פי' פתחה כו' וידבר ה' כו'

רפו

ביאור שני לתו' דהשמי' כסאי

בס"ד ש"פ תבא ל"ח לפ"ק

ישיבה כסא

תבוא

פיה פתחה בחכ'1 ותו' חסד על לשונה2, וצ"ל אם התו' היא תורת חסד, ומה שפתחה בחכ'3, הלא מוחין ומדות רחוקי' במעלה מאד כו'. ויובן בהקדם מארז"ל במד"ר4 בא ר"פ י"ז, כל מה שברא הקב"ה לא ברא אלא לכבודו ולעשות בהם רצונו שנא' כל פעל ה' למענהו5, מה ברא ביום ראשון שמי' וארץ אף הם לא נבראו אלא לכבודו שנא' השמים כסאי6 כו' ואומר השמים מספרים7 כו'. נשמע שמה שהשמים כסאו זהו לכבודו כו' ושהוא ענין א' עם השמים מספרים, וצ"ל שייכותם זל"ז.

ויובן בהקדם עוד ענין8 השמים כסאי שנת"ל9 שהוא תשב"כ [שהיא כסא לאור א"ס ב"ה לבחי' רצונו וחכמתו ובינתו כו']. (ולכאורה צ"ל ענין בחי' התו' ה"ה


1) פיה פתחה בחכ': מאמר זה הוא דרוש הראשון — מההמשך — שמבאר פיסקא ראשונה שבביאור השני (על מאמר ד"ה השמים כסאי) ד"ה להבין שרשי הדברים הנ"ל שנדפס במאמרי אדה"ז תקס"ה ח"ב הנחת כ"ק אדמו"ר האמצעי ע' תשנט — תשס. והוא דרוש התשיעי מההמשך שבו נתבארו הדרושים דהשמים כסאי ושני ביאוריו שנאמרו בשנת תקס"ה כמצויין לעיל ברד"ה ואשא אתכם.

המאמר (מלבד הפתיחה וכן הערות שבתוך ההחצע"ג שנכתבו בגוכתי"ק) הוא לשון מאמרי אדה"ז תקס"ה הנ"ל עם הגהות הצ"צ שבאים בתוך חצאי ריבוע. וההגהות שבהחצע"ג הם מכ"ק אדמו"ר מהר"ש. והדברים המובאים בתוך חצאי עיגול שהם בתוך חצאי מרובע [( )] הם מכ"ק אדמו"ר האמצעי שנכתבו במאמרי אדה"ז הנ"ל בין חצאי עיגול.

דרוש זה פרט להפתיחה נדפס גם בלקו"ת לג"פ בראשית יא, א ואילך. ובאוה"ת בראשית כרך ג ע' 940 ואילך [ושם א) הגהות הצ"צ לא ניתנו בין שני חצאי ריבוע. ב) חסירים הגהות כ"ק אדמו"ר מהר"ש].

הנחה מדרוש זה מכ"ק אדמו"ר מהורש"ב נדפסה לקמן בחלק ההנחות.

הכותרת שבריש המאמר: ”ביאור שני לתו' דהשמי' כסאי" נכתבה בגוכתי"ק בבוך זה 1089. ועד"ז נכתבה הכותרת במאמר אדה"ז (עם הגהות הצ"צ) שנמצא בבוך 1162 ושם: ”ש"פ עקב ביאור שני לתו' דהשמי' כסאי". וכן נכתבה כותרת זו בבוך 1162 על ההגהות למאמר זה ושם: ”הגהות על ביאור שני דתו' השמי' כסאי, שבת"א," ובמפתח המאמרים שבריש בוך זה 1089 גוכתי"ק כ"ק אדמו"ר מהר"ש: ”פי' פתחה בחכמה (והוא שייך לביאור שני דהשמי' כסאי)". ובמאמרי אדה"ז תקס"ה כאן הכותרת היא: בעז"ה שבת פ' עקב (ביאור שני לתורה דהשמים כסאי כו' דשבת פ' ואתחנן). והכותרת השני' שבריש המאמר כאן: ”בס"ד ש"פ תבא ל"ח לפ"ק" נעתקה (פרט לתיבת בס"ד שנכתבה בגוכתי"ק) מהנחת כ"ק אדמו"ר מהורש"ב.

הפתיחה וכן כמה מהגהות נכתבו בבוך זה 1089. וחלק ההגהות נכתבו בבוך 1162. אודות ביכלאך אלו ראה המצויין לעיל בריש מאמר ד"ה ואשא אתכם. מתחילה כתב כ"ק אדמו"ר מהר"ש פתיחא אחרת למאמר זה: השמי' מספרי' כבוד אל, ופי' בזהר ח"ב תרומה קלו"ב, מאן שמי' כו' וע' בסידור שפי' דברי הזהר, והעביר קו ע"ז.

2) פיה פתחה בחכ' ותו' חסד על לשונה: משלי לא, כו.

3) וצ"ל. . בחכ': ראה גם לקמן (בחלק ההנחות) בהנחה כאן.

4) במד"ר: בשינוי.

5) כל פעל ה' למענהו: משלי טז, ד.

6) השמים כסאי: ישעי' סו, א.

7) השמים מספרים: תהלים יט, ב.

8) ענין: מכאן לערך הוא לשון מאמרי אדה"ז תקס"ה כאן.

9) השמים כסאי שנת"ל: מאמר ד"ה ואשא אתכם ובהערה 20.