גדול יהי' כבוד כו' אי זה בית כו'

רלט

בס"ד ש"ח ל"ח, חגי ב' ט'

חצר כו' מאדך

שבת חזון

גדול יהי' כבוד הבית הזה1 האחרון מן הראשון2. הנה רז"ל בב"ב ד"ג ע"א פי' זה על ב"ש, וכן הוא פי' הפשוט3, אמנם בזהר בראשית דך"ח ע"א4 פי' על לע"ל


1) גדול יהי' כבוד הבית הזה: דרוש הרביעי מההמשך המבאר ד"ה השמים כסאי שבתו"א בראשית א, א (וביאוריו) כמצויין לעיל ברד"ה ואשא אתכם.

מאמר זה מבאר פסקא האחרונה שבדרוש הנ"ל דתו"א א, ג ד"ה אך אי זה בית.

הכותרת שבריש המאמר: ”בס"ד ש"ח [ שבת חזון] ל"ח, חגי ב' ט'" נעתקה מבוך 1162 ואינה מופיעה בבוך זה 1089. אודות ביכלאך אלו ראה המצויין לעיל בריש ד"ה ואשא אתכם.

המאמר (מלבד הפתיחה, וכן איזה הערות שנכתבו בגוכתי"ק) הוא לשון התו"א עם הגהות הצ"צ שבאים בתוך חצאי ריבוע, וההגהות שבהחצע"ג הם מכ"ק אדמו"ר מהר"ש כמצויין בפרטיות בריש ההמשך (ד"ה ואשא אתכם).

המאמר מלבד הפתיחה נדפס גם בלקו"ת לג"פ ג, ד. אוה"ת בראשית כרך ו ע' תתרכח.

הנחה מדרוש זה מכ"ק אדמו"ר מהורש"ב נדפסה לקמן בחלק ההנחות.

מאמר זה נזכר לקמן במאמר ד"ה על חומותיך על יד הערה 108. ד"ה אני לדודי על יד הערות 29-27.

2) גדול יהי'. . האחרון מן הראשון: חגי ב, ט — כנ"ל בהכותרת.

3) פי' הפשוט: מפרשים לחגי שם.

4) דך"ח ע"א: ובד"ה גדול יהי' מש"פ מטו"מ שנת תשכ"ב [קונ' שבת נחמו תש"נ — סה"מ מלוקט ד ע' שלג] הערה 4 מוסיף: תקו"ז תיקון ח. וראה גם לקו"ש לך כרך ה ע' 62 הערה 46. ח"ש כרך י ע' 211 ס"ד (אג"ק שלו ח"ב ע' ד וע' כג).