פי' פתחה כו' והנה ברכת יוצר האדם

קצא

לז) והנה1526 ברכת יוצר האדם הוא כנגד אדה"ר1527 ותשב"כ דהיינו שהברכה הוא כענין הידוע בפי' על שלא ברכו בתורה תחלה1528 דהכוונה כדי להמשיך אור א"ס בחכמה, כמ"ש מזה בלק"ת פ' ראה1529 ע"פ וכל בניך ובד"ה שיר


1526) והנה: ברשימת המאמרים שמופיע בריש הבוך 1089 נרשם כאן מאמר (י"ז מההמשך והוא) ד"ה: פיה פתחה בחכ' (פרק ל"ז). היינו שבעת אמירת הדרוש היתה פתיחא זו, ולע"ע אין ידוע אם גם פתיחה זו נרשמה בפ"ע ע"י כ"ק אדמו"ר מהר"ש.

ברשימת המאמרים שבס' התולדות אדמו"ר מהר"ש (ע' 19 וכן במפתח להמשך זה הנדפס) נרשם ד"ה: ”פיה פתחה כו' והנה ברכת יוצר האדם (לז-לח)". ובהערה לשם: ”מסופקני קצת אם פל"ח מקומו בדרוש זה או בד"ה צור תעודה". הנה עפ"י הנרשם במפתח שבריש בוך 1089 רק פל"ז נכלל במאמר זה.

מאמר זה פל"ז — הוא לשון אוה"ת בראשית כאן כרך ג ע' תקסח ואילך. והקיצור שם ע' 1138.

המאמר נכתב בכת"י הר"ש סופר. פרט לציון הפרק ועוד תיקון שנרשם בגוכתי"ק.

1527) ברכת יוצר האדם. . אדה"ר: ראה רש"י כתובות ח, א.

1528) שלא ברכו בתורה תחלה: ב"מ פה, ב. נדרים פא, א. ראה גם דרך חיים פא, א. סה"מ תרכ"ט ע' רצ. וש"נ. תרל"ג ח"ב ע' תלו ואילך וש"נ.

1529) בלק"ת פ' ראה: כט, א. ראה אוה"ת ואתחנן ס"ע רנב ואילך.