ומקנה רב כו' מרגלים כו' והארץ הדום רגלי כו'

רכח

בס"ד מו"מ ח"ל

ומקנה רב1 הי' לבני ראובן ולבני גד2 כו', יותן את הארץ הזאת לעבדיך לאחוזה3 כו' ואתנו אחוזת4 כו'. והנה בפ' זו רבו הדקדוקים מאד, הא' למה חטפו


1) ומקנה רב: דרוש השלישי (לאחר ד"ה ואשא אתכם וד"ה ואהי' אצלו אמון) מההמשך המבאר ד"ה השמים כסאי שבתו"א בראשית א, א (וביאוריו) כמצויין לעיל ברד"ה ואשא אתכם.

מאמר זה מבאר פסקאות והארץ הדום רגלי־ והנה זהו שבתו"א שם א, ב. ג.

הכותרת שבריש המאמר נעתקה מבוך 1162 ואינה מופיעה בבוך זה 1089. אודות ביכלאך אלו ראה המצויין בריש ד"ה ואשא אתכם.

המאמר (מלבד הפתיחה והסיום שנכתבו בגוכתי"ק) הוא לשון התו"א עם הגהות הצ"צ שבאים בתוך חצאי ריבוע, וההגהות שבהחצע"ג הם מכ"ק אדמו"ר מהר"ש כמצויין בפרטיות בריש ההמשך (ד"ה ואשא אתכם).

המאמר מלבד הפתיחה והסיום נדפס גם בלקו"ת לג"פ ב, ג. אוה"ת בראשית כרך ו ע' תתרכו.

הנחה מדרוש זה מכ"ק אדמו"ר מהורש"ב נדפסה לקמן בחלק ההנחות.

מאמר זה נזכר לקמן במאמר ד"ה גדול יהי' על יד הערות 8־ 52. ד"ה על חומותיך על יד הערה 18. ד"ה ישמח משה על יד הערה *72. ד"ה בנים אתם על יד הערות 4־ 109-110.

2) ומקנה רב. . ולבני גד: מטות לב, א.

3) יותן. . לעבדיך: מטות שם, ה.

4) ואתנו אחוזת: שם לב, לב.