צור תעודה כו' וביאור ענין שצ"ל חותם

לח) וזהו1615 ג"כ ענין כי הנה יוצר הרים1616, פי' כמ"ש בזהר שיש טורי נהורא והם חג"ת דאצילות, ויש טורי חשוכא1617 חג"ת שבכתר, והרים הגבהה1618 בחי' רצוא ושוב, אברהם קראו הר1619 כו' כמ"ש בד"ה כי ההרים ימושו1620 כו' וטורי חשוכא הם בחי' מטי ולא <סט>

ּ מטי, כי ההשפעה מאוא"ס באצי' צ"ל ג"כ ע"י צמצום והתפשטות1621 שאל"כ לא יוכלו לקבל, וזהו ענין מטולמ"ט והם הנק' טורי חשוכא ועמ"ש בפי' ושקל בפלס הרים1622 בד"ה אתם נצבים1623, וגילוי ע"ס דאצי' מבחי' טורי חשוכא וע"ס הגנוזות נק' כי הנה יוצר הרים ועמ"ש בד"ה קול דודי1624


1615) וזהו: ברשימת המאמרים שמופיע בריש הבוך 1089 נרשם כאן מאמר (י"ח מההמשך והוא) ד"ה: צור תעודה חתום תו' — פ' חו"ב (הכולל פרקים ל"ח — ל"ט). היינו שבעת אמירת הדרוש היתה פתיחא זו, ולע"ע אין ידוע אם גם פתיחה זו נרשמה בפ"ע ע"י כ"ק אדמו"ר מהר"ש.

ברשימת המאמרים שבס' התולדות אדמו"ר מהר"ש ע' 19 (וכן במפתח להמשך זה הנדפס) נרשם ד"ה: ”פיה פתחה כו' והנה ברכת יוצר האדם (לז-לח)". ובהערה לשם: ”מסופקני קצת אם פל"ח מקומו בדרוש זה או בד"ה צור תעודה". הנה עפ"י הנרשם במפתח שבריש בוך 1089 שייך פל"ח למאמר זה. בבוך 145 ע' מא (חסר כל ההמשך ומתחיל מאמצע פל"ח בהתיבות: והנה ידוע בענין אשה כי תזריע) ובראשו נרשם: פ' חו"ב שנת תרל"ח.

מאמר זה פל"ח — הוא לשון אוה"ת בראשית כאן כרך ג ע' 1138 ואילך בשינויים קלים. והקיצור שם ע' תקע. פל"ט הוא לשון אוה"ת בראשית כאן כרך ג ע' תקע ואילך. ישעי כרך א ע' קעח ואילך. ע' קפ. והקיצור שם ע' תקעא.

מאמר זה נכתב בכת"י הר"ש סופר. פרט לציוני הפרקים והערה אחת ועוד איזה תיקונים שנרשמו בגוכתי"ק כמצויין להלן.

1616) כי הנה יוצר הרים: עמוס ד, יג.

1617) טורי נהורא. . טורי חשוכא: ראה זהר פינחס רמט, ב. ראה גם בענין טורי נהורא וחשוכא ביאוה"ז קרח צג, ג. פינחס קטז, א ואילך. קיז, ד. מאמרי אדה"ז על פרשיות התורה ח"א ס"ע שכח. תקס"ט ע' טז ובהנסמן במ"מ לשם. מאמרי אדה"א שמות ח"א ע' פח. וש"נ. דברים ח"ג ע' תתקצה. וש"נ. שע"ת קלט, ג ובהנסמן במ"מ לשם. שעה"י קכז, ב ובהנסמן במ"מ לשם. תו"ח לך צ, ד. וירא קיב, ב. שמות ח"א טז, א. וש"נ. אוה"ת ר"ה ע' א'שצ. עמוס ע' תסט. שופטים כרך ג' ע' א'קסא. תהלים ע' רכה.

1618) הגבהה: וכ"ה באוה"ת כאן (וההערה שבשולי היריעה שם מיותרת) ובהשמטות ותיקונים בלקו"ת לג"פ.

1619) אברהם קראו הר: ראה רש"י ויצא כח, יז. שוח"ט פא, ב. מאמרי אדה"א דברים ח"ב ע' תרסו. וש"נ. שה"א קה, א ובהערה 2. ש"א צח, א. תו"ח וארא ח"א עז, סע"ג ואילך.

1620) בד"ה כי ההרים ימושו: ראה לקו"ת תצא מ, א. אוה"ת תצא ע' תתרכה. ישעי' כרך ב ע' תתכז.

1621) והתפשטות: וכ"ה בהשמטות ותיקונים בלקו"ת לג"פ.

1622) ושקל בפלס הרים: ישעי' מ, יב.

1623) בד"ה אתם נצבים: לקו"ת נצבים מה, א. ראה גם מאמרי אדה"א דברים ח"ג ע' תתקצח. וש"נ.

1624) בד"ה קול דודי: לקו"ת שה"ש טו, ג.