[ואהי' אצלו אמון כו' וכיצד תהי' התבוננות זו]

רכא

וכיצד*81 תהי' התבוננות זו מבואר בק"ש שמע לשון הבנה81, והבנה זו היא בתיבת שמע עצמה כי שמע שם ע' פי' כי עי"ן רבתי היא בחי' לך ה' הגדולה


*81) וכיצד: לערך כאן מתחיל מאמר חדש והפתיחה היא ואהי' אצלו אמון שנאמרה בשבת יום ב' דשבועות. לע"ע לא מצאנו פתיחה זו מכ"ק אדמו"ר מהר"ש. ראה לקמן (בחלק ההנחות) הנחה ד"ה זה.

81) שמע לשון הבנה: ואתחנן ו, ד. ראה זהר אד"ר נשא קלח, ב. מאמרי אדה"א ויקרא ח"ב ע' תשלו. וש"נ. הנחות תקע"ז ע' קמח. וש"נ.