אני לדודי ודודי לי כו'

עדר

בס"ד ש"פ שופטים ל"ח

אני לדודי1 ודודי לי2 הרועה בשושנים, והנה אני לדודי ודודי לי ר"ת אלול3, ושושנים הם בחי' יגמה"ר כמ"ש בזהר בענין תליסר עלין4 דסחרין לשושנה, והיינו שבחדש אלול מאירים יגמה"ר5, וזהו הרועה בשושנים שלכנס"י נעשה מרעה


1) אני לדודי: מאמר זה הוא דרוש הרביעי (מההמשך) שמבאר הסיום מביאור הראשון (על מאמר ד"ה השמים כסאי) ד"ה להבין שרשי הדברים הנ"ל שנדפס במאמרי אדה"ז תקס"ה ח"ב הנחת כ"ק אדמו"ר האמצעי ע' תשכה — תשכח. והוא דרוש השמיני מההמשך שבו נתבארו הדרושים דהשמים כסאי וביאוריו שנאמרו בשנת תקס"ה כמצויין לעיל ברד"ה ואשא אתכם.

המאמר (מלבד הפתיחה והסיום, וכן הערות שבתוך ההחצע"ג שנכתבו בגוכתי"ק) הוא לשון מאמרי אדה"ז תקס"ה הנ"ל עם הגהות הצ"צ שבאים בתוך חצאי ריבוע. וההגהות שבהחצע"ג הם מכ"ק אדמו"ר מהר"ש. והדברים המובאים בתוך חצאי עיגול שהם בתוך חצאי מרובע [( )] הם מכ"ק אדמו"ר האמצעי שנכתבו במאמרי אדה"ז הנ"ל בין חצאי עיגול. אמנם היוצא מהכלל זה, הוא הבא לקמן בפיסקא ”[(אך" שעל יד הערה 53 שמאמר אדה"ז בא בין [( )]. ועל יד הערה 55 החצע"ג של כ"ק אדה"א בא רק בין ( ). וכן החצע"ג שבפיסקא ”ועם" שעל יד הערה 102. כאמור לעיל [בריש מאמר ד"ה ואשא אתכם בהערה] הנה בבוך 1162 בסופו נמצא מאמר אדה"ז עם הגהות הצ"צ, אמנם במאמר דידן נמצאים שם 2 דפים* שהונחו שם לאחרי כתיבת המאמר, היינו שבהמאמר המקורי כפי שסדרו הצ"צ לא הי' הוספה זו. והוא העתק עוד קטע ממאמר אדה"ז והגהה מכ"ק אדמו"ר מהר"ש.

המאמר — מלבד הפתיחה והסיום — נדפס גם בלקו"ת לג"פ ט, ג. אוה"ת בראשית כרך ו ע' 2074 ואילך (פ"ו).

הנחה מדרוש זה מכ"ק אדמו"ר מהורש"ב נדפסה לקמן בחלק ההנחות (ומשם נעתקה הכותרת שמופיע בריש המאמר — פרט לתיבת בס"ד).

מאמר זה נזכר לקמן במאמר ד"ה זה עני על יד הערה 48.

2) אני לדודי ודודי לי: שה"ש ו, ג.

3) אני לדודי. . ר"ת אלול: ראה אבודרהם סדר תפלת ר"ה ופירושה בשם הדרשנים. מאמרי אדה"א דברים ח"א ע' שלב. וש"נ. שע"ת מט, א הערה 3.

4) ושושנים. . תליסר עלין: ראה זהר בהקדמה א, א. ביאורי הזהר שם. ולהצ"צ כרך ב ע' תקצט ואילך. לעיל המשך חייב אדם לברך פל"ט ובהערה 1709.

5) שבחדש אלול מאירים יגמה"ר: ראה מאמרי אדה"א דברים ח"ב ע' תכב. וש"נ. תו"ח בא ח"א קכג, סע"ב ואילך. וש"נ.