על חומותיך ירושלים כו'

רמו

בס"ד ש"פ ואתחנן, ישעי' סי' נ"ב וא"ו,

ואת כל אלה ידי כו' אל עני

ואתחנן

על חומותיך ירושלים1 הפקדתי שומרים2, פי' שומרים הם בחי' או"מ ע"ד ואתה משמרה בקרבי3, וצ"ל הלא חומה היא ג"כ בחי' מקיף שמקיף את העיר ועי"ז משתמרת העיר ומהו ענין השומרים כו'. והענין דהנה פסוק זה בנחמת ירושלים וזהו בהפטרה דשוש אשיש4 נחמה הז'5 ומתחילי' נחמו נחמו6 ב"פ י"ל ע"ד ב' בחי' דח"י כמשי"ת, ומסיימי' בהפקדת שומרים שזהו בפרטיות נחמה הז' נגד כל הז' מקיפים7 שנכללים בב' בחי' דח"י כו'. ויובן בהקדים ביאור ענין מ"ש ואת כל אלה ידי עשתה כו' ויהיו8 כל אלה נאום ה' כו', דזכר כאן ב' מדרגות עשי' ודבור שהוא


1) על חומותיך ירושלים: מאמר זה הוא דרוש הראשון (מהמשך הדרושים הבאים לקמן) שמבאר פיסקא ראשונה מביאור הראשון (על מאמר ד"ה השמים כסאי) ד"ה להבין שרשי הדברים הנ"ל שנדפס במאמרי אדה"ז תקס"ה ח"ב הנחת כ"ק אדמו"ר האמצעי ע' תשטו — תשיח (עד ד"ה והנה שרש ענין). והוא דרוש החמישי מההמשך שבו נתבארו הדרושים דהשמים כסאי וביאוריו שנאמרו בשנת תקס"ה כמצויין לעיל ברד"ה ואשא אתכם.

הכותרת שבריש המאמר: נעתקה מבוך 1162 ואינה מופיעה בבוך זה 1089. אודות ביכלאך אלו ראה המצויין לעיל בריש ד"ה ואשא אתכם.

המאמר (מלבד הפתיחה, וכן הערות שבתוך ההחצע"ג שנכתבו בגוכתי"ק) הוא לשון מאמרי אדה"ז תקס"ה הנ"ל עם הגהות הצ"צ שבאים בתוך חצאי ריבוע, והדברים המובאים בתוך חצאי עיגול שהם בתוך חצאי מרובע [( )] הם מכ"ק אדמו"ר האמצעי שנכתבו במאמרי אדה"ז הנ"ל בין חצאי עיגול. וההגהות שבהחצע"ג הם מכ"ק אדמו"ר מהר"ש.

המאמר מלבד הפתיחה והסיום נדפס גם בלקו"ת לג"פ ה, ב. אוה"ת בראשית כרך ו ע' 2060 פ"א.

הנחה מדרוש זה מכ"ק אדמו"ר מהורש"ב נדפסה לקמן בחלק ההנחות.

מאמר זה נזכר לקמן בד"ה ישמח משה על יד הערה 54. ד"ה אני לדודי על יד הערות 29-27.

2) על חומותיך ירושלים הפקדתי שומרים: ישעי' סב, ו ואוצ"ל כן בהכותרת.

3) ואתה משמרה בקרבי: ברכת אלקי נשמה מברכות ס, ב.

4) בהפטרה דשוש אשיש: דפ' נצבים — ישעי' סא, י ואילך.

5) בהפטרה דשוש אשיש נחמה הז': ראה תוס' מגילה לא, ב ד"ה ר"ח. רמב"ם הל' תפלה פי"ג, הי"ט. וראה גם בסדר ההפטורות בסיומם. טושו"ע או"ח סתכ"ח, ס"ח.

6) נחמו נחמו: ישעי' מ, א.

7) הז' מקיפים: ראה בסיום המאמר.

8) ואת כל אלה ידי עשתה כו' ויהיו: ישעי' סו, ב [בהוספת תיבת: כו' — וכ"ה במאמרי אדה"ז תקס"ה ואוה"ת כאן].