ועמדו רגליו כו' אותיות כו'

כא

יא) ויובן191 עוד ענין בחי' מספר ובלי מספר ממ"ש במ"א ע"פ ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזתים192, פי' וענין רגליו הוא בחי' אותיות193, ויובן בהקדם ענין האותיות, דהנה שרש האותיות הם בנפש194 עצמה רק שקבען בפה195, אמנם שרשם ומקורם הם בעצם הנפש עצמה כו' ורק שהם יוצאים ע"י המוצאות אחה"ע196 מהגרון גיכ"ק מהחיך דטלנ"ת197 מהלשון כו', והמופת לזה הוא מן קטן או חרש הגם שיש להם המוצאות ומנענעי' המוצאות מ"מ א"א להם לדבר, והיינו מפני שאין האותיות בהמוצאות כו' כ"א בנפש, ולכן החרש מוליד שלם198 מפני כי בנפשו יש בחי' האותיות, וההולדה נמשך מעצם הנפש199 כמ"ש במ"א לכן מוליד שלם,


191) ויובן: ברשימת המאמרים שמופיע בריש הבוך 1089 נרשם כאן מאמר (ד' מההמשך) והוא ד"ה: ”ועמדו רגליו ביום ההוא" (הכולל פרקים יא-יג). היינו שבעת אמירת הדרוש היתה פתיחא זו, ולע"ע אין ידוע אם גם פתיחה זו נרשמה בפ"ע ע"י כ"ק אדמו"ר מהר"ש.

192) ועמדו רגליו. . הזתים: זכרי' יד, ד (ושם: הזיתים — ראה גם לקמן מאמר ד"ה גדול יהי' על יד הערה 85. ו(בחלק ההנחות) בהנחה שם על יד הערה 143).

193) רגליו. . אותיות: ראה מאמרי אדה"ז תקע"א ע' נט. נביאים ע' רסא (נעתק בשינויים ב)אוה"ת כאן ע' רכ ואילך. אוה"ת זכרי' ע' תקכג. סה"מ תרכ"ז כאן וע' תכ. תרכ"ח כאן פ"ו. תר"ל ע' שכ. לקמן (בחלק ההנחות) הנחה ד"ה גדול יהי' על יד הערה 145.

194) שרש האותיות הם בנפש: ראה אגה"ק ס"ה. מאמרי אדה"ז תקע"א (ע' נז)־ נביאים (ע' רנח)־ אוה"ת (כאן) וסה"מ תרכ"ז ותרכ"ח שבהערה 193. תרל"ג ח"ב ע' שנז (ובהנסמן שם בע' שנו). ש"א ו, ב ובהנסמן במ"מ לשם. תו"ח בשלח ח"א קמח, א. וש"נ.

195) שקבען בפה: ס"י פ"ב, מ"ג. ”ולא שבראן שם בפה" תו"א מקץ מב, ב.

196) אחה"ע: ראה הנסמן במאמרי אדה"א דברים ח"א ע' קה.

197) אחה"ע. . גיכ"ק. . דטלנ"ת: ס"י (מהדורת מנטובא שכ"ב) פ"ב, מ"א.

198) החרש מוליד שלם: ראה סה"מ תרכ"ז ותרכ"ח כאן פ"ו. תרל"ב ח"ב ע' שמח. וראה גם מאמרי אדה"ז תקס"ח ח"א ע' שכא. ענינים ע' רפט.

199) וההולדה נמשך מעצם הנפש: ראה גם אגה"ק ד"ה להבין מ"ש בפע"ח (תניא קנז, א). ביאוה"ז בראשית ב, ב (ולהצ"צ כרך ב' ע' תריג וע' תרטז). נח, ה, ד. בלק צט, א. מאמרי אדה"ז ענינים ע' קנא. מארז"ל ע' שי. ע' שכ. אמ"ב שער הק"ש כו, ד. שער האמונה נג, ב. פיה"מ י, סע"ד ואילך. סהמ"צ להצ"צ ג, ב. בהערה שלפנ"ז.