ישמח משה במתנת כו'

רנו

בס"ד ש"פ עקב ל"ח

ישמח משה1 במתנת חלקו2, ופי' בסידור האריז"ל3, שאותם האלף אורות שנטלו ממשה בחטא העגל כמארז"ל ע"פ לך רד, רד מגדולתך כלום נתתי4 כו'. ולכאו' צ"ל הלא משה אמר ונחנו מה5 שכפשוטו זהו מצד עבודת עצמו, ומ"ע כלום נתתי כו' אלא כו'. וגם צ"ל מ"ש בני בכורי ישראל6, וכתי' בנים אתם7, וברא כרעא דאבוהא8 בחי' רגל, ושם ישראל מורה על לי ראש כמארז"ל9, וארז"ל תפילין דמארי עלמא10 מה כתי' בהן11 ומי כעמך כישראל12 כו', שזהו בחי' המשכת מוחין דגדלות שבז"א. והענין הוא דכתי' ואהבת וצ"ל איך שייך ציוי על אהבה13 כו' אלא שהציוי


1) ישמח משה: מאמר זה הוא דרוש השני (מההמשך) שמבאר שני פיסקאות (ד"ה והנה שרש ענין שמע־ ועתה יש להבין) מביאור הראשון (על מאמר ד"ה השמים כסאי) ד"ה להבין שרשי הדברים הנ"ל שנדפס במאמרי אדה"ז תקס"ה ח"ב הנחת כ"ק אדמו"ר האמצעי ע' תשיח — תשכא (עד ד"ה ובכל זה יובן). והוא דרוש הששי מההמשך שבו נתבארו הדרושים דהשמים כסאי וביאוריו שנאמרו בשנת תקס"ה כמצויין לעיל ברד"ה ואשא אתכם.

הפתיחה נכתבה בבוך זה 1089. ורק ההגהות נרשמו בבוך 1162. אודות ביכלאך אלו ראה המצויין לעיל בריש ד"ה ואשא אתכם.

המאמר (מלבד הפתיחה, וכן הערות שבתוך ההחצע"ג שנכתבו בגוכתי"ק) הוא לשון מאמרי אדה"ז תקס"ה הנ"ל עם הגהות הצ"צ שבאים בתוך חצאי ריבוע. וההגהות שבהחצע"ג הם מכ"ק אדמו"ר מהר"ש. והדברים המובאים בתוך חצאי עיגול שהם בתוך חצאי מרובע [( )] הם מכ"ק אדמו"ר האמצעי שנכתבו במאמרי אדה"ז הנ"ל בין חצאי עיגול.

המאמר מלבד הפתיחה נדפס בלקו"ת לג"פ ו, ג. אוה"ת בראשית כרך ו ע' תתרלג ואילך פ"ב (פרט להגהה הראשונה שנדפסה שם בע' 2064 בסופו, שגם היא נעתקה בבוך זה 1089 אלא שאח"כ השמיטה). פ"ג.

הנחה מדרוש זה מכ"ק אדמו"ר מהורש"ב נדפסה לקמן בחלק ההנחות (ומשם נעתקה הכותרת שמופיע בריש המאמר — פרט לתיבת בס"ד).

מאמר זה נזכר לקמן בד"ה בנים אתם על יד הערה 4.

2) ישמח משה במתנת חלקו: נוסח תפלת העמידה לשבת.

3) ופי' בסידור האריז"ל: במקומו — ר"ש רשקוב (ד"ה משה). קול יעקב. ראה גם לעיל מאמר ד"ה ומקנה רב הערה 49.

4) לך רד. . כלום נתתי: תשא לב, ז. ברכות לב, א. רש"י תשא שם.

5) ונחנו מה: בשלח טז, ז. ח. ראה גם מאמרי אדה"א בראשית ע' כב. וש"נ. תו"ח שמות ח"א מג, א. וש"נ.

6) בני בכורי ישראל: שמות ד, כב.

7) בנים אתם: פ' ראה יד, א.

8) וברא כרעא דאבוהא: ראה ע"ח שער פרקי הצלם שכ"ד, פ"א בשם רז"ל. מאמרי אדה"א קונטרסים ע' שלט. וש"נ. תו"ח ויקהל ח"ב שצו, א הערה 118.

9) ישראל. . לי ראש כמארז"ל: ראה פע"ח שער הלולב שכ"ט, פ"א. לעיל המשך חייב אדם לברך פ"ט הערה 274.

10) תפילין דמארי עלמא: ראה ברכות ו, א. ראה מאמר ד"ה את הוי' האמרת ח"י אלול תש"ל הערה 10 [קונט' ח"י אלול תשמ"ז — סה"מ מלוקט ב ע' פז].

11) בהן: לקמן (בפנים בין הערות 86-7 וכן בהקיצור) ובברכות שם: בהו.

12) ומי כעמך כישראל: שמו"ב ז, כג. בברכות שם הובא הכתוב דהי"א יז, כא (ומי כעמך ישראל — וכ"ה לקמן בפנים בין הערות 86-7). אבל כהנוסח דבפנים הובא גם בלקו"ת שה"ש מה, א. תו"ח יתרו ח"ב רנט, ג. מאמרי אדה"א ויקרא ח"ב ע' תסז בהערה. אוה"ת בהר כרך ד ע' א'קמד. סה"מ תרל"ב ח"א ע' רפא.

13) ואהבת. . ציוי על אהבה: ואתחנן ו, ה. ראה גם לקו"ת ואתחנן יא, ב. מאמרי אדה"א ויקרא ח"ב ע' תשלו ואילך (ובהנסמן שם ע' תשלז). הנחות תקע"ז ע' שטז. תו"ח נח מט, ג ובהנסמן במ"מ לשם. ויקהל ח"ב שצה, ג. וש"נ. המשך והחרים תרל"א ע' סו. סה"מ תרכ"ו ע' צד ואילך (ובהנסמן שם ס"ע ). תרכ"ז ע' עד. וש"נ. תר"ל ע' קמט. שיחת ש"פ ויקהל ש"מ אד"ש תשמ"ו.