ועמדו רגליו כו' אותיות כו'

כא

יא) ויובן191 עוד ענין בחי' מספר ובלי מספר ממ"ש במ"א ע"פ ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזתים192, פי' וענין רגליו הוא בחי' אותיות193, ויובן בהקדם ענין האותיות, דהנה שרש האותיות הם בנפש194 עצמה רק שקבען בפה195, אמנם שרשם ומקורם הם בעצם הנפש עצמה כו' ורק שהם יוצאים ע"י המוצאות אחה"ע196 מהגרון גיכ"ק מהחיך דטלנ"ת197 מהלשון כו', והמופת לזה הוא מן קטן או חרש הגם שיש להם המוצאות ומנענעי' המוצאות מ"מ א"א להם לדבר, והיינו מפני שאין האותיות בהמוצאות כו' כ"א בנפש, ולכן החרש מוליד שלם198 מפני כי בנפשו יש בחי' האותיות, וההולדה נמשך מעצם הנפש199 כמ"ש במ"א לכן מוליד שלם,

כב

ומ"מ אינו יכול לדבר מפני כי אין האותיות נמשכי' מהנפש לכלי המבטא שלו שיוציאו האותיות אחה"ע הגשמי', ולכן לדבר אינו יכול, ומ"מ מוליד שלם שאינו תלוי בהתגלותם בכלי המבטא כו', ונודע כי באותיות יש ב' בחי' אותיות200, היינו אותיות המחשבה ואותיות הדבור, ואם כי בהתגלותם בחי' אותיות המחשבה דקים וגבוהים יותר מאותיות הדבור מ"מ בשרשם בנפש שרש אותיות הדבור קודמי' לאותיות המחשבה201 כמ"ש מזה במ"א באריכות וע' בד"ה אדם כי יהי'202 בעור בשרו בענין ואדם אין ומעלת המדבר כו'.

והנה שרש חיות כל העולמות הוא מבחי' אותיות כמו עד"מ מאמר יהי רקיע עומד תמיד ברקיע להחיותו כמ"ש לעולם ה' דברך נצב בשמים203 שדבר ה' עומד תמיד בשמים להחיותו כמ"ש בסש"ב ח"ב בשם הבעש"ט ז"ל204 וכ"מ ממדרש תלים ע"פ זה205, ואם הי' האותיות מסתלקים כרגע א' הי' חוזר לאין ואפס המוחלט ממש, כ"א ע"י שהאותיות עומדים תמיד בשמים עד"מ להוותם ולהחיותם עי"ז נמצאים תמיד מאין ליש, וכ"ה בכל הנבראים, ודעת לנבון נקל שהאותיות הנ"ל הם בטלים בתכלית לאוא"ס, שהרי מה שבכוחם להוות ולהחיות זהו לפי שהם דברי הקב"ה שנמצא בהם תמיד כח האלקה הפועל ואינם מהות בפ"ע כ"א דברי האל ית', וממילא גם כלליות העולם המתהווים ומקבלים חיות מהאותיות ג"כ בטלים בתכלית. ובזה יובן מ"ש בסש"ב ח"ב פ"ג206 אלו ניתנה רשות לעין לראות ולהשיג את החיות והרוחניות207 שבכל נברא השופע בו, היינו בחי' האותיות שרש ומקור העולמות לא הי' גשמיות הנברא וחומרו וממשו נראה כלל לעינינו כי הוא בטל במציאות ממש.

ועפ"ז יובן היטיב ענין בחי' ביטול העולמות שהגם שנת' במ"א שמה שנראה העולם ליש ודבר זהו שקר גמור208, אם כי האמת כן הוא שגם היותו יש

כג

מ"מ בטל הוא בתכלית, מ"מ לפי הנ"ל יוכל להקשות מ"ע ברה"ע דכתיב בראשית ברא209, משמע שנברא ליש, וכדמות ראי' לזה על פשוטו של מקרא ממארז"ל במשנה פ"ז דסנהדרין שנים לוקטים210 קשואים כו' העושה מעשה חייב האוחז את העינים פטור ואם נאמר שזהו רק לעינינו למה יתחייב העושה מעשה כו' ואם נאמר שגם הסקילה היא רק לעינינו א"כ אין שכר ועונש ח"ו ישתקע הדבר ולא יאמר, אלא כנ"ל יובן היטב שגם שנברא העולם ליש ודבר וכמ"ש הרס"ג דבר מלא דבר211, והתהוותו וחיותו וקיומו זהו מהאותיות וכנ"ל ואותיות בטלים בתכלית א"כ גם העולם בטל, וע' בד"ה אנכי212 באורך.

קיצור. יבאר ענין האותיות ששרשם בעצם הנפש, ואותיות הדבור קודמים, ומהם התהוות העולמות וקיומם והם בטלים בתכלית א"כ גם העולם בטל כו'.

יב) והנה כאשר נמשכו האותיות להוות עולמות נמשכו אותיות שמהם נתהוו עולמות, ויש אותיות שנשארו למעלה שלא נתהוו מהם בחי' עולמות, ועפ"ז יובן מ"ש בזהר באד"ר קך"ח ב' בגולגלתא יתבין תליסר אלפי רבוא עלמין213, ומספר אלף אלפין ריבוא ושבעת אלפי' ות"ק קוצי דשערי, שכוונתו אינו על עלמין ממש כ"א על בחי' האותיות הנ"ל שנשארו למעלה שלא נתהוו מהם עולמות, ונק' עולמות היינו שאם היו נמשכים למטה הי' מתהווה מהם עולמות. וז"ע ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזתים, כי הנה שמן הוא בחי' חכ'214, וזיתים הוא מקור החכמה215 והיינו בחי' מזלות ונוצר ונקה מקור החו"ב216, וז"ע שנים זיתים217 כו', והר הוא עוד בחי' היותר גבוה218 כו', ולע"ל ועמדו רגליו על הר הזיתים שיהי' הגילוי מבחי' רגליו על הר הזיתים, והיינו בחי' אותיות היותר עליונים.

כד

וביאור הענין דהנה נודע כי האותיות נק' בשם סוסים219, ע"ש כמו שהסוס מוביל את האדם והאדם מנהיגו כרצונו לעלות בהר או לירד למטה, כן ע"י האותיות מתגלה רצון המנהיגם, וזהו דכתיב כי תרכב על סוסיך שקאי על מ"ת220 כמ"ש מזה במ"א באריכות באר היטיב, ועד"ז יובן ענין רגליו שהוא ג"כ ע"ד ואופן כזה שהרי הרגלי' מובילים את האדם עד"מ למקום אשר יחפץ ללכת ע"פ הנהגת הרצון בהם, ולכן מתאר אופן הגילוי דלע"ל בענין אומרו ועמדו רגליו הם אותיות היותר נעלים על בחי' הר מקור הזיתים הם מזלות דא"א, שע"י אותיות אלו היותר עליונים יהיה נמשך בחי' גילוי אלקותו ית' לע"ל.

ובכ"ז יובן שרש ההפרש בין ועלמות אין מספר, לבחי' המוציא במספר צבאם, שכל העולמות שנבראו מהאותיות הם בבחי' מספר וגבול, אבל בחי' האותיות שנשארו למעלה הם בלי מספר, ומ"ש221 בזהר תליסר אלפי ריבוא עלמין שהם בבחי' מספר, י"ל בשני דרכים הא' שבאמת אין הכוונה כלל על האותיות שהם בלי מספר רק הכוונה שכמו שיש אותיות שנק' עולמות ואינם בחי' עולמות מוגבלים כ"א רק אותיות שכשימשכו למטה יהי' מהם עולמות, כמו"כ עד"ז למעלה יותר יש בחי' אותיות שנק' ג"כ עד"ז עולמות והם בלי מספר ממש, וכמו בחי' אותיות דרגליו הנ"ל, והדרך הב' שגם באותיות אלו דגלגלתא הם בלי מספר, והיינו שכאשר יומשכו למטה יתהוה מאות אחד עולמות בלי מספר, וכמו ביו"ד נברא העוה"ב222, ובה' נברא העוה"ז שרק ע"י ב' אותיות אלו נבראו כלליות עוה"ב והעוה"ז הגם שיש בהם מספר עצום, כמו"כ י"ל שמאותיות דגלגלתא שהם אותיות היותר גבוהים אם הי' מתהוה מהם עולמות היו בלי מספר ממש, וע' בספר יהושע ישעי'223 ע"פ בטחו224 כו' כי ביה הוי' צור עולמים, ומכ"ש מבחי' האותיות דבחי' רגליו כו', וכ"ז נכלל בשרש ההפרש בין ש' שדי לש' הוי' שבחי' המוציא במספר נמשך מש' שדי, ובחי' אין מספר הוא מש' הוי' כו'.

קיצור. שיש ב' בחי' באותיות יש מה שנמשכו להוות עולמות, ויש שנשארו למעלה, והם בלי מספר כמו אותיות דרגליו, או שגם מאותיות שבגלגלתא שכשהי' נמשך אות א' הי' מתהוה ממנו עולמות בלי מספר.

יג) ועפ"ז יובן225 ענין מ"ש וארא כו' באל שדי, דהנה האבות הן הן המרכבה226 שהיו בבחי' מרכבה תמיד ע"ד והחיות נושאות את

כה

הכסא227 שהם תמיד בבחי' הביטול וזעים מחיל כסא228 עד"ז הי' האבות בבחי' ביטול תמיד כו', אמנם עכ"ז היו נבראים ואהוי"ר של הנברא מצד עצמו א"י להגיע כ"א לשרש ומקור הנבראים229, וזהו בחי' ש' שדי שאמר לעולמו די ולכן וארא כו' באל שדי כו' ומה שלא נתגלה עליהם בבחי' היותר גבוה זהו מחסד ה' עליהם שלא יתבטלו230 ממהותם ע"ד הושיט הקב"ה אצבעו231 כו' שמצד עוצם הגילוי נתבטלו המלאכים לכן נגלה עליהם באל שדי, אבל ושמי הוי' לא נודעתי פי' הגם כי ידעו מש' הוי' כמ"ש אצלם כו"כ פעמים232 אבל זהו בדרך ידיעה בלבד אבל נודעתי הוא ל' יחוד233 שלא נודעתי להם בבחי' יחוד וחיבור בש' הוי' מטעם הנ"ל. ואמנם ע"י מ"ת נתגלה בחי' ש' הוי' כמ"ש לכן אמור לבנ"י234 אני הוי', והוא ע"י ולקחתי אתכם לי לעם235 פי' לי קאי אדלעיל מיני' דקאמר וידבר כו' אני הוי'236 והייתי לכם לאלקי'237 שבחי' הוי' יהי' לכם לאלקים.

וביאור הענין דהנה יש ג' בחי' הא' בחי' ש' אלקים בחי' עיר אלקינו238 בחי' אותיות הדבור, ויש בחי' גדול הוי' שמאיר בבחי' עיר אלקינו239 ע"ד שמש ומגן ה' אלקים240, ויש בחי' ש' הוי עצמו, דהיינו שיומשך הגילוי מש' הוי' ע"ד שנמשך מש' אלקי', וזה אינו כמ"ש במ"א בענין והי' הוי' לי לאלקים241 שהוי' לגבי ע"ק כאלקים יחשב, שאז ש' הוי' הוא במדריגת ש' אלקים רק שהוא בחי' היותר נעלה, רק הכוונה שיהי' הגילוי מבחי' ש' הוי' כמו מש' אלקים ועכ"ז יהי' בחי' ש' הוי'. אך עדיין צ"ל הלא נת' בלק"ת בסוף ביאור כי כארץ תוציא צמחה בענין ש' אלקים שאומרים אלקינו242 משא"כ בכל השמות ותירץ שם שפי' אלקינו אלקי' שלנו שזה א"א כ"א בש' אלקים שהיא מדת הצמצום, ואיך ית' על ש' הוי' שלא נאמר בו

כו

כמו בש' אלקים, אך הענין הוא ע"פ משארז"ל עתידים צדיקי' (ועמך כולם צדיקים244 ) שיקראו על שמו של הקב"ה פרש"י243 שיהי' שמם הוי', וע"ד דכתיב ושם העיר מיום הוי' שמה245 וכמארז"ל טבא למדינתא דשמא כשם מלכא246, והיינו מה שעכשיו היא עיר אלקינו תהי' לע"ל בחי' ש' הוי', וא"כ יובן אומרו על ש' הוי' להיות לכם לאלקים ע"י שתעלו לקרוא בשמו של הקב"ה כו', וכ"ז הוא ע"י ולקחתי אתכם לי לעם שכ"ז ע"י היותינו עמו ע"י קבלת תומ"צ שנתלבשו בדברים גשמים, וכמשל החותם שאינו ניכר על האבן טוב כ"א כשחותמים בשעוה דוקא, כן ע"י עשיית המצות בקעמ"ש נמשך להיות גילוי ש' הוי', ואם כי הגילוי הוא מש' הוי' דלתתא מ"מ הוא גבוה מאד נעלה דהנה עיקר ש' הוי' הוא בחי' היוד247, וארז"ל שההפרש בין כינור דבהמק"ד לימוה"ש הוא בנימא א' לבד, ושל תחה"מ יהי' של עשרה נימין248 בחי' ע"ס בחי' יו"ד כו'.

ואמנם בכדי שיהי' מ"ת הי' צ"ל תחילה יצי"מ וזהו והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים249, פי' מצרים שכמו שיש מצרים בלעו"ז כן יש בחי' מצרים בקדושה250 והיינו כל המצרים וגבולים שנמשכים מבחי' ש' שדי שאמר לעולמו די, וזהו להוציא את בנ"י מאמ"צ שיצאו מהמצרים וגבולים המגבילי' ומעלימי' ומסתירים, ואל פרעה מלך מצרים הוא בחי' הרצון הזר דנה"ב251 כו', ולזה הי' טענת משה הן בנ"י הוא בחי' הנה"א252 שיש בנש"י לא שמעו אלי מחמת הקוצר רוח והעבודה קשה שנש"י מושקעי' במצרים, ואיך ישמעני פרעה הוא בחי' הרצון הזר דנה"ב כו', ולזה השיבו הקב"ה במה שדבר אל משה ואל אהרן ויצוום מל' צותא וחיבור253 שחיבר את אהרן אתו, כי אהרן הוא בחי' שושבינא דמטרוניתא254 המעלה

כז

נש"י וכמ"ש ובהעלות אהרן את הנרות255 בחי' נר הוי' נשמת אדם256, ועי"ז יוכלו בנ"י לצאת מן המצרים וגבולי' כו'.

אך הנה כדי שיתחברו משה ואהרן שהם רחוקים במדריגה שמשה הוא בחי' חכ', ואהרן בינה257 שבחי' בינה היא בריאה שבאצי'258, א"כ הם כערך הריחוק אצי' מבריאה, וכמשנ"ת במ"א שהגם שאימא עילאה מקננא בבריאה259, מ"מ הם רחוקים מאד מבחי' האצי' שאבא260 מקננא באצי'261 כו', ולכן אמר וידבר הוי' כו' שזהו בחי' ש' הוי' דלעילא, וי"ל גם על שם הוי' דלתתא וכמשנת' לעיל שש' הוי' מקור כל האורות262 דע"ס דאצי' לכן יכול לחברם כו' בכדי שעי"ז יצאו ישראל ממצרים שאהרן שושבינא דמטרוניתא שיוכלו לעלות עד שגם הרצון הזר דנה"ב יצא כו' ומשה הוא שושבינא דמלכא263 הממשיך גילוי אלקותו ית' כו' ונמצא מתורץ כל הדקדוקים הנ"ל.

קיצור. הגילוי להאבות רק בש' שדי בכדי שלא יתבטלו, אבל ש' הוי' לא נודע להם בבחי' יחוד וחיבור, ובמ"ת גילוי ש' הוי' ע"י ולקחתי אתכם לי לעם ע"י תומ"צ הגשמי' דוקא וצ"ל יצי"מ בחי' מצרים וגבולים ולזה264 טען משה מאחר שבנ"י בחי' נה"א לא שמעו כ"ש פרעה רצון הזר דנה"ב, ולזאת חיבר את אהרן אתו כי אהרן הוא בחי' שושבינא דמטרוניתא המעלה אותם כו' ומשה שושבינא דמלכא הממשיך גילוי אלקות כו'.


191) ויובן: ברשימת המאמרים שמופיע בריש הבוך 1089 נרשם כאן מאמר (ד' מההמשך) והוא ד"ה: ”ועמדו רגליו ביום ההוא" (הכולל פרקים יא-יג). היינו שבעת אמירת הדרוש היתה פתיחא זו, ולע"ע אין ידוע אם גם פתיחה זו נרשמה בפ"ע ע"י כ"ק אדמו"ר מהר"ש.

192) ועמדו רגליו. . הזתים: זכרי' יד, ד (ושם: הזיתים — ראה גם לקמן מאמר ד"ה גדול יהי' על יד הערה 85. ו(בחלק ההנחות) בהנחה שם על יד הערה 143).

193) רגליו. . אותיות: ראה מאמרי אדה"ז תקע"א ע' נט. נביאים ע' רסא (נעתק בשינויים ב)אוה"ת כאן ע' רכ ואילך. אוה"ת זכרי' ע' תקכג. סה"מ תרכ"ז כאן וע' תכ. תרכ"ח כאן פ"ו. תר"ל ע' שכ. לקמן (בחלק ההנחות) הנחה ד"ה גדול יהי' על יד הערה 145.

194) שרש האותיות הם בנפש: ראה אגה"ק ס"ה. מאמרי אדה"ז תקע"א (ע' נז)־ נביאים (ע' רנח)־ אוה"ת (כאן) וסה"מ תרכ"ז ותרכ"ח שבהערה 193. תרל"ג ח"ב ע' שנז (ובהנסמן שם בע' שנו). ש"א ו, ב ובהנסמן במ"מ לשם. תו"ח בשלח ח"א קמח, א. וש"נ.

195) שקבען בפה: ס"י פ"ב, מ"ג. ”ולא שבראן שם בפה" תו"א מקץ מב, ב.

196) אחה"ע: ראה הנסמן במאמרי אדה"א דברים ח"א ע' קה.

197) אחה"ע. . גיכ"ק. . דטלנ"ת: ס"י (מהדורת מנטובא שכ"ב) פ"ב, מ"א.

198) החרש מוליד שלם: ראה סה"מ תרכ"ז ותרכ"ח כאן פ"ו. תרל"ב ח"ב ע' שמח. וראה גם מאמרי אדה"ז תקס"ח ח"א ע' שכא. ענינים ע' רפט.

199) וההולדה נמשך מעצם הנפש: ראה גם אגה"ק ד"ה להבין מ"ש בפע"ח (תניא קנז, א). ביאוה"ז בראשית ב, ב (ולהצ"צ כרך ב' ע' תריג וע' תרטז). נח, ה, ד. בלק צט, א. מאמרי אדה"ז ענינים ע' קנא. מארז"ל ע' שי. ע' שכ. אמ"ב שער הק"ש כו, ד. שער האמונה נג, ב. פיה"מ י, סע"ד ואילך. סהמ"צ להצ"צ ג, ב. בהערה שלפנ"ז.

200) ב' בחי' אותיות: ראה מאמרי אדה"ז־ אוה"ת וסה"מ שבהערה 194.

201) שרש אותיות הדבור קודמי' לאותיות המחשבה: ראה סה"מ תרכ"ח כאן בהחצאי עיגול. הנסמן בהערה שלפנ"ז.

202) בד"ה אדם כי יהי': אוה"ת תזריע כרך ב ע' תקיח ואילך. סה"מ תרל"ה ח"א ע' קצה ואילך.

203) לעולם ה' דברך נצב בשמים: תהלים קיט, פט.

204) בסש"ב ח"ב בשם הבעש"ט ז"ל: שער היחוד והאמונה פ"א. וראה כתר שם טוב קה"ת מהדורת תשנ"ט סע"ז. וש"נ. סה"מ שבהערה הבאה ובהנסמן בסה"מ תרכ"ז שם.

205) ממדרש תלים ע"פ זה: קיט, לו. ראה גם סה"מ תרכ"ט ע' רטז־ ע' רפו־ ע' שא־ תרל"ו ח"ב ע' רסה. מ"מ הגהות והע"ק לשער היחוה"א שם. אבל בסה"מ תרכ"ו ע' יט־ תרכ"ז ע' רצו־ ע' שצג־ תר"ל ע' קעז־ תרל"ג ח"א ע' רצז: במד"ר.

206) אלו: בשער היחוה"א : אילו. ובסה"מ תרכ"ז ותרכ"ח כאן פ"ו כבפנים.

207) והרוחניות: שם: ורוחניות. ראה גם סה"מ תרכ"ז ותרכ"ח כאן. תרכ"ט ע' קסד. המשך מים רבים תרל"ו פקנ"ט ע' קעו. הנסמן בתניא ליקוט פירושים כאן ע' צח.

208) שמה שנראה העולם ליש. . שקר גמור: בסה"מ תרכ"ו ע' יז־ ע' נה וע' קסה מציין: בת"א. ובתרל"ב ח"א ע' ערה־ תרל"ד ע' שסא מציין: בפ' תשא ע"פ זה יתנו (פו, ג). ע' רעו. וראה לקו"ש יתרו כרך ו ע' 122 הערה 6.

209) בראשית ברא: בראשית א, א.

210) במשנה פ"ז דסנהדרין שנים לוקטים: מי"א (סנהדרין סז, א). ראה גם סה"מ תרכ"ו שבהערה 208. תרכ"ח ע' קצב ושם: ”בשבת" (אמנם כאן מציין כבפנים). תרכ"ט ס"ע קסא. תרל"ב ח"א ע' ערה. מים רבים תרל"ו פקנ"ח ע' קעה.

211) וכמ"ש הרס"ג דבר מלא דבר: ראה לקמן (בחלק ההנחות) הנחה ד"ה וידבר וגו' ויצוום הערה 29.

212) בד"ה אנכי: בסה"מ תרכ"ז ותרכ"ח כאן: ך"ו — ראה סה"מ תרכ"ו ע' נה. ע' יז וע' קסה. וראה גם סה"מ תרכ"ח ע' קצא ואילך. תרכ"ט ע' קסא ואילך. מים רבים תרל"ו ע' קעה.

213) בגולגלתא יתבין תליסר אלפי רבוא עלמין: ראה גם מאמרי אדה"ז תקע"א ע' נח. נביאים ע' רנט. בסמוך בפנים ד"ה ובכ"ז יובן. תרכ"ז כאן ע' קא. וש"נ.

214) שמן הוא בחי' חכ': ראה מאורי אור מערכת שמן אות מח וביאיר נתיב שם. מאמרי אדה"א קונטרסים ע' תקמה. וש"נ. מאמרי אדה"ז תקע"א ע' נט. נביאים ע' רסב. סה"מ תרכ"ז ותרכ"ח כאן. תר"ל ע' שכב. ד"ה ועמדו רגליו תשח"י (סה"מ תשי"ח ע' 276 ואילך).

215) וזיתים הוא מקור החכמה: ראה סה"מ תרכ"ז ותרכ"ח כאן. ד"ה הללו את ה' תשל"א (סה"מ מלוקט ח"א ע' קה). לקוטי שיחות ח"א ע' 103.

216) מזלות ונוצר ונקה מקור החו"ב: ראה זהר אד"ז האזינו רפט, ב. ע"ח שער הכללים פ"ה. תו"ח שמות ח"א לו, א ובהערה 455. אוה"ת בראשית כרך ו ע' 2084. סה"מ תרכ"ז ותרכ"ח כאן. לקמן מאמר ד"ה אנכי אנכי על יד הערה 60.

217) שנים זיתים: זכרי' ד, ג.

218) והר. . היותר גבוה: ראה אוה"ת שם. הנסמן בהערה 215.

219) האותיות נק' בשם סוסים: ראה ת"ז בהקדמה ח, א. מאמרי אדה"ז תקס"ט ע' י ובנסמן במ"מ לשם. תקע"א ונביאים כאן. סה"מ תרכ"ז ותרכ"ח כאן. תו"ח בשלח ח"א קמג, א ובהערה 69.

220) כי תרכב. . מ"ת: חבקוק ג, ח. ראה שערי אורה נד, א ובהערה 6. תו"ח בשלח ח"א קסט, סע"א ובהערה 262. סה"מ תרכ"ז ע' רו. וש"נ. תרכ"ט ע' רטו.

221) ומ"ש: להבא לקמן ראה גם אוה"ת כאן ע' רכא. סה"מ תרכ"ז ותרכ"ח כאן.

222) ביו"ד נברא העוה"ב: מנחות כט, ב.

223) בספר יהושע ישעי': נדפס באוה"ת ישעי' ע' רז ואילך.

224) בטחו. . עולמים: ישעי' כו, ד.

225) ועפ"ז יובן: מכאן ועד סיום המאמר ראה סה"מ תרכ"ז ותרכ"ח.

226) האבות הן הן המרכבה: ב"ר פמ"ז, ו. פפ"ב, ו. ראה מאמרי אדה"א דברים ח"א ע' רטו. וש"נ. תו"ח נח מט, ד ובהערה 42. משפטים ח"ב ש, ג. סה"מ תרכ"ט ע' רלח. וש"נ.

227) והחיות נושאות את הכסא: ראה בחיי תרומה כה, י בשם הפדר"א ספ"ד. הנסמן במאמרי אדה"א בראשית ע' שעג.

228) וזעים מחיל כסא: ראה פיוט והחיות ב(נוסח הקדושה אשכנז) מוסף לר"ה.

229) הנברא. . לשרש ומקור הנבראים: ראה גם סה"מ תרכ"ט ע' ריא וע' רכב. תרל"ב ח"א ע' קיז. וש"נ. וראה גם תו"ח בשלח ח"א רכ, ג.

230) יתבטלו: בסה"מ תרכ"ז־ תרכ"ח כאן ניתוסף: ממציאותן לכן נגלה עליהם בשם שדי בחי' שרש ומקור הגבול שיוכלו לקבל ולא יתבטלו.

231) הושיט הקב"ה אצבעו: ראה סנהדרין לח, ב. לקמן מאמר ד"ה אנכי אנכי על יד הערה 21 ואילך. ובהנחה שם על יד הערה 30 ואילך. לקו"ת תצא לח, ד. מאמרי אדה"א ויקרא ח"א ע' קסא. וש"נ. תו"ח שמות ח"א ל, ב ובהערה 127.

232) מש' הוי'. . כו"כ פעמים: ראה לעיל בהתחלת המאמר.

233) נודעתי הוא ל' יחוד: ראה גם לקו"ת במדבר א, ב. ב, ד. סידור שחרית לו, ד. סה"מ תרכ"ח ע' עד.

234) לכן אמור לבנ"י: וארא ו, ו.

235) ולקחתי אתכם לי לעם: וארא ו, ז.

236) וידבר. . הוי': וארא ו, ב.

237) והייתי לכם לאלקי': וארא ו, ז.

238) ש' אלקים בחי' עיר אלקינו: ראה בהערה הבאה.

239) גדול הוי'. . עיר אלקינו: תהלים מח, ב. ראה זהר פקודי רלה, א. ויקרא ה, א. מאמרי אדה"א נ"ך ע' פ. וש"נ. סה"מ תר"ל ע' קעג. ע' רצה. תרל"ו ח"ב ע' רפה ואילך. ע' תקלד. לקמן המשך כי תשא על יד הערה 119.

240) שמש ומגן ה' אלקים: תהלים פד, יב.

241) והי' הוי' לי לאלקים: ויצא כח, כא. ראה גם תו"ח שמות ח"א מח, ג ובהנסמן שם.

242) בלק"ת. . ש' אלקים שאומרים אלקינו: נצבים נג, סע"ג. וראה גם הנסמן במ"מ לשם. בלק עג, ב. אוה"ת דברים ע' ב'רסג.

244) ועמך כולם צדיקים: ישעי' ס, כא.

243) עתידים צדיקי'. . פרש"י: כ"ה בכ"מ ראה ב"ב עה, ב וברשב"ם שם. אוה"ת בראשית כרך ו ס"ע תתרנה ואילך. דברים ע' י. סה"מ תרכ"ט ע' קטו. וש"נ. תרל"ב ח"ב ע' שצב. וש"נ. תרמ"ו ע' יח. המשך תער"ב ח"ג ע' א'רעו. וראה ג"כ לקו"ת בהר מב רע"ג. ברכה צז, ד. לקו"ש אגה"ת כרך יט ע' 410 הערה 19.

245) ושם העיר מיום הוי' שמה: יחזקאל מח, לה.

246) טבא למדינתא דשמא כשם מלכא: איכ"ר פ"א, נא. מדרש תהלים כא, ב.

247) עיקר ש' הוי'. . היוד: ראה גם אוה"ת תצוה כרך ח ע' ג'עט. לקו"ש כרך כ ע' 270. לקמן המשך אם כסף תלוה על יד הערה 274.

248) כינור. . של עשרה נימין: ערכין יג, ב. ראה גם סידור שחרית לשבת קפט, סע"ב. פיה"מ פב, ב.

249) והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים: וארא ו, ו.

250) מצרים בקדושה: ראה (בנוסף להמצויין בריש המאמר) תו"א שמות נ, א. וארא נז, ב. נח, ב. תו"ח שם ח"א סט, ב. עא, א. סה"מ תרכ"ז ע' צ, סע"א ואילך ובהנסמן בריש המאמר שם.

251) ואל פרעה. . הרצון הזר דנה"ב: ראה גם אוה"ת כאן (ע' רד). תצוה שבהערה 253. סה"מ תרכ"ז ותרכ"ח כאן.

252) בנ"י. . הנה"א: ראה לקו"ת תצא לח, א.

253) ויצוום מל' צותא וחיבור: ראה אור תורה עה"פ (כח, א — בהוצאת קה"ת). אוה"ת כאן ע' רז. לעיל ע' קצב. בשלח ע' תסא: ”פי' המגיד נ"ע". תצוה כרך ח ע' ג'עז. פלח הרמון שמות (כאן) ע' נג וע' נז בשם המגיד. וראה גם לקמן המשך חייב אדם לברך הערה 63.

254) אהרן. . שושבינא דמטרוניתא: ראה זהר רע"מ ויקרא כ, א. הנסמן במאמרי אדה"א דברים ח"א ע' קג. מאמרי אדה"א שמות ח"ב ע' שטו וע' שמ.

255) ובהעלות אהרן את הנרות: תצוה ל, ח.

256) נר הוי' נשמת אדם: משלי כ, כז.

257) שמשה. . חכ' ואהרן בינה: ראה מאמרי אדה"ז תקס"ה ח"א ע' רמא. אוה"ת תצוה ע' א'רדעת. סה"מ תרכ"ז ותרכ"ח כאן.

258) בינה היא בריאה שבאצי': ראה ע"ח שער דרושי אבי"ע שמ"ב, רפ"א. הנסמן במאמרי אדה"ז על פרשיות התורה ח"ב לע' תקי.

259) שאימא עילאה מקננא בבריאה: ת"ז ת"ו כג, א. ראה מאמרי אדה"א דברים ח"א ע' רסב. וש"נ. קונטרסים ע' תכג. וש"נ.

260) שאימא. . רחוקים. . שאבא: ראה גם המשך וככה תרל"ז פכ"ט ע' לט. פל"ג ע' מה.

261) שאבא מקננא באצי': ראה ת"ז שם. הנסמן במאמרי אדה"א דברים ח"א ע' רלה.

262) שש' הוי' מקור כל האורות: ראה גם לקמן המשך אם כסף תלוה על יד הערה 103. סה"מ תרל"ה ח"א ע' קעג ושם: ”ועיין בד"ה ואהבת (ך"ט)" ראה בהערה לשם. שער היחוה"א פ"ד ואילך. סידור נו, ג. תו"א יתרו סט, ד.

263) ומשה הוא שושבינא דמלכא: זהר רע"מ ויקרא כ, א. מצורע נג, ב. רע"מ שופטים ערה, ב. תו"ח שמות ח"א יא, ג הערה 510.

264) ולזה: אולי כ"ה בגוכתי"ק. וכן הועתק בב.