בנים אתם כו'

רסה

בס"ד ש"פ ראה ל"ח

עלית נה"י כו' תחום שבת כו' צדקה תרומם גוי

ראה

בנים אתם1 לה' אלקיכם2 לא תתגדדו ולא כו' כי עם קדוש אתה ובך כו' לעם סגולה3 כו' ונת"ל שאם היות שברא כרעא6 כו' עכ"ז הוא לי ראש כי בתיקון הסוף הוא ג"כ ראש כמ"ש במא' הקודמי'4, ולכאו' צ"ל במה שמזהיר כאן על מל"ת והטעם כי בך בחר, ועם סגולה שלכאו' שזהו ע"י עשה ול"ת וכאן הזכיר רק ל"ת לבד. אך הענין יובן בהקדם ענין הנ"ל דאם5 היות שבתיקון גם הסוף הוא ראש מ"מ הנה הרגל נשפל למטה מאד ולכן צריכים להגביה אותם, וזהו דכתיב והארץ7 הדום רגלי8 היינו שצ"ל9 בחי' שרפרף שנק' הדום להרים ולהגביה בחי' הרגל הנ"ל וזהו ענין אחר והוא משום דגם שנעוץ תחלתן בסופן כו'10 אבל מ"מ בחי' הרגל ירד ונשתלשל מאד בירידות המדרגות למטה מטה כמשל מי שיושב על הכסא שרגליו יורדים ונשפלים למטה ביותר ויוכלו מחמת זה להתחלש כחם כו', וצריך שיגביהו אותם דהיינו לסעדם ולתמכם בשרפרף קטן כנ"ל. כך הנמשל למעלה דכמו שירדה כנס"י למטה בגופים גשמיים כו' (והיינו שכנס"י הוא בחי' מל'11, וכמ"ש במ"א שנק' כנס"י ע"ש שכונס אורות בחי' ישראל דלעילא בתוכה12, ולכן המשילם שכמו כנס"י שלמטה כ"ה בבחי' כנס"י דלעילא והיינו בבחי' המל'), כך בחי' מל' דאצי' למעלה יורדת למטה בבי"ע להחיות רוח שפלים13 כו' בירידת המדרגות מאד עד להחיות


1) בנים אתם: מאמר זה הוא דרוש השלישי (מההמשך) שמבאר ארבע פיסקאות (ד"ה ובכל זה־ וזהו ג"כ־ וזהו והארץ־ והנה לנגד) מביאור הראשון (על מאמר ד"ה השמים כסאי) ד"ה להבין שרשי הדברים הנ"ל שנדפס במאמרי אדה"ז תקס"ה ח"ב הנחת כ"ק אדמו"ר האמצעי ע' תשכא — תשכה (עד ד"ה וכ"ז בבחי'). והוא דרוש השביעי מההמשך שבו נתבארו הדרושים דהשמים כסאי וביאוריו שנאמרו בשנת תקס"ה כמצויין לעיל ברד"ה ואשא אתכם.

מאמר זה (מלבד הפתיחה והסיום, וכן הערות שבתוך ההחצע"ג שנכתבו בגוכתי"ק) הוא לשון מאמרי אדה"ז תקס"ה הנ"ל עם הגהות הצ"צ שבאים בתוך חצאי ריבוע. וההגהות שבהחצע"ג הם מכ"ק אדמו"ר מהר"ש. ונדפס גם — בלי הפתיחה והסיום — בלקו"ת לג"פ ח, א. אוה"ת בראשית כרך ו ע' תתרלה ואילך פ"ד. פ"ה.

הפתיחה וכן הסיום נכתבו בבוך זה 1089. ורק ההגהות נרשמו בבוך 1162. אודות ביכלאך אלו ראה המצויין לעיל בריש ד"ה ואשא אתכם.

הנחה מדרוש זה מכ"ק אדמו"ר מהורש"ב נדפסה לקמן בחלק ההנחות (ומשם נעתקה הכותרת שמופיע בריש המאמר — פרט לתיבת בס"ד).

2) בנים אתם לה' אלקיכם: פ' ראה יד, א.

3) כי עם קדוש. . סגולה: שם יד, ב (בדילוג).

6) שברא כרעא: ראה ע"ח שער פרקי הצלם שכ"ד, פ"א בשם רז"ל. מאמרי אדה"א קונטרסים ע' שלט. וש"נ. תו"ח ויקהל ח"ב שצו, א הערה 118.

4) ונת"ל. . במא' הקודמי': ד"ה ומקנה רב וד"ה ישמח משה.

5) שאם. . דאם: כ"ה בכ"מ — ראה לעיל המשך וידבר וגו' ויצוום פ"ג ובהערה 50.

7) והארץ: מכאן ועד לקמן על יד הערה 20. הוא לשון [ביאור שני] מאמרי אדה"ז תקס"ה כאן ע' תשסב

8) והארץ הדום רגלי: ישעי' סו, א.

9) היינו שצ"ל: במאמרי אדה"ז תקס"ה: פי' שיש.

10) שנעוץ תחלתן בסופן כו' [תיבת כו': ליתא במאמרי אדה"ז תקס"ה]: ראה ס"י פ"א, מ"ז.

11) שכנס"י. . מל': ראה זהר בלק קצז, א.

12) כנס"י ע"ש שכונס. . בתוכה: ראה גם לקמן (בחלק ההנחות) הנחה ד"ה אם בחוקותי ובהערה 38.

13) להחיות רוח שפלים: ישעי' נז, טו.