ובנ"י" (הכולל פרקים ז — יו"ד). היינו שבעת אמירת הדרוש היתה פתיחא זו, ולע"ע אין ידוע אם גם פתיחה זו נרשמה בפ"ע ע"י כ"ק אדמו"ר מהר"ש.

125) בכתבי האריז"ל נת' חיוהי. . חב"ד. . וגרמוהי. . זו"נ: ראה סה"מ תש"ג ע' 104 בהערה. תש"ח ע' 161 ובהערה כו. הדרן בקונטרס כ"ב שבט תש"נ (סה"מ מלוקט ח"ד ע' קסד) הערה 26. קיצורים והערות לתניא ע' קה. מאמרי אדמו"ר הצ"צ תרי"ד ע' סב (בע"ח). ע' סח (האריז"ל פי' בע"ח). ע' רטו. תניא עם ליקוט פירושים ע' תמג. ע' תנ (בכהאריז"ל). סה"מ תרכ"ז ע' צז (האריז"ל). תרכ"ח ע' קמו (האריז"ל). תרכ"ט ע' שעח. תר"ל ע' רצו ואילך. ע' שטז. תרל"ב ח"א ע' סא. ע' ר. תרל"ג ח"ב ע' שמח (האריז"ל פי' בע"ח). המשך מים רבים תרל"ו פקנ"א ע' קסה. המשך יונתי תר"ם ע' יב. וראה שם ע' יד: ”חב"ד דאצי'. . חיוהי לפי' הזהר ולפי' הע"ח ואגה"ק זהו בחי' אורות".

126) בענין רפב"י: שבת לג, ב. ראה סה"מ תרכ"ח ע' ד.

127) רק עם ר"א בנו: נסמן בהערה שלפנ"ז.

128) בענין הסנהדרין. . רש"י והרמב"ם: רש"י סנהדרין מ, א ד"ה כל הלילה: איש איש לעצמו. רמב"ם הל' סנהדרין פי"ב ה"ג: כל אחד ואחד עם זוג שלו או עם עצמו בביתו. וראה גם ד"ה אלה פקודי תש"ל (סה"מ מלוקט ח"ה ע' רא ואילך). סה"מ תרכ"ח ע' ה. תרכ"ט ע' ט. המשך והחרים תרל"א ע' כו וע' מט. וככה תרל"ז פכ"ח ע' לז ואילך. פקי"ג ע' קפג. וראה גם המשך מים רבים תרל"ו פ"ו ע' יא.

129) אלפים שנה קדמה תורה לעולם: ראה מדרש תהלים צ, ד. שבת פח, ב וברש"י שם. הנסמן במאמרי אדה"א דברים ח"א ע' כ.

130) אאלפך חכ' אאלפך בינה: איוב לג, לג. שבת קד, א. ראה גם מאמרי אדה"ז תקס"ה ח"ב ע' תשח. המשך וככה תרל"ז פקי"ז ע' קפג.

131) כי אמרתי עולם חסד יבנה: תהלים פט, ג. ראה גם סה"מ תרכ"ז ע' רנג. וש"נ. תרל"ד ע' נד.

132) עש"נ: ראה ס"י פ"ג, מ"ג ואילך. מאמרי אדה"א בראשית ע' נו ואילך. וש"נ. תו"ח וארא ח"א נג, ב ובהערה 13. לקמן המשך אם כסף תלוה על יד הערה 163.

133) ויקרא אלקי'. . לילה: בראשית א, ה.

*134)בילקוט ס"פ תשא: ראה אוה"ת בראשית כרך ג ע' תקנט שמביאו בשם מדרש תהלים. הובא (המדרש וגם הילקוט) לקמן בהמשך חייב אדם לברך פט"ו על יד הערה 545. מאמר ד"ה וידבר וכו' אלה הם מועדי על יד הערה 46.

134) ההפרש שבין קדוש לברוך. . שרפים לחיות ואופנים: ראה גם תו"ח תרומה ח"ב שיז, סע"ב. סה"מ תרכ"ט ע' קסא. תרל"ד ע' רמד וע' רמו. בהערה הבאה.

135) ההפרש שבין שרפי' לחיות ואופנים: ראה גם לקו"ת נשא כח, ד. שלח מז, א. האזינו עד, ד. עט"ר ע' מא ואילך. סה"מ תרכ"ח ע' קכח. תרכ"ט ע' פג. וש"נ. ע' רלז ואילך. תרל"ד שם. תרל"ו פקי"א. זאת חנוכת המזבח תר"ם פ"ג. סה"מ ליקוט ח"ב ע' עח ואילך. נדפס גם בסה"מ תרס"ג מהדורת תשנ"ד ע' רו ואילך.

136) שהשרפי' עומדי' ממעל לו: ישעי' ו, ב. ראה גם לקו"ת אמור לב, ב. לקמן המשך אם כסף תלוה פ"ה על יד הערה 106. חייב אדם לברך פ"ל על יד הערה 1188. ד"ה ומקנה רב על יד הערה 96 (בשם הבעש"ט — נדפס גם באוה"ת בראשית כרך ו ע' 2054)־ ו(בחלק ההנחות) בהנחה שם על יד הערה 141. הנחה ד"ה וכל מאמינים על יד הערה 99 (בשם הבעש"ט). הנסמן במאמרי אדה"א דברים ח"ג ע' תתקמח. סה"מ תרל"ד ע' רנ (בשם הבעש"ט). תרל"ה ח"א ע' ו (בשם הבעש"ט). ח"ב ס"ע שב ואילך (בשם הבעש"ט). המשך מים רבים תרל"ו פקי"ג (בשם הבעש"ט). כתר שם טוב (קה"ת — מהדורת תשנ"ט) בהוספות סמ"ח. וש"נ. מאמר ד"ה אתם נצבים תשכ"ב.

137) שהשרפי'. . אומרים קדוש: ראה חולין צב, רע"א ובתוד"ה ברוך. ראה גם לקמן המשך אם כסף הנ"ל. סה"מ תרכ"ז ע' קלה. תרס"ה ע' קמ.

138) שרפים ע"ש שנשרפו: ראה לקו"ת נשא כח, ד. סה"מ תר"ל ע' צב. תרל"ה ח"א ע' ו. לקמן המשך אם כסף תלוה על יד הערה 105. מאמר ד"ה כי תבואו אל ארץ מושבותיכם תשי"ב (סה"מ תשי"ב ע' 240). ד"ה צאינה וראינה שבועות תשכ"ב.

139) החיות והאופנים הם ברעש גדול: ברכת יוצר.

140) אומרים ברוך: נסמן בהערה 137.

141) ברוך. . הוי' ממקומו: יחזקאל ג, יב. ראה מאמרי אדה"ז תקס"ט ע' קפה וע' קצו. עטרת ראש מב, ב. מאמרי אדה"א דברים ח"ג ע' תתקנא ואילך. קונטרסים ס"ע תמג ואילך. סה"מ תרל"ד ע' רמג ואילך (ובהנסמן בריש המאמר שם). המשך מים רבים תרל"ו פקי"ז. סה"מ ליקוט ח"ב ע' פב. נדפס גם בסה"מ תרס"ג מהדורת תשנ"ד ע' רי.

*142) ועוד ארז"ל שם: הובא גם לקמן בהמשך חייב אדם לברך פכ"ו בשם הילקוט. ושם פל"ו וכן באוה"ת בראשית כרך ג ע' 1134 בשם המדרש תהלים.

142) במחשכים השבני. . בבלי: איכה ג, ו [ושם: הושיבני]. ראה סנהדרין כד, א. הנסמן במאמרי אדה"א ויקרא ח"א ע' קו.

143) ותורה אור: משלי ו, כג.

144) קדמה. . קדימה במעלה: ראה פיה"מ יב, ג ואילך. מאמרי אדה"א תקע"ז ע' קלו. סה"מ תרכ"ז ע' שב. תר"ל ס"ע פ ואילך. והחרים תרל"א ע' כו. תרל"ב ע' צ. ע' קסג. ע' שטו. תרל"ד ע' נד. וככה תרל"ז ע' קפג. תער"ב ח"ב ע' תשכה.

145) ארבעים יום וארבעים לילה: משפטים כד, יח.

146) מלאכי'. . עצי היער: ראה מאמרי אדה"א דברים ח"ג ע' א'קיד. וש"נ. שה"א פה, ב ובהערה 17. סה"מ תרכ"ט ע' ח וע' קנח. המשך מים רבים תרל"ו ס"ע מה וע' קעא. ח"ב ס"ע שעב ואילך.

147) אז ירננו כל עצי יער: תהלים צו, יב.

148) המלאכים נק' בשם יערי: ראה גם תו"ח יתרו ח"ב רס, ד הערה 220.

149) אכלתי יערי עם דבשי: שה"ש ה, א. ראה זהר פינחס רכו, ב. לקו"ת שה"ש לד, ב.

150) נשאו דשאים ק"ו בעצמם: ראה חולין ס, א ובחידושי אגדות מהרש"א שם. סה"מ תרכ"ח ע' ג. ע' קסט וע' קצא. תרכ"ט ע' ז וע' קנח. תרל"ב ח"א ע' רעג. מים רבים תרל"ו ע' קעא. סה"מ קונטרסים ח"ב ע' שעב.

151) שלפי' א': ראה סה"מ תרכ"ח ע' צד ואילך. ס"ע קסו ואילך. והחרים תרל"א ס"ע נט ואילך. תרל"ג ח"ב ע' תקט.

152) המלאכים. . נק' דשאים: ראה לקו"ת פינחס עט, ג וש"נ ע"י הצ"צ. בהערה הבאה.

153) כמ"ש בזהר בפי' דשא ועשב: ראה זהר בראשית יח, ב. אוה"ת בראשית לג, ב. לה, ב. סה"מ תרכ"ח ע' ג ע' קסט וע' קצא. סה"מ תרכ"ט ע' קח. תר"ל ע' קנה. המשך מים רבים שבהערה 150.

154) ששרש החיות. . פני ארי': ראה טעמי המצות להרח"ו ר"פ ויקרא וציין לזהר פ' פינחס [רמ, ב — ומ"ש באור החמה שם ראה אגרות קודש כ"ק אדמו"ר מהר"ש ע' צב ואילך]. אור החיים אחרי יז, יד. מאמרי אדה"א דברים ח"ד ע' א'רו וע' א'רפה. לקמן המשך אם כסף תלוה על יד הערה 82.

155) פני ארי' אל הימין: יחזקאל א, י.

156) ושרש הבהמות. . פני שור: ראה ע"ח שער קיצור אבי"ע ש"נ, פ"ח. טעמי המצות שם. מאמרי אדה"א שמות ח"א ע' כח. וש"נ. סה"מ תרכ"ט ע' קי. וש"נ. לקמן המשך אם כסף תלוה על יד הערה 82.

157) ושרש העופות. . פני נשר: ראה לעיל הערה 154. לקו"ת נשא כח, ג. תו"ח יתרו ח"ב ער, א. סה"מ תרכ"ט שם.

158) ונושאים את הכסא: נסמן לקמן הערה 227.

159) אדם שעל הכסא: יחזקאל א, כו.

160) שכי לא אדם הוא: שמו"א טו, כט.

161) במרכבתא תתאה. . עילאה: ראה גם סידור שחרית סד, א. ביאורי הזהר ויקרא סב, ב. מאמרי אדה"א ויקרא ח"א ע' רכג. שערי תשובה צב, ג. תו"ח וארא ח"א פו, ב. אוה"ת שלח ע' תקפד ואילך. סה"מ תר"ל ע' קעה. והחרים תרל"א ס"ע כה ואילך. תרל"ו ח"ב ע' שעג. וככה תרל"ז פקי"ז ע' קפב ואילך.

162) חסד. . הארי': ראה תז"ח צד, ג. מאמרי אדה"א דברים ח"ד ע' א'תפה. וש"נ. תו"ח משפטים ח"ב רפו, ד. וש"נ.

163) החכ' דאצי' שנק' ג"כ ארי': ראה גם סה"מ תרכ"ו ע' יז. ע' נד. ע' קסד. תרכ"ז ע' צח. תרכ"ח ע' קמז וע' קצא. תרכ"ט ע' צד ואילך. והחרים תרל"א ע' כו. תרל"ב ח"א ע' עדר. תרל"ד ע' קעא. מים רבים תרל"ו פקנ"ז ע' קעג. וככה תרל"ז שם ע' קפג.

164) ארי' הוא אותיות ראי': ראה ת"ז ת"ע (קכב, א). הנסמן במאמרי אדה"א דברים ח"ג ע' א'ל.

165) וירא ראשית לו: ברכה לג, כא. ראה גם סה"מ תרל"ד ע' קעא. והחרים. מים רבים. וככה שבהערה 163.

166) החכמים עיני העדה: שלח טו, ד. ראה לקמן המשך חייב אדם לברך פ"ח על יד הערה 246 שמציין ללקו"ת ואתחנן ב, סע"ד. ג, ג. מאמרי אדה"ז על פרשיות התורה ח"א ע' רסד ובהנסמן במ"מ לשם. תו"ח בא ח"א קב, א ובהערה 248.

167) הריחוק שבין מוחין למדות: ראה המשך והחרים תרל"א ע' ד ואילך. תרכ"ט ע' ט. הדרושים שבהערה 35. לעיל פ"ז.

168) הכתר נק' ארי': ראה גם אוה"ת שבועות ע' רכא. איכה ע' א'נו וע' א'נז. הנסמן בהערה 163.

169)ארי' שאג: עמוס ג, ח. ראה שמו"ר פכ"ט, ט. המשך והחרים תרל"א ע' כז. מים רבים תרל"ו שם ס"ע קעג ואילך. וככה תרל"ז שם.

170) אנכי ה' אלקיך: יתרו כ, ב.

171) אנכי. . כתר: ראה זהר רע"מ פינחס רנו, ב.

172) החכמה מאין תמצא: איוב כח, יב.

173) וכולם בחכמה עשית: תהלים קד, כד.

174) שהחכמה נחשב כעשי': ראה תניא פ"ב בהגהה. לקמן המשך חייב אדם לברך פ"ח על יד הערה 223. וש"נ.

175) התורה נק' משל הקדמוני: שמו"א כד, כג וברש"י שם. ראה גם הנסמן במאמרי אדה"א דברים ח"ב ע' תב. שמות ח"ב ע' שפג. סה"מ תרכ"ז ע' פז.

*176) משל הקדמוני. . בשני אופנים: ראה גם סה"מ תרכ"ט ע' צו. תרל"ה ח"א ס"ע נז ואילך.

176) י"ב חדשים. . לי"ב גבולי אלכסון. . בדרוש דמחר חדש: ראה פרדס שער פרטי השמות שכ"א, פ"ו. מאמרי אדה"ז תקס"ז ע' מט ואילך. ע' נח ואילך. אוה"ת בראשית ה, סע"ב ואילך. טו, א ואילך. הנסמן בסה"מ תרכ"ז כאן ע' צט.

177) ונפש. . חיות העולם כן פי' רבינו ז"ל: ראה מאמרי אדה"ז תקס"ד ע' קכה. לקו"ת חוקת סד, ד. מאמרי אדה"ז על פרשיות התורה ח"א ע' א וס"ע שט ואילך. אוה"ת וארא כאן ע' ר וע' ריח. יתרו ע' תתיח וע' תתכה. סה"מ תרכ"ז ע' צט. וש"נ. תרכ"ח ע' קמד. לקמן המשך אם כסף על יד הערה 163 ואילך.

178) עש"ן הוא בחי' נר"נ: ראה אוה"ת יתרו שם ע' תתטז ואילך. ע' תתכג ואילך.

179) ומסתמא שמע כן מהמגיד ז"ל: ראה גם סה"מ תרכ"ז ע' ק ובהנסמן שם. תרכ"ח שם. וראה גם אור האמת אמרי צדיקים (אשר כתבם. . מו"ה לוי יצחק. . ברדיטשוב) ברוקלין תש"כ ס"ע מד.

180) ההפרש בין ש' הוי' לש' שדי: ראה גם אוה"ת כאן ע' ריט.

181) שאמר לעולמו די: ראה חגיגה יב, א. ב"ר פ"ה, ח. פמ"ו, ג.

182) ואמנם: להבא לקמן ראה גם סה"מ תרכ"ט ע' מט. וש"נ. ס"ע צו ואילך. תר"ל ע' סא. תרל"ה ח"א ע' מג ואילך. ד"ה וארא אל אברהם תשל"ה קונטרס כ"ד טבת תנש"א (סה"מ מלוקט ח"ה ע' קלז ואילך).

183) אני אל שדי: לך יז, א.

184) ואתנה בריתי: לך שם ב.

185) במדרש. . שדי באלקותי לכל ברי': ראה רש"י לך יז, א. ב"ר פמ"ו, ג.

186) והריקותי לכם ברכה. . עד שיבלו: מלאכי ג, י. שבת לב, ב.

187) די מחסורו. . לרכוב עליו: פ' ראה טו, ח. כתובות סז, ב.

188) אני לדודי שלא נדפס: בסה"מ תרכ"ז ותרכ"ח כאן: אני לדודי הנ"ל, ולפנ"ז הובא: אני לדודי ך"א (ראה גם לעיל הערה 63), ראה אוה"ת ראה ע' תשפג (ושם: הרמב"ן והבחיי ר"פ וארא). שה"ש ע' תקנא. ע' תקנה.

189) שמשם שדי נמשך ניסים נסתרים: ראה רמב"ן ובחיי לך יז, א. בהערות שלפנ"ז 188. 182. ד"ה אנכי ה"א תשכ"ו ע' 3 ובהערה 6.

190) ויכל אלקי'. . ך"א: כ"ה גם בסה"מ תרכ"ז כאן ע' ק (וראה בהערה שם). תרכ"ח ע' קמט.